Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP ACCESS 2

Được đăng lên bởi annienguyen1302
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
Môn: ACCESS

Thời gian: 150 phút

Đề số 01

1. Tạo cơ sở dữ liệu quản lý danh sách sinh viên – điểm danh tên file
SBD_HOTEN_DE2.MDB như sau:(3 điểm)(ổ đĩa lưu trữ theo sự hướng dẫn của cán bộ coi
thi)

Yêu cầu:
a. Các trường sinh viên tự chọn kiểu dữ liệu và size phù hợp.
b. Tất cả các trường tạo cần phải có nhập thông tin phần Caption có dấu tiếng Việt.
c. Các khóa số nhiều MSSV, MAMH trong bảng DIEMDANH được tạo combo box
chọn từ bảng số 1 tương ứng.
d. Yêu cầu ràng buộc dữ liệu trong bảng DIEMDANH : tránh 1 sinh viên điểm danh 2
lần trong ngày và buổi.
e. Trường Buổi là combo box có 3 giá trị: sáng, chiều, tối. Trường TRANGTHAI: có
3 giá trị 1: có ;2: vắng; 3: vắng có phép.
f. Thiết lập mối liên hệ giữa các bảng như trong hình.
2. Tạo form sau
a. Tạo Form nhập Danhsach sinh viên (1 điểm)

Trong form này có loại bỏ chức năng dịch chuyển record (record navigation) như trong
hình.
b. Tạo form điểm danh như sau(1 điểm)

•

Trong form này có chức năng chọn môn học combo này không liên kết với table chỉ
có chức năng lọc theo mã môn học được chọn.
• Form main và /sub liên kết bởi hai trường MaMH và ngày
• Chức năng Trạng thái đánh dấu chọn vắng, có, vắng có phép- data của hộp lựa chọn
này lưu trữ xuống trường TRANGTHAI.
3. Sử dụng các form trên nhập dữ liệu các bảng như sau (1 điểm)
DANHSACHSV
Mã số SV
Họ
Tên Ngày sinh Mã lớp
MONHOC
04112001 Trần Xuân

An

04112002 Trần Đức

Tuấn 06/09/1978 06A

13/07/1989 06A

04112003 Lê Quang

Nam 30/09/1989 06A

04112004 Đoàn Thanh Bình 05/07/1989 06B
04112005 Ngô Quốc Trung 03/07/1978 06B

Mã môn học
ACC01
ACC2
EX01

Tên môn học Số tiết
Access 1
60
Access 2
90
Excel căn bản
45

Bảng DIEM DANH nhập dữ liệu tùy ý.
4. Tạo các query sau:(2 điểm)
a. Tạo query danh sách sinh viên lớp 06B vắng ngày 25/09/2008 gồm các trường sau:
mssv,ho,ten,ngaysinh,monhoc,ngay,trangthai, lop
b. Tạo một crosstab query báo cáo quá trình học tập của từng sinh viên lớp 06A các
môn học đếm số buổi vắng (giá trị trạng thái =2): (1 điểm)
5. Tạo report in chi tiết số buổi học của sinh viên theo môn học được chọn trên màn hình.
Trạng thái môn học =2 (vắng)

Báo cáo được in từ màn hình form nhập câu 2b theo điều kiện phòng được chọn.
---------- HẾT -----------GV Duyệt đề

GV ra đề

...
1. To cơ s d liu qun lý danh sách sinh viên đim danh tên file
SBD_HOTEN_DE2.MDB như sau:(3 đim)( đĩa lưu tr theo s hướng dn ca cán b coi
thi)
Yêu cu:
a. Các trường sinh viên t chn kiu d liu và size phù hp.
b. Tt c các trường to cn phi có nhp thông tin phn Caption có du tiếng Vit.
c. Các khóa s nhiu MSSV, MAMH trong bng DIEMDANH được to combo box
chn t bng s 1 tương ng.
d. Yêu cu ràng buc d liu trong bng DIEMDANH : tránh 1 sinh viên đim danh 2
ln trong ngày và bui.
e. Trường Bui là combo box có 3 giá tr: sáng, chiu, ti. Trường TRANGTHAI:
3 giá tr 1: có ;2: vng; 3: vng có phép.
f. Thiết lp mi liên h gia các bng như trong hình.
2. To form sau
a. To Form nhp Danhsach sinh viên (1 đim)
Trong form này có loi b chc năng dch chuyn record (record navigation) như trong
hình.
b. To form đim danh như sau(1 đim)
Trường Đại Hc Nông Lâm TPHCM
Khoa Công Ngh Thông Tin
ĐỀ THI TT NGHIP
Môn: ACCESS Thi gian: 150 phút Đề s 01
BÀI TẬP ACCESS 2 - Trang 2
BÀI TẬP ACCESS 2 - Người đăng: annienguyen1302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP ACCESS 2 9 10 683