Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Visual Basic .Net - Nguyễn Vũ Duy Quang

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 4530 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Biên soạn: Nguyễn Vũ Duy Quang

Visual Basic .NET

Chương I: Tổng Quan Về Visual Basic .NET
Mục tiêu:
Giới thiệu về môi trường phát triển Visua Basic .NET, giúp cho sinh viên
có cái nhìn tổng quan về VB .NET
Kết thúc chương này sinh viên cần phải nắm bắt các vấn đề sau:
Sử dụng môi trường VB .NET để phát triển một số ứng dụng cơ bản
Cách tạo dự án mới trong VB .NET
1. Cài đặt Visual Studio .Net
Bạn nên có CPU Pentium III, 500MHz trở lên, với 256 MB RAM và ít nhất 10GB
Harddisk. Về OS bạn nên dùng Windows 2000 (Professional hay Server) hay Windows
XP. Lý do chính là các versions Windows nầy hổ trợ Unicode và có Internet Information
Server (IIS) hổ trợ ASPX để ta dùng cho ASP.NET.
Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files:
• EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe
• EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe
• EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe
• EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe
Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một
harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) .
Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và
EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một
harddisk (eg: E:\CD ).
Việc Unzip files có thể rất lâu, bạn phải kiên nhẫn chờ cho đến khi nó kết thúc. Nếu
không, khi cài đặt có thể bị báo lỗi là thiếu files.
Kế đó, trước hết chạy Setup.exe của Windows Component Update như dưới đây,
click No khi Warning dialog
hiện ra:

Tiếp theo, chạy Setup.exe của Visual Studio.NET để cài đặt. Đây là Visual
Studio .Net 2003
Cài đặt Visua Studio .Net 2005. Phiên bản này có 3 đĩa CD. Ta cũng chạy các file
trên 3 đĩa để giải nén vào một thư mục trên ổ đĩa cứng. Sau khi giải nén xong sẽ có hai
thư mục chính: thư mục VS (chứa các file cài đặt bộ Visual Studio .Net 1.17GB) và thư
mục MSDN (chứa các thư viện hỗ trợ cho việc sử dụng Visual Studio .Net 1.55GB).

Biên soạn: Nguyễn Vũ Duy Quang

Visual Basic .NET

Để cài đặt ta vào thư mục VS chạy file Setup.exe để cài đặt, quá trình cài chiếm một
khoảng thời gian tùy vào cấu hình máy (trung bình từ 15 – 20 phút). Ở đây chúng ta nên
cài đặt bộ Visual Studio 2005

Biên soạn: Nguyễn Vũ Duy Quang

Visual Basic .NET

2. .NET Framework
.NET được developed từ đầu năm 1998, lúc đầu có tên là Next Generation
Windows Services (NGWS). Nó được thiết kế hoàn toàn từ con số không để dùng cho
Internet.
.NET đại diện cho toàn bộ các công nghệ và các khái niệm cấu thành một nền tảng
để người lập trình xây dựng các ứng dụng trên nó.
Có thể hiểu .NET là một lớp tồn tại bên dưới các ứng dụng và cung cấp một tập các
chức năng và dịch vụ...
Biên son: Nguyn Vũ Duy Quang Visual Basic .NET
Chương I: Tng Quan V Visual Basic .NET
Mc tiêu:
Gii thiu v môi trường phát trin Visua Basic .NET, giúp cho sinh viên
có cái nhìn tng quan v VB .NET
Kết thúc chương này sinh viên cn phi nm bt các vn đề sau:
S dng môi trường VB .NET để phát trin mt s ng dng cơ bn
Cách to d án mi trong VB .NET
1. Cài đặt Visual Studio .Net
Bn nên CPU Pentium III, 500MHz tr lên, vi 256 MB RAM ít nht 10GB
Harddisk. V OS bn nên dùng Windows 2000 (Professional hay Server) hay Windows
XP. do chính các versions Windows ny h tr Unicode Internet Information
Server (IIS) h tr ASPX để ta dùng cho ASP.NET.
Visual Studio.NET nm trong 3 CDs, gm có 4 files:
• EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe
• EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe
• EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe
• EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe
Chy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip vào mt folder trong mt
harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) .
Ln lượt chy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và
EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung mt folder trong mt
harddisk (eg: E:\CD ).
Vic Unzip files th rt lâu, bn phi kiên nhn ch cho đến khi kết thúc. Nếu
không, khi cài đặt có th b báo li là thiếu files.
Kế đó, trước hết chy Setup.exe ca Windows Component Update như dưới đây,
click No khi Warning dialog
hin ra:
Tiếp theo, chy Setup.exe ca Visual Studio.NET để cài đt. Đây là Visual
Studio .Net 2003
Cài đặt Visua Studio .Net 2005. Phiên bn này có 3 đĩa CD. Ta cũng chy các file
trên 3 đĩa để gii nén vào mt thư mc trên đĩa cng. Sau khi gii nén xong s có hai
thư mc chính: thư mc VS (cha các file cài đặt b Visual Studio .Net 1.17GB) và thư
mc MSDN (cha các thư vin h tr cho vic s dng Visual Studio .Net 1.55GB).
Bài giảng Visual Basic .Net - Nguyễn Vũ Duy Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Visual Basic .Net - Nguyễn Vũ Duy Quang - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Bài giảng Visual Basic .Net - Nguyễn Vũ Duy Quang 9 10 155