Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi vbinh912
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập lớn môn UML

Đề tài:Quản lý Trung tâm qu ản lý ch ất
lượng

CHƯƠNG I:KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI
Khảo sát chi tiết đề tài:
Với ngành công nghệ thông tin đang phát triển như hiện nay, một số trường đại học
đã xây dựng trung tâm quản lý chất lượng điện tử giảm bớt được thời gian, chi phí,
rườm rà, các công đoạn thủ công, quản lý được tất cả thông tin của các giảng viên,
sinh viên thuận lợi . Vì vậy, trường đại học xây dựng được một trung tâm quản lý chất
lượng điện tử với mục đích tham mưu cho hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các hoạt
động quản lý chất lượng, khảo thí và maketing của Nhà trường nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục của nhà trường và giảm bớt được gánh nặng quản lý của Nhà trường.
Đối tượng sử dụng chính của trung tâm là các cán bộ nhân viên, giáo viên và sinh viên
của nhà trường.
Để sử dụng được các chức năng của hệ thống, giáo viên, sinh viên cần nhập tên và
mật khẩu, có thể thay đổi tùy ý. Sau khi đăng nhập vào hệ thống ngay lập tức thông
báo cho giảng viên có thể xem danh sách các ca thi mình cần đi coi thi, xem danh sách
số bài thi cần chấm, số lượng lớp cần nhập điểm thi và điểm thành phần. Hệ thống có
chức năng tính giờ, kể từ khi giao nhiệm vụ, nếu quá hạn hoàn thành công việc, các
giảng viên sẽ không được quyền nhập điểm thi hay điểm thành phần cho các lớp.
Hệ thống hỗ trợ chức năng quản lý giảng dạy cho các giáo viên, khi sử dụng các chức
năng này, giáo viên có thể nhập điểm thành phần, nhập điểm thi, xem kết quả học tập,
1

Bài tập lớn môn UML

Đề tài:Quản lý Trung tâm qu ản lý ch ất
lượng

các lớp mình dạy. Khi muốn xem tổng kết lại số lượng buổi coi thi, số lượng bài thi đã
chấm, theo dõi thêm tình hình chấm thi, coi thi giáo viên có thể sử dụng chức năng
báo cáo, thống kê.
Đối với sinh viên đăng nhập bằng mã sinh viên. Sau khi đăng nhập sinh viên có thể tra
cứu kế hoạch thi theo lớp, lịch thi, kết quả học tập, kết quả thi, ý kiến phản hồi. Sinh
viên có thể xem các thông báo, thông tin các hoạt động mới nhất của nhà trường.
Việc quản lý thông tin điểm của sinh viên như sau: điểm của sinh viên trong 1 học kỳ
được tính theo các môn học.
§ Cuối mỗi học kỳ giáo viên sẽ tổng kết điểm môn học mà mình phụ trách theo từng
lớp
§Giáo viên đăng nhập bằng tải khoản của mình nhập điểm cho từng lớp trong khoảng
thời gian nhất định. Nếu muốn sửa đổi điểm liên hệ với Nhân viên trung tâm để sửa
đổi.
§ Điểm sẽ được xử lý theo công thức định trước(*) sau đó tổng hợp cho từng lớp và
được in ra cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
§ Trong mỗi loại điểm có...
Bài t p l n môn UML Đ tài:Qu n lý Trung tâm qu n lý ch t
l ngượ
CH NG I:KH O SÁT NGHI P V Đ TÀIƯƠ
Khảo sát chi tiết đề tài:
Với ngành công nghệ thông tin đang phát triển như hiện nay, một số trường đại học
đã xây dng trung tâm quản chất ng điện t giảm bớt được thi gian, chi phí,
rườm rà, các công đoạn thủ công, quản được tất c thông tin của các giảng viên,
sinh viên thuận lợi . Vì vậy, trường đại học xây dựng được một trung tâm quản lý chất
lượng điện tử với mục đích tham mưu cho hiệu trưởngtổ chức thực hiện các hoạt
động quản chất ợng, khảo thí và maketing của Nhà trường nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục của nhà trường và giảm bớt được gánh nặng quản lý của Nhà trường.
Đối tượng sử dụng chính của trung tâm là các cán bộ nhân viên, giáo viên và sinh viên
của nhà trường.
Để s dụng được các chức ng của hệ thống, giáo viên, sinh viên cần nhậpn
mật khẩu, có thể thay đổi tùy ý. Sau khi đăng nhập vào hệ thng ngay lập tức thông
báo cho giảng viên có thể xem danh sách các ca thi mình cần đi coi thi, xem danh sách
số bài thi cần chấm, số lượng lớp cần nhập điểm thi và điểm thành phần. Hệ thống có
chức năng tính giờ, kể từ khi giao nhiệm vụ, nếu quá hạn hoàn thành công việc, các
giảng viên sẽ không được quyền nhập điểm thi hay điểm thành phần cho các lớp.
Hệ thống hỗ trợ chức năng quản lý giảng dạy cho các giáo viên, khi sử dụng các chức
năng y, giáo viên có thể nhập điểm thành phần, nhập điểm thi, xem kết quả học tập,
1
Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: vbinh912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Bài tập lớn môn Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 625