Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1983 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

MỘT SỐ KỸ THUẬT
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Chuyên ngành

:

KHOA HỌC MÁY TÍNH

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học

:

PGS. TSKH. NGUYỄN XUÂN HUY

Học viên thực hiện :

:

CAO THỊ BÍCH LIÊN

Mã số

:

60 48 01

Thái Nguyên - Năm 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu
kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nghiên cứu nào khác.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

iMỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………..i

MỤC LỤC ................................................................................................... .ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT …………………….……v
DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………………………..vi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ …………………………………..…….vii

MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chƣơng 1 VẤN ĐỀ CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬ
PHẦN MỀM……………………………………….……………………..….4
1.1. Sản phẩm phần mềm và vấn đề kiểm thử phần mềm ..... ……….…….. ...4
1.1.1. Sản phẩm phần mềm là gì? .................................................................... 4
1.1.2. Thế nào là lỗi phần mềm? ...................................................................... 5
1.1.3. Tại sao lỗi phần mềm xuất hiện? ........................................................... 6
1.1.4. Chi phí cho việc sữa lỗi ......................................................................... 7
1.1.5. Kiểm thử phần mềm là gì?..................................................................... 8
1.2. Chất lƣợng phần mềm ................................................................................ 8
1.3. Qui trình kiểm thử phần mềm ................................................................... 9

Chƣơng 2 CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM ......................... 12
2.1. Nguyên tắc cơ bản kiểm thử phần mềm .................................................. 12
2.1.1. Mục tiêu kiểm thử ............................................................................... 12
2.1.2. Luồng thông tin kiểm thử .................................................................... 13
2.1.3. Thiết kế trường hợp kiểm thử .............................................................. 13
2.2. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Testing) ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LUẬNN THẠC
MỘT SỐ KỸ THUẬT
KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Chuyên ngành
:
KHOA HỌC MÁY TÍNH
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học
:
PGS. TSKH. NGUYỄN XUÂN HUY
Học viên thực hiện :
:
CAO THỊ BÍCH LIÊN
Mã số
:
60 48 01
Thái Nguyên - Năm 2009
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 1