Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1 MÔN KỸ THUẬT SỐ

Được đăng lên bởi Lỗ Tkái Hòa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5830 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1
MÔN KỸ THUẬT SỐ
Bộ môn Điện tử
Đại Học Bách Khoa TP.HCM

Câu 1
Cho 3 số A, B, và C trong hệ thống số cơ số r, có các giá trị: A = 35, B = 62, C = 141.
Hãy xác định giá trị cơ số r, nếu ta có A + B = C.
Định nghĩa giá trị: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1
A+B=C

(3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1

PT bậc 2: r2 - 5r - 6 = 0
r = 6 và r = - 1 (loại)
Hệ thống cơ số 6 : tuy nhiên kết quả cũng không hợp lý vì B = 62: không
phải số cơ số 6

Câu 2 Sử dụng tiên đề và định lý:
a. Chứng minh đẳng thức: A B + A C + B C + A B C = A C
VT:

A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C
= B(A+C) +AC+BC

; x+xy=x+y

= AB + BC + AC + BC
= AB + AC + C(B+B)
= AB + AC + C
= AB + A + C
= A ( B + 1) + C
= A + C

= AC

: VP

b. Cho A B = 0 và A + B = 1, chứng minh đẳng thức A C + A B + B C = B + C
VT:

AC + AB + BC

=

(A + B) C + A B

=

C

+ AB

=

C

+ AB + AB

=

C

+ (A+A)B

=

B + C
1

:

VP

;

A+B=1

;

AB=0

Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM
Câu 3
a.

Cho hàm F(A, B, C) có sơ đồ logic như hình vẽ. Xác định biểu thức của hàm F(A, B, C).

A

.

B

F

.

C

Chứng minh F có thể thực hiện chỉ bằng 1 cổng logic duy nhất.
F = (A + B) C ⊕ B C

=

((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)

=

(A + B) B C + ((A + B) + C) (B + C)

=

A B C + B C + (A B + C) ( B + C)

= B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C
= B C + A B + C (B + A B + 1)
= AB+BC+C = AB+B+C = A + B +C
b.

: Cổng OR

Cho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), và H (A, B, C) có quan hệ logic với nhau: F = G ⊕ H
Với hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) và G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).
Hãy xác định dạng ∑ hoặc ∏ của hàm H (A, B, C) (1,0 điểm)
A
0
0
0
0
1
1
1
1

F=G⊕ H =GH + GH = G⊕ H
F = 1 khi G giống H
F = 0 khi G khác H

B
0
0
1
1
0
0
1
1

C
0
1
0
1
0
1
0
1

F
0
1
0
1
1
0
1
1

G
1
1
0
0
0
1
0
1

H
0
1
1
0
0
0
0
1

H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = ∏ (0, 3, 4, 5, 6)
Câu 4 Rút gọn các hàm sau bằng bìa Karnaugh (chú thích các liên kết)
a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo dạng P.O.S (tích các tổng)
F1

(X + Y)

WX
YZ 00
00 0
01

(X + Z)
(Y + Z)

0

11
10

0

01

11

10

F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )

0
0

0

0

0

0

0

0

Hoặc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )
0

2

Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM
b. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)
+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)
A
BC
DE

F2

00

BDE
BE
BD

1

0
00 01...
Nguyễn Trọng Luật – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCM
1
BÀI TP CÓ LI GII – PHN 1
MÔN K THUT S
B môn Đin t
Đại Hc Bách Khoa TP.HCM
Câu 1
Cho 3 s A, B, C trong h thng s cơ s r, các giá tr: A = 35, B = 62, C = 141.
Hãy xác định giá tr cơ s r, nếu ta có A + B = C.
Câu 2 S dng tiên đềđịnh lý:
a. Chng minh đẳng thc: A B + A C + B C + A B C = A C
b. Cho A B = 0 A + B = 1, chng minh đẳng thc A C + A B + B C = B + C
Định nghĩa giá tr: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r
2
+ 4r + 1
A + B = C
(3r + 5) + (6r + 2) = r
2
+ 4r + 1
PT bc 2: r
2
- 5r - 6 = 0
r = 6 và r = - 1 (loi)
H thng cơ s 6 : tuy nhiên kết qu cũng không hp lý vì B = 62: không
phi s cơ s 6
VT: A C + A B + B C = (A + B) C + A B ; A + B = 1
= C + A B
= C + A B + A B ; A B = 0
= C + ( A + A ) B
= B + C : VP
VT: A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C
= B ( A + C ) + A C + B C ; x + x y = x + y
= A B + B C + A C + B C
= A B + A C + C ( B + B )
= A B + A C + C
= A B + A + C
= A ( B + 1) + C
= A + C = A C : VP
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1 MÔN KỸ THUẬT SỐ - Trang 2
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1 MÔN KỸ THUẬT SỐ - Người đăng: Lỗ Tkái Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1 MÔN KỸ THUẬT SỐ 9 10 221