Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi Trang Chop
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 1
Cho biết hoạt động của một trung tâm cho thuê băng đĩa như sau:
Để có thể thuê băng đĩa tại trung tâm, ban đầu khách hàng phải làm thủ tục để được cấp thẻ thuê. Bộ
phận làm thẻ sẽ dựa trên thông tin do khách hàng cấp và cấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về
việc cấp thẻ sẽ được cập nhập vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng đĩa,
khách hàng sẽ trình thẻ thuê và nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bộ phận cho thuê sẽ xử lý và đáp ứng yêu
cầu thuê của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Ngay
khi thuê, khách hàng sẽ nhận được hoá đơn thuê và thanh toán tiền tiền thuê luôn. Khi khách hàng
đến trả băng đĩa, bộ phận trả sẽ xử lý yêu cầu trả của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từ cơ sở
dữ liệu nghiệp vụ. Dữ liệu liên quan đến các hoạt động thuê và trả đều được cập nhật vào cơ sở dữ
liệu nghệp vụ của trung tâm.
Định kỳ hàng tháng, từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, các báo cáo quản lý sẽ được lập và gửi cho bộ phận
quản lý trung tâm. Theo chính sách mở rộng thị trường của trung tâm, định kỳ hàng năm trung tâm sẽ
gửi thư khuyến mãi cho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê miễn phí đối với những khách hàng
đạt mức thuê trên mức khuyến mãi năm do trung tâm quy định.
1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của trung tâm
2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của trung tâm.
3. Hãy vẽ sơ đồ luồng dữ liệu để thực hiện phân rã sơ đồ ngữ cảnh trên.
Bài tập 2
Cho biết quá trình tính lương trong một tháng của một công ty được thực hiện như sau:
Cuối từng tháng, để tính lương cho nhân viên, người ta phải kiểm tra ngày công của các nhân viên
trong tháng đó. Việc kiểm tra ngày công được thực hiện nhờ bảng chấm công và được cập nhật vào
tệp Hồ sơ nhân viên. Tiếp theo bộ phận kế toán sẽ thực hiện việc tính các khoản lương cho nhân viên
theo quy định của công ty. Bảng lương của cơ quan được trình cho Ban giám đốc và sau đó được gửi
đến cho nhân viên. Dữ liệu liên quan tới quá trình tính lương được cập nhập vào tệp Thu nhập.
Việc tính thuế thu nhập được thực hiện nhờ các dữ liệu đã có trong tệp Thu nhập và tệp Hồ sơ nhân
viên. Sau khi tính xong, dữ liệu lại được cập nhật vào các tệp này; đồng thời bảng kê tiền thuế, tiền
thuế sẽ được gửi lên Kho bạc nhà nước và hoá đơn thu thuế được gửi cho các nhân viên phải chịu
thuế thu nhập
1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của hệ thống tính lương

2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của hệ thống tính lương.
3. Hãy vẽ sơ đồ luồng dữ liệu để...
Bài tập 1
Cho biết hoạt động của một trung tâm cho thuê băng đĩa như sau:
Để có thể thuê băng đĩa tại trung tâm, ban đầu khách hàng phải làm thủ tục để được cấp thẻ thuê. Bộ
phận làm thẻ sẽ dựa trên thông tin do khách hàng cấp cấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về
việc cấp thẻ sẽ được cập nhập vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng đĩa,
khách hàng sẽ trình thẻ thuê nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bphận cho thuê sẽ xử đáp ứng yêu
cầu thuê của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Ngay
khi thuê, khách hàng sẽ nhận được hoá đơn thuê thanh toán tiền tiền thuê luôn. Khi khách hàng
đến trả băng đĩa, bộ phận trả sẽ xử lý yêu cầu trả của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từ cơ sở
dữ liệu nghiệp vụ. Dữ liệu liên quan đến các hoạt động thuê trả đều được cập nhật vào sở dữ
liệu nghệp vụ của trung tâm.
Định kỳ hàng tháng, từsở dữ liệu nghiệp vụ, các báo cáo quản lý sẽ được lập và gửi cho bộ phận
quản lý trung tâm. Theo chính sách mở rộng thị trường của trung tâm, định kỳ hàng năm trung tâm sẽ
gửi thư khuyến mãi cho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê miễn phí đối với những khách hàng
đạt mức thuê trên mức khuyến mãi năm do trung tâm quy định.
1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của trung tâm
2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của trung tâm.
3. Hãy vẽ sơ đồ luồng dữ liệu để thực hiện phân rã sơ đồ ngữ cảnh trên.
Bài tập 2
Cho biết quá trình tính lương trong một tháng của một công ty được thực hiện như sau:
Cuối từng tháng, để tính lương cho nhân viên, người ta phải kiểm tra ngày công của các nhân viên
trong tháng đó. Việc kiểm tra ngày công được thực hiện nhờ bảng chấm công được cập nhật vào
tệp Hồ sơ nhân viên. Tiếp theo bộ phận kế toán sẽ thực hiện việc tính các khoản lương cho nhân viên
theo quy định của công ty. Bảng lương của cơ quan được trình cho Ban giám đốc và sau đó được gửi
đến cho nhân viên. Dữ liệu liên quan tới quá trình tính lương được cập nhập vào tệp Thu nhập.
Việc tính thuế thu nhập được thực hiện nhờ các dữ liệu đã trong tệp Thu nhập tệp Hồ nhân
viên. Sau khi tính xong, dữ liệu lại được cập nhật vào các tệp này; đồng thời bảng tiền thuế, tiền
thuế sẽ được gửi lên Kho bạc nhà nước hoá đơn thu thuế được gửi cho các nhân viên phải chịu
thuế thu nhập
1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của hệ thống tính lương
2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của hệ thống tính lương.
3. Hãy vẽ sơ đồ luồng dữ liệu để thực hiện phân rã sơ đồ ngữ cảnh trên.
Bài tập 3
Một thư viện của một trường đại học muốn xây dựng một hệ thống thông tin tin học hoá để quản
thư viện của mình. Hệ thống thông tin quản lý thư viện này nhiều phân hệ khác nhau, trong đó
phân hệ quản việc mượn trả sách. Quy trình quản việc mượn trả sách được tóm tắt như
sau:
Khi nhu cầu mượn sách, độc giả sẽ tra cứu đầu sách mình muốn mượn nhờ sự trợ giúp của máy
tính để tìm kiếm mã số của những sách muốn mượn? Khi mượn sách, độc giả phải điền thông tin vào
một phiếu mượn sách (bao gồm: độc giả, ngày mượn, số sách cần mượn, thời hạn mượn...).
Thủ thư sẽ kiểm tra thẻ độc giả tra cứu tệp quản độc giả tệp kho sách. Sách mượn sẽ được
trao cho độc giả nếu thẻ còn hợp lệ sách được phép cho mượn. Các thông tin về việc mượn sách
1
Bài tập hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: Trang Chop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập hệ thống thông tin quản lý 9 10 120