Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Excel cơ bản

Được đăng lên bởi tuanpa-hpu-edu-vn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2083 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A
1
2
3
4
5
6

B
CÔNG TY X
Phòng Tài Vụ
-----oOo-----

D

E

F

G
H
I
J
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

BẢNG LƯƠNG THÁNG 5/2005

7

STT

Họ Và Tên

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anh Thư
Ngọc Anh
Tuấn Vinh
Ngọc Lan
Như Hiển
Đình Tuân
Ngọc Liên
Ngọc Hùng
Phi Hùng
Đúc Trọng
Mai Lan
Đức Long
Kiều Nga
Thanh Thủy
Trọng Hùng

29

C

Giới Tính Số Con P.C.Con Ngày Công Thưởng

Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nam

Tổng số tiền lương đã chi:
Mức thu nhập cao nhất:
Mức thu nhập thấp nhất:
Mức thu nhập bình quân:
Trưởng phòng Tài Vụ

3
2
1
0
2
1
2
3
2
0
2
0
2
2
1

20
25
26
19
15
21
22
26
23
15
22
19
25
20
26

H.S.Lương Tiền Lương

Thu Nhập

2.5
3.4
4
5.12
3.15
4.15
3.21
4.45
4.8
5.4
6.7
5.32
2.95
3.47
5.1

?đ
?đ
?đ
?đ
Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 200.....
Người lập bảng

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Trần Đình Loan

Yêu cầu tính toán:
1 Tính tiền phụ cấp con cho mọi người. Nếu là nữ hoặc là nam có từ 2 con trở lên thì PCCon là 3000
Các trường hợp khác PCCon là 0đ
2 Tính tiền thưởng cho mọi người theo số ngày công (SNC). Nếu SNC từ 25 trở lên xếp loại "A".
Nếu SNC từ 20 đến 24 thì xếp loại "B". Còn lại xếp loại "C"
3 Tính tiền lương cho mọi người : Tiền lương = 350000đ * Hệ số lương
4 Tính tiền thu nhập cho mọi người : Thu nhập = Tiền lương + Thưởng + PCCon
5 Định dạng bảng tính theo mẫu trên

u là nữ hoặc là nam có từ 2 con trở lên thì PCCon

K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
là
38 300000đ.
39
40
41
42
43
44

A
1
2
3
4
5

B

TRƯỜNG PTTH ĐÔNG SƠN
Phòng Đào Tạo
-----oOo-----

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D

E

F

G

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

BẢNG ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI

6
7
8

C

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Họ Và Tên
Lê Phê Đô
Trần Hán Ngọ
Hứa Anh Thụy
Vương Hạo
Trần Uy
Cao Đạt
Thúy Nga
Mạnh Tuân
Hoài Nam
Ánh Tuyết
Thúy Hồng
Lan Anh
Lâm Hương
Hùng Vĩ
Thục Nữ

Điểm môn
Toán
Lý
9
8
8
7.5
5
8
6
5
7
9
10
9
3
7.4
8.4
8.6
9
9
9.2
8.2
7.6
7.56
7.3
5.12
5
7.62
3
5.41
4.2
7.56

ĐTB

Hóa

Lên Lớp

9
9
6.7
7.5
5.4
10
9
9
10
3
4
3
4
2
1

25
26
27

Điểm trung trình cao nhất:
Điểm trung trình thấp nhất:

?
?

28
29

Trưởng Phòng ĐT

Thanh Hóa, ngày ..... tháng .... năm 200.....
Người lập bảng

30
31
32

Trần Tiến Tùng

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Yêu cầu tính toán:
1 Tính điểm trung ...
CÔNG TY X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Tài Vụ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo----- -----oOo-----
BẢNG LƯƠNG THÁNG 5/2005
STT Họ Và Tên Giới Tính Số Con P.C.Con Ngày Công Thưởng H.S.Lương Tiền Lương Thu Nhập
1 Anh T Nữ 3 20 2.5
2 Ngọc Anh Nữ 2 25 3.4
3 Tuấn Vinh Nam 1 26 4
4 Ngọc Lan Nữ 0 19 5.12
5 Như Hiển Nam 2 15 3.15
6 Đình Tuân Nam 1 21 4.15
7 Ngọc Liên Nữ 2 22 3.21
8 Ngọc Hùng Nam 3 26 4.45
9 Phi Hùng Nam 2 23 4.8
10 Đúc Trọng Nam 0 15 5.4
11 Mai Lan Nữ 2 22 6.7
12 Đức Long Nam 0 19 5.32
13 Kiều Nga Nữ 2 25 2.95
14 Thanh Thủy Nữ 2 20 3.47
15 Trọng Hùng Nam 1 26 5.1
Tổng số tiền lương đã chi: ?đ
Mức thu nhập cao nhất: ?đ
Mức thu nhập thấp nhất:
Mức thu nhập bình quân:
Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 200.....
Trưởng phòng Tài Vụ Người lập bảng
Trần Đình Loan
Yêu cầu tính toán:
1
Tính tiền phụ cấp con cho mọi người. Nếu là nữ hoặc là nam có từ 2 con trở lên thì PCCon là 300000đ.
Các trường hợp khác PCCon là 0đ
2 Tính tiền thưởng cho mọi người theo số ngày công (SNC). Nếu SNC từ 25 trở lên xếp loại "A".
Nếu SNC từ 20 đến 24 thì xếp loại "B". Còn lại xếp loại "C"
3 Tính tiền lương cho mọi người : Tiền lương = 350000đ * Hệ số lương
4 Tính tiền thu nhập cho mọi người : Thu nhập = Tiền lương + Thưởng + PCCon
5 Định dạng bảng tính theo mẫu trên
A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Bài tập Excel cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Excel cơ bản - Người đăng: tuanpa-hpu-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập Excel cơ bản 9 10 840