Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn Kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi pro24041993
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn môn Kỹ thuật lập trình
(Giáo viên hướng dấn: Đào Trung Kiên)

Yêu cầu mỗi nhóm gửi bài dưới dạng một file nén (.zip, .rar), trong đó chứa:
- Một thư mục chứa mã nguồn của chương trình
- Một file thuyết minh (.doc hoặc .pdf) có:
 thông tin về nhóm: danh sách người tham gia, bài chọn
 việc thực hiện chương trình về mặt kỹ thuật
 phân chia nội dung công việc giữa các thành viên
Email nhận bài: trung-kien.dao@mica.edu.vn
Khi gửi bài, yêu cầu ghi rõ “Nop bai tap lon KTLT – Lop xyz” ở tiêu đề mail.

1.

Sử dụng thư viện pthreads để xây dựng chương trình tính toán song song, cho phép
người dùng lựa chọn các chức năng sau:
- Tạo thread mới để thực hiện một công việc tính toán cụ thể nào đó do người dùng
chọn: (1) nhân 2 ma trận 10000x10000 được sinh ngẫu nhiên và ghi ra file, (2) tạo và
ghi một file dữ liệu có kích thước 3GB trên đĩa cứng, (3) gọi chương trình 7-zip để nén
một thư mục do người dùng nhập đường dẫn.
- Liệt kê các thread đang chạy và thông tin các thread (thread id, đã chạy được bao lâu,
công việc tính toán đang thực hiện).
- Đóng một thread khi chưa kết thúc.
Hướng dẫn:
- Thư viện pthreads: 
- Chương trình 7-zip: 

2.

Sử dụng API của Windows để xây dựng chương trình tính toán song song, cho phép
người dùng lựa chọn các chức năng sau:
- Tạo thread mới để thực hiện một công việc tính toán cụ thể nào đó do người dùng
chọn: (1) nhân 2 ma trận 10000x10000 được sinh ngẫu nhiên và ghi ra file, (2) tạo và
ghi một file dữ liệu có kích thước 3GB trên đĩa cứng, (3) gọi chương trình 7-zip để nén
một thư mục do người dùng nhập đường dẫn.

1

- Liệt kê các thread đang chạy và thông tin các thread (thread id, đã chạy được bao lâu,
công việc tính toán đang thực hiện).
- Đóng một thread khi chưa kết thúc.
Hướng dẫn:
- Các hàm về thread của Windows API: (v=vs.85).aspx#thread_functions
- Chương trình 7-zip: 
3.

Sử dụng API của Windows để xây dựng chương trình quét các mạng WiFi. Chương
trình cần:
- Liệt kê các card mạng WiFi của máy tính được dùng
- Liệt kê danh sách các mạng WiFi bắt được, và các thông tin kèm theo
- Lưu các thông tin ra file có tên được nhập từ tham số dòng lệnh
Hướng dẫn:
- Các hàm về WiFi của Windows API: (v=vs.85).aspx

4.

Xây dựng chương trình cho phép quản lý việc đặt vé xe. Người dùng có thể:
-...
1
Bài tp ln môn K thut lp trình
(Giáo viên hướng dấn: Đào Trung Kiên)
Yêu cầu mỗi nhóm gửi bài dưới dạng một file nén (.zip, .rar), trong đó chứa:
- Một thư mục chứa mã nguồn của chương trình
- Một file thuyết minh (.doc hoặc .pdf) có:
thông tin về nhóm: danh sách người tham gia, bài chọn
việc thực hiện chương trình về mặt kỹ thuật
phân chia nội dung công việc giữa các thành viên
Email nhận bài: trung-kien.dao@mica.edu.vn
Khi gửi bài, yêu cầu ghi rõ “Nop bai tap lon KTLT Lop xyz” ở tiêu đề mail.
1. Sử dụng thư viện pthreads để xây dựng chương trình tính toán song song, cho phép
người dùng lựa chọn các chức năng sau:
- Tạo thread mới để thực hiện một công việc nh toán cụ thể nào đó do người dùng
chọn: (1) nhân 2 ma trận 10000x10000 được sinh ngẫu nhiên ghi ra file, (2) tạo
ghi một file dữ liệu ch thước 3GB trên đĩa cứng, (3) gọi chương trình 7-zip để nén
một thư mục do người dùng nhập đường dẫn.
- Liệt kê các thread đang chạy thông tin c thread (thread id, đã chạy được bao lâu,
công việc tính toán đang thực hiện).
- Đóng một thread khi chưa kết thúc.
Hướng dẫn:
- Thư viện pthreads: http://www.sourceware.org/pthreads-win32/
- Chương trình 7-zip: http://www.7-zip.org/download.html
2. Sử dụng API của Windows để xây dựng chương trình tính toán song song, cho phép
người dùng lựa chọn các chức năng sau:
- Tạo thread mới để thực hiện một công việc tính toán cụ thể nào đó do người dùng
chọn: (1) nhân 2 ma trận 10000x10000 được sinh ngẫu nhiên ghi ra file, (2) tạo
ghi một file dữ liệu ch thước 3GB trên đĩa cứng, (3) gọi chương trình 7-zip để nén
một thư mục do người dùng nhập đường dẫn.
Bài tập lớn môn Kỹ thuật lập trình - Trang 2
Bài tập lớn môn Kỹ thuật lập trình - Người đăng: pro24041993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập lớn môn Kỹ thuật lập trình 9 10 904