Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lơn hầm lò

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập số 4
Đề bài : Trình bày các đặc điểm và phạm vị án dụng của các hệ thống khai thác.
Bài làm.
A.

Các hệ thống khai thác kết hợp với chống tự nhiên khoảng không gian đã khai
thác.

1. HTKT liền
gương

2. HTKT
buồng – trụ

Đặc điểm và phạm vi áp
dụng
- Than quặng được khai thác
liên tục theo suốt chiều dài
của khoảnh và khoảng không
gian đã khai thác được
chống giữ bằng các trụ bảo
vệ quặng hoặc các trụ bảo vệ
bằng đá nếu trong than quặng
có chứa đá kẹp.
- Sử dụng để khai thác các
thân quặng nằm ngang hoặc
dốc thoải có chiều dày trung
bình và nhỏ, quặng và đất đá
bao quanh có độ bền vững
lớn.
- Do quặng bị mất trong các
trụ bảo vệ lớn cho nên HTKT
này chỉ sử dụng khi khai thác
quặng có giá trị kinh tế trung
bình.
- Về công tác chuẩn bị và
công nghệ khấu quặng cũng
gần giống HTKT liền gương
nhưng khác ở trình tự khai
thác các khoảnh. Với mục
đích tăng số lượng gương
khai thác cùng đồng thời hoạt

Ưu ,nhược điểm
Ưu điểm :
- sơ đồ chuẩn bị ruộng mỏ
đơn giản , khối lượng công
tác chuẩn bị nhỏ, khoảng
1-2m/1000t.
- Năng suất lao động của công
nhân cao :
30 –
60t/ng-ca.
- giá thành khai thác thấp.
- Điều kiện áp dụng các thiết
bị khai thác cỡ lớn thuận lợi.
Nhược điểm :
- Mất mát quặng trong các trụ
bảo vệ lớn
- Mức độ an toàn lao động
không cao.
- Điều kiện thông gió không
thuận lợi.
- Các chỉ tiêu kinh tế và kỹ
thuật của HTKT buồng trụ
gần giống của HTKT liền
gương khi sử dụng cùng loại
thiết bị.
- Ngoài ra HTKT này còn có
ưu điểm hơn :

động hoặc cần phải để lại các
trụ bảo vệ hình bang do áp
lực lớn, các khoảnh được
.khai thác theo buồng. Khi đó
gương khai thác sẽ phát triển
theo chiều rộng của các
khoảnh và các buồng được
ngăn cách với nhau bởi các
trụ bang hoặc các dãy trụ bảo
vệ hình tròn.
+ Điều kiện áp dụng :
Cũng tương tự của HTKT
liền gương nhưng HTKT
buồng - trụ có ưu thế hơn
trong các trường hợp :
- Mức đọ bền vững của
quặng và đất đá thấp hơn, áp
lực mỏ lớn đòi hỏi để lại trụ
bảo vệ dạng bang.
- Cần thiết có các gương
cùng đồng thời hoạt động ở
các khu vực khác nhau để
trung bình hóa hàm lượng
kim loại quặng .
3. HTKT với
phá nổ phân
tầng.

+ số lượng gương khai thác
đồng thời hoạt động trong
mỗi khoảnh lớn nên sản lượng
của khoảnh cao, cường độ
khai thác lớn và điều kiện để
trung bình hóa hàm lượng
kim loại trong quặng nguyên
khai dễ dàng.

...
Bài tập số 4
Đề bài : Trình bày các đặc điểm và phạm vị án dụng của các hệ thống khai thác.
Bài làm.
A. Các hệ thống khai thác kết hợp với chống tự nhiên khoảng không gian đã khai
thác.
Đặc điểm và phạm vi áp
dụng
Ưu ,nhược điểm
1. HTKT liền
gương
- Than quặng được khai thác
liên tục theo suốt chiều dài
của khoảnh và khoảng không
gian đã khai thác được
chống giữ bằng các trụ bảo
vệ quặng hoặc các trụ bảo vệ
bằng đá nếu trong than quặng
có chứa đá kẹp.
- Sử dụng để khai thác các
thân quặng nằm ngang hoặc
dốc thoải có chiều dày trung
bình và nhỏ, quặng và đất đá
bao quanh có độ bền vững
lớn.
- Do quặng bị mất trong các
trụ bảo vệ lớn cho nên HTKT
này chỉ sử dụng khi khai thác
quặng có giá trị kinh tế trung
bình.
Ưu điểm :
- sơ đồ chuẩn bị ruộng mỏ
đơn giản , khối lượng công
tác chuẩn bị nhỏ, khoảng
1-2m/1000t.
- Năng suất lao động của công
nhân cao : 30 –
60t/ng-ca.
- giá thành khai thác thấp.
- Điều kiện áp dụng các thiết
bị khai thác cỡ lớn thuận lợi.
Nhược điểm :
- Mất mát quặng trong các trụ
bảo vệ lớn
- Mức độ an toàn lao động
không cao.
- Điều kiện thông gió không
thuận lợi.
2. HTKT
buồng – trụ
- Về công tác chuẩn bị và
công nghệ khấu quặng cũng
gần giống HTKT liền gương
nhưng khác ở trình tự khai
thác các khoảnh. Với mục
đích tăng số lượng gương
khai thác cùng đồng thời hoạt
- Các chỉ tiêu kinh tế và kỹ
thuật của HTKT buồng trụ
gần giống của HTKT liền
gương khi sử dụng cùng loại
thiết bị.
- Ngoài ra HTKT này còn có
ưu điểm hơn :
bài tập lơn hầm lò - Trang 2
bài tập lơn hầm lò - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập lơn hầm lò 9 10 984