Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập acess

Được đăng lên bởi Snoly Phan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trường ĐH Tài Chính - Marketing

Bài tập Tin học nâng cao

BÀI TẬP THỰC HÀNH

MÔN TIN HỌC NÂNG CAO
30 tiết

Trường ĐH Tài Chính - Marketing

Bài tập môn Tin học nâng cao

BÀI TẬP 1. QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI QUẦY HÀNG TỰ CHỌN SỐ 5 SIÊU

THỊ Q.MARK
PHẦN 1: Table
1. Tạo cơ sở dữ liệu với tên QLBanHang.accdb. Cơ sở dữ liệu này gồm những table sau:
- KhachHang: lưu thông tin của tất cả các khách hàng thân thuộc. Các khách hàng vãng
lai dùng chung tên là Khách lẻ.
- NhaCungCap: lưu thông tin của các nhà cung cấp.
- NhanVien: lưu thông tin của nhân viên trong cửa hàng.
- LoaiSP: lưu thông tin về loại sản phẩm, ngành hàng.
- SanPham: lưu thông tin chi tiết của sản phẩm.
- TonDK: lưu thông tin về sản phẩm tồn kho theo tháng
- PhieuNhap, CTPhieuNhap: lưu thông tin của các hóa đơn nhập hàng.
- PhieuXuat, CTPhieuXuat: lưu thông tin của các hóa đơn bán hàng.
2. Nhập các table KhachHang, NhaCungCap, LoaiSP, SanPham, TonDK, PhieuNhap,
CTPhieuNhap từ cơ sở dữ liệu BaiTap1.accdb
3. Tạo các table theo bảng mô tả sau đây:
Table NhanVien:
Kiểu
dữ liệu

Tên field
MaNV
(Primarykey)

Text (4)

HoTen
GioiTinh

Text (30)
Yes/No

DiaChi
NgaySinh

Text (50)
Date/Time

DienThoai
Email

Text (15)
Hyperlink

Ghi chú
Mã nhân viên.
Quy tắc dữ liệu: 2 ký tự đầu nhập chữ, 2 ký tự sau nhập số
Định dạng chữ in – màu xanh. Bắt buộc nhập
Họ tên nhân viên. Bắt buộc nhập
Giới tính. Định dạng hiển thị: Yes: nữ; No: nam
Bắt buộc nhập
Địa chỉ. Bắt buộc nhập
Ngày sinh. Định dạng hiển thị: ngày/tháng/năm.
Hỗ trợ người dùng dấu phân cách ngày, tháng và năm.
Quy tắc: tuổi của nhân viên phải từ 18 trở lên.
Bắt buộc nhập
Điện thoại
Email

Table PhieuXuat:
Tên field

Kiểu dữ
liệu

SoPX
(Primarykey)

Text (5)

MaNV

Text (4)

Ghi chú
Số phiếu xuất
Quy tắc: 2 ký tự đầu nhập chữ in, 3 ký tự sau nhập số.
Định dạng màu xanh.Bắt buộc nhập
Mã nhân viên. Định dạng chữ in.
Lookup dữ liệu từ bảng NhanVien. Bắt buộc nhập
Trang: 1

Trường ĐH Tài Chính - Marketing
MaKH

Text (10)

NgayBan

Date/Time

GhiChu

Text (200)

Bài tập môn Tin học nâng cao
Mã khách hàng.
Lookup dữ liệu từ bảng KhachHang
Định dạng chữ in. Bắt buộc nhập
Ngày bán
Định dạng hiển thị: ngày/tháng/năm.
Hỗ trợ người dùng không nhập dấu phân cách ngày, tháng
và năm.
Quy tắc: ngày bán trước hoặc ngay ngày hiện hành.
Bắt buộc nhập
Ghi chú

Table CTPhieuXuat:
Kiểu dữ
Tên field
liệu
SoPX
(Primarykey)

Text (5)

MaSP

Text (4)

SoLuong

Number

GiaBan

Number

Ghi chú
Số phiếu xuất
Định dạng chữ in
Lookup dữ liệu từ bảng PhieuXuat. Bắt buộc nhập
Mã sản phẩm....
Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập Tin học nâng cao
BÀI TẬP THỰC HÀNH
MÔN TIN HỌC NÂNG CAO
30 tiết
Bài tập acess - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập acess - Người đăng: Snoly Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập acess 9 10 369