Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Java

Được đăng lên bởi mimompo4443
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Java
I/ Các bài tập Java cơ bản
Bài 05
/*
*In ra man hinh tat ca cac hop so <100
**/
public class bai05 {
public static void main(String[] args)
{
int k,n,dem;
for(k=1;k<=100;k++)
{
dem=0; // dat ja tri cua bien dem=0 ung voi moi ja tri cua k
for(n=2;n<=k;n++)
{
if(k%n==0) // neu so du khi chia k cho n =0
{
dem++; // thi bien dem duoc cong them 1 don vi
}
}
if(dem>1)
{
System.out.println("hop so la"+k);
}
}
}
}
Bài 06
/*
*In ra man hinh 15 so nguyen to dau tien
**/
public class bai06 {
public static void main(String[] args)
{
int k=0,n,dem,j=0;// khai bao cac bien, dat ja tri ban dau cho cac bien can thiet
while (j<15) // trong khi so nguyen to da in < 15
{
k++; // cong cho k 1 don vi
dem=0; // reset gia tri cua bien dem =0 ung voi moi ja tri cua k
for (n=2;n<=k;n++)
{
if (k%n==0)
{
dem++;
}
}
if (dem==1)
{
System.out.print(k+" ");
j++;// so lan in duoc cong them 1

1

}
}
}}
Kết quả
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
Process completed.
Bài 07
/*
*In ra man hinh tat ca cac so nguyen to tu 1000 den 2000
**/
public class bai7 {
public static void main(String[] args) {
int k,n,dem;
for (k=1000;k<=2000;k++)
{
dem=0;
for (n=2;n<=k;n++)
{
if(k%n==0)
dem++;
}
if(dem==1)
System.out.println(k);
}
}
}
Bài 08
/*
*In ra man hinh cac so <100 va chia het cho 3,7
*/
public class bai08 {
public static void main(String[] args) {
int k,n;
for (k=1;k<100;k++)
{
if ((k%3==0) && (k%7==0))
System.out.print(k+" ");
}
}
}
Kết quả
21 42 63 84
Process completed.
Bài 09
/*
*In ra man hinh cac so nam giua 1000 va 200 dong thoi chia het cho 3,5,7
*/
public class bai09 {

2

public static void main(String[] args) {
int k;
for (k=1000;k<=2000;k++)
{
if((k%3==0)&(k%5==0)&(k%7==0))
System.out.print(k+" ");
}
}
}
Kết quả
1050 1155 1260 1365 1470 1575 1680 1785 1890 1995
Process completed.
Bài 10
/*
*In ra man hinh 5 so hoan hao dau tien( so hoan hao la so co tong bang cac uoc so cua minh ke ca 1)
**/
public class bai10 {
public static void main(String[] args) {
int k=0,j=0,n,tong;
while(j<5)
{
k++;
tong=1;// vi 1 luon la uoc cua cac so hang
for(n=2;n<k;n++) // ja tri ban dau cua n = 2 thay vi dat bang 1 vi da tinh 1 la uoc o phia tren
{
if (k%n==0)
tong+=n;
}
if (k==tong)
{
System.out.print(k+" ");
j++;
}
}
}
}
Kết quả
1 6 28 496 8128
Process completed.
Bài 11
/*Trong cac so tu nhien <=100 hay dem xem co bao nhiu so
*- Chia het cho 5
*- Chia 5 du 1
*- Chia 5 du 2
*- Chia 5 du 3
*/
public class bai11 {
public static void main(String[] args) {
int dem0,dem1,dem2,dem3;
int d,k...
1
Bài tp Java
I/ Các bài tp Java cơ bn
Bài 05
/*
*In ra man hinh tat ca cac hop so <100
**/
public class bai05 {
public static void main(String[] args)
{
int k,n,dem;
for(k=1;k<=100;k++)
{
dem=0; // dat ja tri cua bien dem=0 ung voi moi ja tri cua k
for(n=2;n<=k;n++)
{
if(k%n==0) // neu so du khi chia k cho n =0
{
dem++; // thi bien dem duoc cong them 1 don vi
}
}
if(dem>1)
{
System.out.println("hop so la"+k);
}
}
}
}
Bài 06
/*
*In ra man hinh 15 so nguyen to dau tien
**/
public class bai06 {
public static void main(String[] args)
{
int k=0,n,dem,j=0;// khai bao cac bien, dat ja tri ban dau cho cac bien can thiet
while (j<15) // trong khi so nguyen to da in < 15
{
k++; // cong cho k 1 don vi
dem=0; // reset gia tri cua bien dem =0 ung voi moi ja tri cua k
for (n=2;n<=k;n++)
{
if (k%n==0)
{
dem++;
}
}
if (dem==1)
{
System.out.print(k+" ");
j++;// so lan in duoc cong them 1
Bài tập Java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Java - Người đăng: mimompo4443
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài tập Java 9 10 638