Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Excel

Được đăng lên bởi ephone022
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH ĐiỂM THI THEO LỚP
STT
7
3
5
8
2
1
4
6

HỌ VÀ TÊN
Lê Anh
Văn
Nguyễn Thái Hà
Bùi Minh
Hằng
Nguyễn Thanh Thanh
Nguyễn Thị
Thoa
Lê Mai
Anh
Trần Thanh
Huyền
Hoàng Lê
Mai
TỔNG
TRUNG BÌNH

LỚP
KT33A
KT33A
KT33C
KT33C
KT33C
KT33D
KT33D
KT33D

ĐiỂM THI
TOÁN
TIN
7
3
8
8
8
4
vắng
7
5
9
10
vắng
7
6
7
7
7
7

LoẠI
C
B
C
D
A
A
B
C

Dựa vào công thức excel để tính tổng điểm cho từng học sinh:
1) Đếm số bài thi môn toán và môn tin
2) Tính tổng điểm biết rằng:
* Nếu bỏ thi ít nhất 1 môn thì tổng điểm =0
* Nếu không bỏ thi môn nào. Loại A thì Tổng bằng toán + tin + 0.5
* Nếu không bỏ thi môn nào. Loại B thì Tổng bằng toán + tin + 0.25
* Nếu không bỏ thi môn nào. Loại D thì Tổng bằng toán + tin - 0.5
* Còn lại là toán + tin
3) Học bổng:
* Nếu Tổng >0, xếp loại bằng A, học bổng bằng 300000
* Nếu Tổng >0, xếp loại bằng B, học bổng bằng 150000
* Nếu Tổng >0, xếp loại bằng C,D, học bổng bằng 0
4) Tính trung bình cộng học bổng của tất cả sinh viên và làm tròn đến hàng đơn vị
5) Tính tổng học bổng của các sinh viên
6) Sắp xếp tăng dần theo tên đối với từng lớp của các sinh viên
Chọn cả bảng chừa tiêu đề (dòng 7 đến 14), Data, Sort, chọn No Header Row. Sort by chọn

TỔNG
10
16.25
12
0
14.5
0
13.25
14
80

HỌC BỔNG GHI CHÚ
0
150000
0
0
300000
0
150000
0
600000
75000

rt by chọn Column E, Then by chọn Column D, OK

...
DANH SÁCH ĐiỂM THI THEO LỚP
STT HỌ VÀ TÊN LỚP
ĐiỂM THI
LoẠI
TOÁN TIN
7
Lê Anh Văn KT33A
7 3 C
3
Nguyễn Thái KT33A
8 8 B
5
Bùi Minh Hằng KT33C
8 4 C
8
Nguyễn Thanh Thanh KT33C
vắng 7 D
2
Nguyễn Thị Thoa KT33C
5 9 A
1
Lê Mai Anh KT33D
10 vắng A
4
Trần Thanh Huyền KT33D
7 6 B
6
Hoàng Lê Mai KT33D
7 7 C
TỔNG 7 7
TRUNG BÌNH
Dựa vào công thức excel để tính tổng điểm cho từng học sinh:
1) Đếm số bài thi môn toán và môn tin
2) Tính tổng điểm biết rằng:
* Nếu bỏ thi ít nhất 1 môn thì tổng điểm =0
* Nếu không bỏ thi môn nào. Loại A thì Tổng bằng toán + tin + 0.5
* Nếu không bỏ thi môn nào. Loại B thì Tổng bằng toán + tin + 0.25
* Nếu không bỏ thi môn nào. Loại D thì Tổng bằng toán + tin - 0.5
* Còn lại là toán + tin
3) Học bổng:
* Nếu Tổng >0, xếp loại bằng A, học bổng bằng 300000
* Nếu Tổng >0, xếp loại bằng B, học bổng bằng 150000
* Nếu Tổng >0, xếp loại bằng C,D, học bổng bằng 0
4) Tính trung bình cộng học bổng của tất cả sinh viên và làm tròn đến hàng đơn vị
5) Tính tổng học bổng của các sinh viên
6) Sắp xếp tăng dần theo tên đối với từng lớp của các sinh viên
Chọn cả bảng chừa tiêu đề (dòng 7 đến 14), Data, Sort, chọn No Header Row. Sort by chọn
Bài tập Excel - Trang 2
Bài tập Excel - Người đăng: ephone022
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Excel 9 10 773