Ktl-icon-tai-lieu

Bài luận tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3796 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Bài luận môn:

Tin học ứng dụng trong quản lí Hành chính Nhà nước

Sự cần thiết của mô hình chính phủ điện tử (CPĐT)?
Xây dựng chính phủ điện tử là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền
thông vào các hoạt động của chính phủ. Chính phủ điện tử giải phóng thông tin,
khắc phục các rào cản về tính cơ học trong hệ thống thông tin. Chính phủ sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông để cải tiến, nâng cấp các dịch vụ của
chính phủ trở nên hiệu lực, hiệu quả, minh bạch hơn, nhằm đem lại sự hài lòng,
lợi ích cho người được hưởng dịch vụ như: người dân, doanh nghiệp, và các đối
tác khác.
Chính phủ điện tử là cầu nối gần nhau hơn giữa nhà nước với công dân,
doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội khác. Mọi thông tin được cung cấp từ
nhà nước được công dân, doanh nghiệp tìm thấy dễ dàng hơn.
Chính phủ điển tử sẽ làm cho nền hành chính phát triển mạnh hơn. Áp dụng
mô hình chính phủ điện tử tạo ra quá trình xử lý công việc trở nên nhanh chóng
và thuận lợi. Các đầu mối lưu thông trở nên dễ dàng, dịch vụ của chính phủ được
người dân, doanh nghiệp tìm thấy và sử dụng một cách dễ dàng. Đặc biệt là chất
lượng cung cấp dịch vụ công của chính phủ tăng lên rõ rệt. Các cá nhân, tổ chức
sử dụng dịch vụ mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào không gian; thời gian xử
lý công việc ngắn, tạo sự hài lòng cho người hưởng dịch vụ.
I. CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ.
1. Định nghĩa.
Chính phủ điện tử (E-Government), các hoạt động được công nghệ hóa hoạt
động trong quá trình quản lí nhà nước. Chính phủ điện tử là ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động quản lý và đổi mới toàn diện các quan hệ, các nguồn
lực, các quy trình, phương thức hoạt động và nội dung hoạt động của Chính phủ.
Chính phủ điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông vào hoạt
động quản lí, tổ chức để các cơ quan quản lí hành chính nhà nước làm việc hiệu
lực, hiệu quả và minh bạch hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh
nghiệp và các tổ chức khác; đồng thời tạo điều kiện quyền làm chủ của mình
trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Giải pháp Chính phủ điện tử cho Việt Nam

Trang 1

Bài luận môn:

Tin học ứng dụng trong quản lí Hành chính Nhà nước

2. Ưu điểm.
Chính phủ điện tử là kết quả ứng dụng thành công công nghệ thông tin và
truyền thông vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Nó mang lại nhiều
điểm thuận lợi cho quá trình hoạt động của cơ quan nhà nước và tạo ra một
bước ngoặc cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
Chính phủ điện tử đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính, “không c...
Bài luận môn: Tin học ứng dụng trong quản lí Hành chính Nhà nước
Sự cần thiết của mô hình chính phủ điện tử (CPĐT)?
Xây dựng chính phủ điện tử việc s dụng công nghệ thông tin truyền
thông vào các hoạt động của chính phủ. Chính phủ điện tử giải phóng thông tin,
khắc phục các rào cản về tính học trong hệ thống thông tin. Chính phủ sử
dụng công nghệ thông tin truyền thông để cải tiến, nâng cấp các dịch vụ của
chính phủ trở nên hiệu lực, hiệu quả, minh bạch hơn, nhằm đem lại sự i lòng,
lợi ích cho người được hưởng dịch vụ như: người dân, doanh nghiệp, các đối
tác khác.
Chính phủ điện tử cầu nối gần nhau hơn giữa nhà nước với công dân,
doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội khác. Mọi thông tin được cung cấp từ
nhà nước được công dân, doanh nghiệp tìm thấy dễ dàng hơn.
Chính phủ điển tử sẽ làm cho nền hành chính phát triển mạnh hơn. Áp dụng
hình chính phủ điện tử tạo ra quá trình xlý công việc trở nên nhanh chóng
và thuận lợi. Các đầu mối lưu thông trở nên dễ dàng, dịch vụ của chính phủ được
người dân, doanh nghiệp tìm thấy sử dụng một cách dễ dàng. Đặc biệt chất
lượng cung cấp dịch vụ công của chính phủ tăng lên rệt. Các nhân, tổ chức
sử dụng dịch vụ mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào không gian; thời gian xử
lý công việc ngắn, tạo sự hài lòng cho người hưởng dịch vụ.
I. CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ.
1. Định nghĩa.
Chính phủ điện tử (E-Government), các hoạt động được công nghệ hóa hoạt
động trong quá trình quản lí nhà nước. Chính phủ điện tử là ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động quản đổi mới toàn diện các quan hệ, các nguồn
lực, các quy trình, phương thức hoạt động và nội dung hoạt động của Chính phủ.
Chính phủ điện tử ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào hoạt
động quản lí, tổ chức để các quan quản hành chính nớc làm việc hiệu
lực, hiệu quả minh bạch hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh
nghiệp các tổ chức khác; đồng thời tạo điều kiện quyền làm chủ của mình
trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước.
Giải pháp Chính phủ điện tử cho Việt Nam Trang 1
Bài luận tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài luận tin học ứng dụng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài luận tin học ứng dụng 9 10 401