Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hiệu suất

Được đăng lên bởi zin-hu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chapter 1:
Performance Summary:


CPU Time



CPU clock cycles for a program

CPU Clock Cycles
for a program



Instruction Count
for a program



Clock Cycles
per Instruction

n

Clock Cycles   (CPIi  Instruction Count i )
i1



CPI: Clock cycles per instruction

CPU Time  Instruction Count  CPI  Clock Cycle Time



Weighted average CPI

CPI 


Instruction Count  CPI
Clock Rate

n
Instruction Counti 
Clock Cycles

   CPIi 

Instruction Count i1 
Instruction Count 

MIPS: Millions of Instructions Per Second

Instruction count
Execution time  106
Instruction count
Clock rate


Instruction count  CPI
CPI  106
 106
Clock rate

MIPS 

Speedup - Amdahl’s Law:

Execise 1.4 (text book)

More: calculate MIPS for each program in 1.4.1 and 1.4.4

Workload and Benchmark



SPEC Ratio = time on reference computer / time on computer being rated
Geometric mean (GM)
n

GM  n  Execution time ratioi
i1

Exercise 1.12 (text book)

Power Consumption:


Dynamic Power:

Power  Capacitive load Voltage2  Frequency


Static Power
Power Static = Current Static x Voltage

Exercise 1.8 (text book)

...
Chapter 1:
Performance Summary:
CPU Time
CPU clock cycles for a program
CPI: Clock cycles per instruction
Weighted average CPI
MIPS: Millions of Instructions Per Second
Speedup - Amdahl’s Law:

Instruction Count Clock Cycles
for a program per Instruction
CPU Clock Cycles
for a program
CPU Time Instruction Count CPI Clock Cycle Time
Instruction Count CPI
Clock Rate

n
ii
i1
Clock Cycles (CPI Instruction Count )



n
i
i
i1
Instruction Count
Clock Cycles
CPI CPI
Instruction Count Instruction Count

6
6
6
Instruction count
MIPS
Execution time 10
Instruction count Clock rate
Instruction count CPI
CPI 10
10
Clock rate
Bài tập hiệu suất - Trang 2
Bài tập hiệu suất - Người đăng: zin-hu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập hiệu suất 9 10 120