Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập C# phần kế thừa và đa hình

Được đăng lên bởi 01288538234
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập 1. Một đề thi trắc nghiệm có 2 loại câu hỏi trắc nghiệm:
Loại 1 (Câu hỏi lựa chọn) gồm: Mã câu hỏi, nội dung câu hỏi, các lựa chọn A, B,
C, D và đáp án (là 1 trong 4 lựa chọn A, B, C, D);
Loại 2 (Câu hỏi điền từ) gồm: Mã câu hỏi, nội dung câu hỏi và đáp án (là một từ
còn thiếu trong nội dung của câu hỏi).
Đề thi có tổng số m câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có m1 câu hỏi loại 1 và m2 câu
hỏi loại 2 (m = m1 + m2)
Yêu cầu:
- Xây dựng các lớp đối tượng theo mô tả ở trên không sử dụng kế thừa
- Xây dựng các lớp đối tượng theo mô tả ở trên sử dụng kế thừa nhưng không sử
dụng đa hình
- Xây dựng các lớp đối tượng theo mô tả ở trên sử dụng kế thừa và đa hình
Viết chương trình nhập vào một đề thi gồm m1 câu hỏi loại 1 và m2 câu hỏi loại
2. Sau đó hiển thị đề thi ra màn hình.
Bài tập 2:
Xây dựng chương trình quản lý lương cho một trường học. Biết rằng trong
trường có 2 đối tượng cán bộ đó là: Giáo viên và nhân viên. Mỗi cán bộ nói chung đều
có những thông tin cơ bản sau: Họ tên, quê quán, hệ số lương, lương cơ bản. Ngoài ra
nếu cán bộ là giáo viên thì được hưởng thêm hệ số phụ cấp là 40%, cán bộ hành chính
được cộng thêm 300.000 VNĐ trong lương hàng tháng.
Vậy công thức tính lương hàng tháng của cán bộ giáo viên là:
+ Lương theo hệ số = Hệ số lương * Lương cơ bản
+ Phụ cấp = 40% Lương theo hệ số
+ Lương = Lương theo hệ số + Phụ cấp
Công thức tính lương của cán bộ hành chính là
+ Lương = Hệ số lương * Lương cơ bản + 300.000 VNĐ
Hãy viết một chương trình nhập vào một danh sách các cán bộ và tính lương cho
họ. Sau đó in danh sách các cán bộ ra màn hình.
Bài tập 3:
Viết chương trình quản lý nhân sự và tính lương cho nhân viên công ty. Chương
trình quản lý thông tin nhân viên: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Trong công ty có 3 loại
nhân viên và cách tính lương cho từng loại như sau:
+ Nhân viên sản xuất: Lương = Số sản phẩm * 20.000 đ
+ Nhân viên công nhật: Lương = Số ngày công * 90.000 đ
+ Nhân viên quản lí: Lương = Hệ số lương * Lương cơ bản
Hãy viết chương trình nhập vào một danh sách nhân viên cho công ty và tính
lương cho họ theo công thức đã đưa ra ở trên. Sau đó in danh sách cán bộ ra màn hình.

Bài tập 4:

Phân tích, thiết kế và hiện thực theo hướng đối tượng chương trình tính tiền hoá
đơn sử dụng các dịch vụ tại một khách sạn, thông tin hoá đơn: Mã khách hàng, tên
khách hàng, các dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng, trị giá hoá đơn. Hiện giờ khách
sạn chỉ có 2 dịch vụ là: Giặt tẩy và thuê xe. Mỗi dịch vụ có cách tính tiền khác nhau:
+ Dịch vụ giặt tẩy: Tiền giặt ...
Bài tập 1. Một đề thi trắc nghiệm có 2 loại câu hỏi trắc nghiệm:
Loại 1 (Câu hỏi lựa chọn) gồm: Mã câu hỏi, nội dung câu hỏi, các lựa chọn A, B,
C, D và đáp án (là 1 trong 4 lựa chọn A, B, C, D);
Loại 2 (Câu hỏi điền từ) gồm: câu hỏi, nội dung câu hỏi đáp án (là một từ
còn thiếu trong nội dung của câu hỏi).
Đề thi có tổng số m câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có m1 câu hỏi loại 1 và m2 câu
hỏi loại 2 (m = m1 + m2)
Yêu cầu:
- Xây dựng các lớp đối tượng theo mô tả ở trên không sử dụng kế thừa
- Xây dựng các lớp đối tượng theo mô tả trên sử dụng kế thừa nhưng không sử
dụng đa hình
- Xây dựng các lớp đối tượng theo mô tả ở trên sử dụng kế thừa và đa hình
Viết chương trình nhập vào một đề thi gồm m1 câu hỏi loại 1 m2 câu hỏi loại
2. Sau đó hiển thị đề thi ra màn hình.
Bài tập 2:
Xây dựng chương trình quản lương cho một trường học. Biết rằng trong
trường có 2 đối tượng cán bộ đó là: Giáo viên và nhân viên. Mỗi cán bộ nói chung đều
những thông tin bản sau: Họ tên, quê quán, hệ sốơng, lương cơ bản. Ngoài ra
nếu cán bộ là giáo viên thì được hưởng thêm hệ số phụ cấp 40%, cán bộ hành chính
được cộng thêm 300.000 VNĐ trong lương hàng tháng.
Vậy công thức tính lương hàng tháng của cán bộ giáo viên là:
+ Lương theo hệ số = Hệ số lương * Lương cơ bản
+ Phụ cấp = 40% Lương theo hệ số
+ Lương = Lương theo hệ số + Phụ cấp
Công thức tính lương của cán bộ hành chính là
+ Lương = Hệ số lương * Lương cơ bản + 300.000 VNĐ
Hãy viết một chương trình nhập vào một danh sách các cán bộ tính lương cho
họ. Sau đó in danh sách các cán bộ ra màn hình.
Bài tập 3:
Viết chương trình quản nhân sự tính lương cho nhân viên công ty. Chương
trình quản thông tin nhân viên: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Trong công ty 3 loại
nhân viên và cách tính lương cho từng loại như sau:
+ Nhân viên sản xuất: Lương = Số sản phẩm * 20.000 đ
+ Nhân viên công nhật: Lương = Số ngày công * 90.000 đ
+ Nhân viên quản lí: Lương = Hệ số lương * Lương cơ bản
Hãy viết chương trình nhập vào một danh sách nhân viên cho công ty tính
lương cho họ theo công thức đã đưa ra ở trên. Sau đó in danh sách cán bộ ra màn hình.
Bài tập 4:
Bài tập C# phần kế thừa và đa hình - Trang 2
Bài tập C# phần kế thừa và đa hình - Người đăng: 01288538234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập C# phần kế thừa và đa hình 9 10 729