Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Excel 2008

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bài tập 2_chương I

stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

bảng điểm thi tin học cơ bản
điểm
họ và tên
ngày sinh
Word
QLMT Excel
7/4/1981
6
9
8
Trần Quốc Anh
1/5/1984
8
5
5
Phạm Thu Anh
6/3/1982
5
2
8
Nguyễn Thị Hồng
4/4/1982
7
8
9
Phan Anh Đức
7/3/1981
6
9
5
Hà Quang Bình
1/1/1983
4
3
8
Nguyễn Thanh Cường
4/2/1984
7
4
8
Nguyễn Khắc Dương
5/1/1984
9
8
9
Đinh Văn Hiệu
8/9/1981
5
9
5
Nguyễn Quang Hưng
12/1/1981
8
5
8
Hoàng Văn Hưng
9/3/1982
6
8
9
Lương Đình Khương
7/7/1982
7
7
6
Trương Xuân Lộc
Chú ý:

tổng
điểm

1/ Trình bày bảng tính giống như trên
2/ Lập công thức cho cột Tổng điểm
Tổng điểm = WORD + QLMT + EXCEL
3/ lập công thức cho cột Điểm trung bình
Điểm TB = (WORD * 2 + QLMT + EXCEL * 2)/5

điểm
tb

bài tập 1_chương I
bảng chiết tính giá thành
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tên mặt
hàng
Đường
Trứng
Bơ
Sữa
Muối
Gạo
Đường
Muối
Trứng
Bơ
Gạo
Đường

ĐVT
Kg
Chục
Kg
Hộp
Kg
Kg
Kg
Kg
Chục
Kg
Kg
Kg

ĐG
Nhập
7500
10000
40000
7800
3500
6000
4300
3500
10000
40000
6000
4300

SL

Phí VC

Thành
tiền

ĐG
Xuất

150
225
118
430
105
530
275
200
124
215
100
123

Chú ý:
1/ Lập công thức cho cột Phí vận chuyển (Phí VC) biết rằng:
Phí VC=5%*(ĐG Nhập*SL)
2/ Lập công thức cho cột Thành tiền biết:
Thành tiền=ĐG Nhập*SL+Phí VC
3/ Lập công thức cho cột ĐG Xuất để có mức lời là 10%
ĐG Xuất=(Thành tiền+10%*Thành tiền)/SL
4/ Định dạng các ô chứa giá trị dạng số: Không có số lẻ và có dấu phân cách phần nghìn

phần nghìn

bài tập 1_chương II
bảng tổng kết điểm
sTT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên

Giới
Tính
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ

Hùng
Bình
Vân
Bình
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khánh
Ngân
Tổng:
Trung bình:
Điểm lớn nhất:
Điểm nhỏ nhất:
Tổng số sinh viên trong lớp:

Toán

Tin

4
6
10
9
5
5
9
6
5
10
?
?
?
?

7
8
8
10
9
4
6
5
9
8
?
?
?
?
?

Anh
văn
5
6
9
7
8
6
7
7
5
9
?
?
?
?

Điểm TB Xếp thứ

Chú ý :
1/ Điểm TB lấy 1 số thập phân và tính như sau :
Hệ số Toán là 2, hệ số Tin là 3, hệ số Anh văn là 1
2/ Xếp thứ theo Điểm TB
3/ Xếp loại căn cứ vào Điểm TB như sau :
- Dưới 5 là Kém
- Từ 5 đến 6.4 là TB
- Từ 6.5 đến 7.9 là Khá
- Từ 8 trở lên là Giỏi
4/ Học bổng căn cứ vào xếp thứ (không được tự gõ vào)
- Từ thứ 1 đến thứ 3 là 100000
- Từ thứ 4 đến thứ 6 là 50000
- Các học sinh còn lại không được học bổng (để trống)

Xếp
loại

Học
bổng

bài tập 2_chương II
bảng tổng kết các Mặt hàng
sTT

Mã

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

b
a
d
c
b
a
d
a
b
a
d
b

Tên
hàng
Giấy
Vải
Xi măng
Gạch
Giấy
Vải
Xi măng
Vải
Giấy
Vải
Xi măng
Giấy

Ngày
Ngày bán
nhập
1/1/2007
1/25/2007
2/3/2007
6/4/2007
4/1/2007
3/5/2007
2/2/20...
b¶ng ®iÓm thi tin häc c¬ b¶n
stt
hä vµ tªn ngµy sinh
®iÓm
Word QLMT Excel






 !"

# $%



!&'(&)


* 
 
 

+,-./"01/23&4
23&456789:+;:<=><+
?,-./"01/!&4/@%
!&4$5A6789B:+;:<=><+BC
bµi tËp 2_ch$¬ng I
tæng
®iÓm
 >DE
FG9DH
 D
0#'(D
+DH!%FDH
DH=I+1
%@#@J/K&D/L
Bài tập Excel 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Excel 2008 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tập Excel 2008 9 10 557