Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập c

Được đăng lên bởi mhaiduong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 1 lần
#include<iostream.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
class person{
protected:
char name[30];
char address[40];
long int phone;
person(){}
person(char *ten,char *dc,long int dt){
strcpy(name,ten);
strcpy(address,dc);
phone=dt;
}
void display(){
cout<<"\nHo ten: "<<name;
cout<<"\nDia chi: "<<address;
cout<<"\nDien thoai: "<<phone;
}
};//het lop

class officer:protected person{
protected:
float salary;
officer():person(){}
officer(char *ten,char *dc,long int dt,float
luong):person(ten,dc,dt){
salary=luong;
}
void display(){
person::display();
cout<<"\nLuong: "<<salary;
}
};//het lop
class student:protected person{
protected:
float fee;
student():person(){}
student(char *ten,char *dc,long int dt,float
hp):person(ten,dc,dt){
fee=hp;

}
};//het lop
class offstudent:virtual public officer,virtual public
student{
public:
offstudent(char *ten,char *dc,long int dt,float
luong,float hp):officer(ten,dc,dt,luong){
fee=hp;
}
void outscreen(){
officer::display();
cout<<"\nHoc phi: "<<fee;
cout<<"\n------------------------";
}
};//het lop
void main(){

offstudent *p[2];
char ten[20],dc[30];
float l,hp;
long int dt;

cout<<"\n";
for(int i=0;i<2;i++){
cout<<"nhap thong tin nguoi thu "<<i+1<<"\n";
cout<<"ten:";gets(ten);
cout<<"dia chi: ";gets(dc);
cout<<"Dien thoai:";cin>>dt;
cout<<"Luong: ";cin>>l;
cout<<"Hoc phi: ";cin>>hp;
p[i]=new offstudent(ten,dc,dt,l,hp);
}
cout<<"\n

Danh sach doi tuong da nhap\n";

cout<<"\n=======================================";
for(int i=0;i<2;i++) p[i]->outscreen();

}

...










!"!"
#"
#"
$

%#
&'(&
&')&
&')&
**
Bài tập c - Trang 2
Bài tập c - Người đăng: mhaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập c 9 10 249