Ktl-icon-tai-lieu

bài tập excel nâng cao

Được đăng lên bởi Ly Nguyen
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1906 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KHÓA HỌC
“EXCEL NÂNG CAO”

1

Menu chính
-

Buổi 1: Các thao tác quản lý đối tượng
(3hours)

-

Buổi 02,03,04: Các hàm thông dụng
(6hours)

-

Buổi 05: Quản lý danh sách dữ liệu (2 hours)
Buổi 06: Tổng hợp số liệu và báo cáo (2
hours)

-

Buổi 07: Trang trí và bảo vệ dữ liệu

(2

hours)

-

Buổi 08,09: Macro và lập trình VBA (8 hours)
Buổi 10: Test (2 hours)
2

Buổi 1: Các thao tác quản lý đối tượng
-

Worksheet: insert, rename, move or copy
Workbook:
+ Save, Save as (Menu File – Ctrl+S)
+ Open, New (Menu File - Ctrl+0, Ctrl+N)
+ Import Data (Menu Data/Import External Data/Import
Data)
- Freeze Panes (Window/Freeze Panes)
Các hàm thông dụng:
- Các hàm xử lý chuỗi: Left, Right, Mid, Value, Len, Trim
- Các hàm logic: And, Or, Not, If
- Các hàm xử lý ngày tháng: Date, Now, Today, Day,
Month, Year
3

Hàm RIGHT
Công dụng: Trích bên phải chuỗi văn bản một
hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự mà bạn chỉ
định.

Công thức:

=RIGHT(text,num_chars)

text là chuỗi cần trích ký tự
num_chars là số ký tự mà bạn cần trích bên
phải chuỗi text
4

Hàm LEFT
Công dụng: Trích bên trái chuỗi văn bản
một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự
mà bạn chỉ định.

Công thức:

=LEFT(text,num_chars)

text là chuỗi cần trích ký tự
num_chars là số ký tự mà bạn cần trích
bên trái chuỗi text

5

Hàm MID
Công dụng: Trích một chuỗi con từ một chuỗi text,
bắt đầu từ vị trí start_num với số ký tự được chỉ
định num_chars
Công thức: =MID(text,start_num,num_chars)
text là chuỗi hoặc tham chiếu đến chuỗi
start_num: vị trí bắt đầu trích chuỗi con trong
text
num_chars: số ký tự cần trích từ chuỗi text

6

Hàm VALUE
Công dụng: Đổi chuỗi text đại diện cho một số
thành dữ liệu kiểu số

Công thức: =VALUE(text)
text là chuỗi văn bản đại diện cho một số.
Thường sử dụng kèm với các hàm Left, Right,
Mid, …
7

Hàm LEN
Công dụng: Tính độ dài (số ký tự) của mỗi chuỗi

Công thức: =LEN(text)
text là nội dung mà bạn cần xác định độ dài

8

Hàm TRIM
Công dụng: Xóa tất cả các ký tự trắng
của chuỗi trừ những khỏang đơn dùng
để làm khoảng cách bên trong chuỗi

Công thức: =TRIM(text)
text chuỗi cần xóa các ký tự trắng
9

Hàm AND
Công dụng: Trả về kết quả TRUE nếu
tất cả điều kiện đều TRUE, Trả về
FALSE nếu một trong các điều kiện
FALSE

Công thức:

=AND(logical_1,logical_2,...)
logical_1,logical_2 là các đều kiện

10

Hàm OR
Công dụng: Trả về TRUE nếu một trong
các điều kiện là TRUE. Trả về FALSE nếu
tất cả các điều kiện là FALSE

Công thức:
=OR(logical_1,logical_2,...)
logical_1,logical_2 là các đều kiện cần
11
kiể...
1
KHÓA HỌC
“EXCEL NÂNG CAO”
bài tập excel nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập excel nâng cao - Người đăng: Ly Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
bài tập excel nâng cao 9 10 117