Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kỹ thuật mạng

Được đăng lên bởi Bao Thanh Thiên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 76 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người ta ghi nhận được địa chỉ IP của một host như sau:
172.29.32.30/255.255.240.0. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu
mạng con tương tự như vậy? Và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con?
- Hãycho biết host nằm trong mạng có địa chỉ là gì?
- Hãycho biết địa chỉ broadcast dùng cho mạng đó?
- Liệt kê danh sách các địa chỉ host nằm chung mạng con với host trên.
Giải:
-

Ta có: Network IP: 172.29.32.30
Network mask: 255.255.240.0

Ta thấy rằng IP trên thuộc phân lớp B (128 191) và
Network mask của phân lớp B là:

255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000

Mà địa chỉ IP trên có Mask là :

255.255.240.0
11111111.11111111.11110000.00000000

Như vậy mạng có chứa host trên đã mượn 4 bit của phần nhận dạng máy tính ( HostID) để chia
mạng con.
Số mạng con : 11111111.11111111.11110000.00000000
Vì mượn 4 bít nên số mạng con tương ứng là 24 – 2 = 14.
Số host trong mỗi mạng con: 11111111.11111111.11110000.00000000
Thường số host được xác định bởi 2 byte : byte 3 và byte 4 của lớp B là 16 bít. Nhưng đối với mạng
con trên do đã mượn 4 bít ở byte 3 để chia mạng con nên số bít dung để xác định host là 16 – 4 = 12
(hay là số bít 0 còn lại ở phần HostID của phân lớp) do vậy số host trong mỗi mạng con là:
212 – 2 = 4094 host.
- Địa chỉ của Host nằm trong mạng :
Để xác định địa chỉ của Host ta thực hiện việc AND bit (nguyên tắc nhân bít) giữa Network IP
và Network Mask, cụ thể như sau:
172.29.32.30 = 10101100.00011101.00100000.00011110
255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000
-----------------------------------------------------------------------= 10101100.00011101.00100000.00000000
-----------------------------------------------------= 172.29.32.0

Như vậy địa chỉ của Host nằm trong mạng là 172.29.32.0
-

Địa chỉ Broadcast dùng cho mạng 172.29.32.0 :
Network IP:
172.29.00100000.00000000
Mà ta có rằng : địa chỉ broadcast là địa chỉ IP mà tất cả các bít trong phần nhận dạng máy
tính (HostID) đều bằng 1. (có dạng xx.xx.255.255 ở phân lớp B).
Ở địa chỉ IP đang xét có 13 bít HostID ở sau bít 1 của giá trị 32. Vì vậy ta có được
Broadcast ID là :
172.29.00111111.11111111
Hay : 172.29.47.255

-

Liệt kê danh sách các địa chỉ host nằm chung mạng con với host ban đầu :
Các giá trị đó nằm trong khoảng từ 172.29.32.1  172.29.47.254 ( trừ 0 và 255)
Bài thầy giao về nhà : 10.8.100.49/19
Ta phân tích như sau :
Đây là phân lớp A (1127)

Mask Network của phân lớp A là : 255.0.0.0
Mà thầy ...
Người ta ghi nhận được địa chỉ IP của một host như sau:
172.29.32.30/255.255.240.0. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu
mạng con tương tự như vậy? Và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con?
- Hãycho biết host nằm trong mạng có địa chỉ là gì?
- Hãycho biết địa chỉ broadcast dùng cho mạng đó?
- Liệt kê danh sách các địa chỉ host nằm chung mạng con với host trên.
Giải:
- Ta có: Network IP: 172.29.32.30
Network mask: 255.255.240.0
Ta thấy rằng IP trên thuộc phân lớp B (128 191) và
Network mask của phân lớp B là: 255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000
Mà địa chỉ IP trên có Mask là : 255.255.240.0
11111111.11111111.11110000.00000000
Như vậy mạng có chứa host trên đã mượn 4 bit của phần nhận dạng máy tính ( HostID) để chia
mạng con.
Số mạng con : 11111111.11111111.11110000.00000000
Vì mượn 4 bít nên số mạng con tương ứng là 2
4
– 2 = 14.
Số host trong mỗi mạng con: 11111111.11111111.11110000.00000000
Thường số host được xác định bởi 2 byte : byte 3 và byte 4 của lớp B là 16 bít. Nhưng đối với mạng
con trên do đã mượn 4 bít ở byte 3 để chia mạng con nên số bít dung để xác định host là 16 – 4 = 12
(hay là số bít 0 còn lại ở phần HostID của phân lớp) do vậy số host trong mỗi mạng con là:
2
12
– 2 = 4094 host.
- Địa chỉ của Host nằm trong mạng :
Để xác định địa chỉ của Host ta thực hiện việc AND bit (nguyên tắc nhân bít) giữa Network IP
và Network Mask, cụ thể như sau:
172.29.32.30 = 10101100.00011101.00100000.00011110
255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000
------------------------------------------------------------------------
= 10101100.00011101.00100000.00000000
------------------------------------------------------
= 172.29.32.0
Bài tập kỹ thuật mạng - Trang 2
Bài tập kỹ thuật mạng - Người đăng: Bao Thanh Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập kỹ thuật mạng 9 10 516