Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ bản java

Được đăng lên bởi Vinh Le Van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Viết chương trình hiển thị dòng thong báo “Hello World”
public class Hello {
public static void main(String[] args) {
System.out.print("Hello World ");
}
}

Bài 2: Viết chương trình nhập vào hai số. sau đó tính Toong, Tích, Thuong của hai số
import java.io.*;
public class vidu1 {
public static void main(String[] args) throws Exception{
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhập vào số thứ nhất: ");
int a;
a= Integer.parseInt(in.readLine());
System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
int b;
b= Integer.parseInt(in.readLine());
vidu1 vd =new vidu1();
System.out.println("Tổng của hai số " +a + " + " + b + " là: " + vd.tong(a, b));
System.out.println("Tích của hai số " +a + " + " + b + " là: " + vd.tich(a, b));
System.out.format("Thương cua hai so: %f%n", vd.thuong(a, b));
}
public int tong(int a, int b){
int sum = a+b;
return sum;

}
public int tich(int a, int b){
int c= a+b;
return c;
}
public int thuong(int a, int b){
int c= a/b;
return c;
}
}

Bài 3: Viết chương trình tìm số nguyên nhỏ nhất và lớn nhất có trong hai số package MaxMin;

import java.io.*;
public class MaxMin {
public static void main(String[] args) throws Exception{
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhập vào số thứ nhất: ");
int a;
a= Integer.parseInt(in.readLine());
System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
int b;
b= Integer.parseInt(in.readLine());
MaxMin vd =new MaxMin();
vd.MaxMin(a, b);

}
public int MaxMin(int a, int b){

int sum = a+b;
if (a>b){
System.out.println("Số lớn nhất trong hai số " +a + " và " + b + " là: " + a);
System.out.println("Số nhỏ nhất trong hai số " +a + " và " + b + " là: " + b);
}
else
{
System.out.println("Số lớn nhất trong hai số " +a + " và " + b + " là: " + b);
System.out.println("Số nhỏ nhất trong hai số " +a + " và " + b + " là: " + a);
}
return sum;
}
}

...
 Viết chương trình hiển thị dòng thong báo “Hello World”


  !"!#
$
$
% Viết chương trình nhập vào hai số. sau đó tính Toong, Tích, Thuong của hai số
&  '#

()*+
,-.),-)/- #
  !0(12(3(4!#
#
./ / 5#
  !0(12(3(!#
#
./ / 5#
.)#
  !678(2!99!9!99!!9:#
  !6;(8(2!99!9!99!!9 (:#
  <!6(=>(?<?!: (:#
$
:
.9#
#
Bài tập cơ bản java - Trang 2
Bài tập cơ bản java - Người đăng: Vinh Le Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập cơ bản java 9 10 408