Ktl-icon-tai-lieu

bài tập exel

Được đăng lên bởi cong-nghe-thong-tin
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÛNG CHI TIEÁT THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG CUÛA 1 KHAÙCH SAÏN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoï teân

Maõ soá

Ngaøy ñeán

Ngaøy ñi

Traàn Nam
Nguyeãn Thy
Nguyeãn An
Huyønh Baûo
Traàn Ñình
Phan Phuùc
Haø Baûo Ca
Phaïm Thaønh
Leâ Quoác
Buøi Theá Söï

L1A-F3
L2A-F1
L1A-F2
L2A-F1
L1B-F3
L2B-F2
L1A-F3
L2B-F3
L1B-F1
L1B-F2

05/03/2001
06/03/2001
10/03/2001
23/03/2001
17/03/2001
22/03/2001
30/03/2001
03/04/2001
05/04/2001
MA

16/03/2001
20/03/2001
30/03/2001
01/04/2001
30/04/2001
27/03/2001
21/04/2001
21/04/2001
12/05/2001
27/04/2001

BIEÅU GIAÙ PHOØNG
Loaïi phoøng
L1A
L1B
L2A
L2B

ÑGT
260000
250000
210000
190000

ÑGN
45000
40000
36000
30000

Tieàn
aên

ÑGT

ÑGN

11
14
20
9
44
5
22
18
37

BIEÅU GIAÙ KHAÅU PHAÀN AÊN
Maõ phaàn aên F1
Ñôn giaù

36986

F3
20000

50000

37023

37

BAÛNG THOÁNG KEÂ
Loaïi phoøng
L1A
L2A
L1B
L2B

Doanh thu
0
0
0
0

Yeâu caàu:
1. Laäp coâng thöùc tính soá lieäu cho coät tieän aên, bieát : Tieàn aên = soá ngaøy ôû* ñôn giaù khaåu phaàn aên
Bieát 2 kyù töï cuoái cuûa Maõ soá laø Maõ Phaàn aên
HD: Duøng haøm Hlookup, vôùi trò doø laø Maõ Phaàn Aên, baûng doø laø bieåu giaù khaåu phaàn aên
2. Theâm coät Soá Tuaàn vaøo beân traùi coät ÑGT. Laäp coâng thöùc cho coät soá tuaàn,
bieát soá tuaàn laø soá ngaøy ôû ñöôïc ñoåi ra tuaàn leã tuaàn leã (khoâng tính caùc ngaøy leû)
HD: Duøng haøm Int hoaëc Trunc ñeå boû phaàn leû sau khi chia soá ngaøy ôû cho 7
3. Laäp coâng thöùc cho coät ÑGT (Ñôn Giaù Tuaàn)
HD: Duøng haøm Vlookup vôùi trò doø laø 3 kyù töï ñaàu beân traùi cuûa Maõ soá, Baûng doø laø Bieåu giaù phoøng
4. Theâm coät soá ngaøy leû vaøo beân traùi coät ÑGN. Laäp coâng thöùc cho coät soá ngaøy leû bieát

Soá ngaøy leû laø soá ngaøy ôû coøn laïi sau khi ñaõ ñoåi ra tuaàn
HD: Duøng haøm Mod laáy veà soá dö cuûa pheùp chia soá ngaøy ôû cho 7
5. Laäp coâng thöùc cho coät ÑGN (Ñôn Giaù Ngaøy)
6. Cheøn theâm coät tieàn phoøng vaøo beân traùi coät toång coäng
Tính Tieàn phoøng = ÑGT* Soá Tuaàn + ÑGN * Soá ngaøy leû
7. Theâm coät giaûm giaù vaøo beân traùi coät toång coäng. Tính Coät giaûm giaù bieát
Neáu soá ngaøy ôû töø 15 ngaøy trôû leân thì giaûm giaù 5% Tieàn phoøng
8. Tính coät toång coäng baèng = Tieàn aên + Tieàn Phoøng - Giaûm Giaù
9. Laäp coâng thöùc tính doanh thu theo töøng phoøng ôû Baûng Thoáng keâ
HD: Duøng haøm sumif

HAÙCH SAÏN
Toång coäng

giaù phoøng

BAÛNG CHI TIEÁT THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG CUÛA 1 KHAÙCH SAÏN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoï teân

Maõ soá

Ngaøy ñeán

Ngaøy ñi

Traàn Nam
Nguyeãn Thy
Nguyeãn An
Huyønh Baûo
Traàn Ñình
P...
BAÛNG CHI TIEÁT THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG CUÛA 1 KHAÙCH SAÏN
STT Hoï teân Maõ soá Ngaøy ñeán Ngaøy ñi ÑGT ÑGN
1 Traàn Nam L1A-F3 05/03/2001 16/03/2001 11
2 Nguyeãn Thy L2A-F1 06/03/2001 20/03/2001 14
3 Nguyeãn An L1A-F2 10/03/2001 30/03/2001 20
4 Huyønh Baûo L2A-F1 23/03/2001 01/04/2001 9
5 Traàn Ñình L1B-F3 17/03/2001 30/04/2001 44
6 Phan Phuùc L2B-F2 22/03/2001 27/03/2001 5
7 Haø Baûo Ca L1A-F3 30/03/2001 21/04/2001 22
8 Phaïm Thaønh L2B-F3 03/04/2001 21/04/2001 18
9 Leâ Quoác L1B-F1 05/04/2001 12/05/2001 37
10 Buøi Theá Söï L1B-F2 MA 27/04/2001
BIEÅU GIAÙ PHOØNG BIEÅU GIAÙ KHAÅU PHAÀN AÊN
Loaïi phoøng ÑGT ÑGN Maõ phaàn aên F1 F3
L1A 260000 45000 Ñôn giaù 20000 50000
L1B 250000 40000
L2A 210000 36000
L2B 190000 30000 36986 37023 37
BAÛNG THOÁNG KEÂ
Loaïi phoøng Doanh thu
L1A 0
L2A 0
L1B 0
L2B 0
Yeâu caàu:
1. Laäp coâng thöùc tính soá lieäu cho coät tieän aên, bieát : Tieàn aên = soá ngaøy ôû* ñôn giaù khaåu phaàn aên
Bieát 2 kyù töï cuoái cuûa Maõ soá laø Maõ Phaàn aên
HD: Duøng haøm Hlookup, vôùi trò doø laø Maõ Phaàn Aên, baûng doø laø bieåu giaù khaåu phaàn aên
HD: Duøng haøm Int hoaëc Trunc ñeå boû phaàn leû sau khi chia soá ngaøy ôû cho 7
3. Laäp coâng thöùc cho coät ÑGT (Ñôn Giaù Tuaàn)
HD: Duøng haøm Vlookup vôùi trò doø laø 3 kyù töï ñaàu beân traùi cuûa Maõ soá, Baûng doø laø Bieåu giaù phoøng
4. Theâm coät soá ngaøy leû vaøo beân traùi coät ÑGN. Laäp coâng thöùc cho coät soá ngaøy leû bieát
Tieàn
aên
2. Theâm coät Soá Tuaàn vaøo beân traùi coät ÑGT. Laäp coâng thöùc cho coät soá tuaàn,
bieát soá tuaàn laø soá ngaøy ôû ñöôïc ñoåi ra tuaàn leã tuaàn leã (khoâng tính caùc ngaøy leû)
bài tập exel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập exel - Người đăng: cong-nghe-thong-tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài tập exel 9 10 887