Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH KSTN

Được đăng lên bởi Tâm Tòng Tọc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH KSTN
Nội dung
1. Tìm hiểu công cụ mô phỏng OPNET
2. Trình bày lý thuyết về

Đề 1 : IPv6/ ICMPv6
Đề 2 : Mobile IP
Đề 3 : RIPv1, RIPv2,
Đề 4 : OSPF,
Đề 5 : EIGP
Đề 6 : TCP/UDP
Đề 7: DNS
Đề 8: SMTP
Đề 9: POP/IMAP
Đề 10: HTTP
Đề 11: VoIP
Đề 12: Wireless LAN
Đề 13: IEEE 802.11
Đề 14: SIP, H323
Đề 15: Wimax
Đề 16: MPLS
Đề 17: wireless adhoc

(3SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(3SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(2SV)
(3SV)

Thứ tự trình bày ở phần 2 -Chi tiết cho mỗi đề
 Tầng giao thức
 Những vấn đề cần giải quyết
 Các giải pháp
 Nguyên lý làm việc
 Khuôn dạng dữ liệu
Tối đa 20 trang mỗi đề.
3. Xây dựng mô phỏng và phân tích các gói tin dùng OPNET
- Xây dựng kịch bản mô phỏng gồm các nút mang cùng phương tiện truyền sao cho
hệ thống mạng có thể thể hiện được đầy đủ giao thức trình bày
• Phân tích gói tin theo đề kèm hình minh họa lấy từ việc chạy chương trình
OPNET theo yêu cầu cho từng đề.
4. Kết luận
1

• Những vấn đề sinh viên nắm được và chưa nắm được
• Đề xuất (nếu có)
I.
Quy đinh báo cáo:
- Bìa - có các nội dung sau:
• BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
• Số hiệu Đề và tên đề
• Họ tên và số hiệu sinh viên
• Hà nội 2013
- Nội dung : Tham chiếu ở phần I
II.
-

Cách thức làm việc
Nhận đề, (qua file)
nghiên cứu tài liệu theo đề
Thực hiện Packet Tracer để tìm hiểu
Trình bày báo cáo
Hạn nộp: Kết thúc tuần 6 của học kỳ
Bảo vệ: Tuần 7 và đầu tuần 8

Hà nội, 25 tháng 8 năm 2013
Giáo viên

Hồ Sĩ Bàng

2

...
BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH KSTN
Nội dung
1. Tìm hiểu công cụ mô phỏng OPNET
2. Trình bày lý thuyết về
Đề 1 : IPv6/ ICMPv6 (3SV)
Đề 2 : Mobile IP (2SV)
Đề 3 : RIPv1, RIPv2, (2SV)
Đề 4 : OSPF, (2SV)
Đề 5 : EIGP (2SV)
Đề 6 : TCP/UDP (2SV)
Đề 7: DNS (2SV)
Đề 8: SMTP (2SV)
Đề 9: POP/IMAP (2SV)
Đề 10: HTTP (2SV)
Đề 11: VoIP (3SV)
Đề 12: Wireless LAN (2SV)
Đề 13: IEEE 802.11 (2SV)
Đề 14: SIP, H323 (2SV)
Đề 15: Wimax (2SV)
Đề 16: MPLS (2SV)
Đề 17: wireless adhoc (3SV)
Thứ tự trình bày ở phần 2 -Chi tiết cho mỗi đề
Tầng giao thức
Những vấn đề cần giải quyết
Các giải pháp
Nguyên lý làm việc
Khuôn dạng dữ liệu
Tối đa 20 trang mỗi đề.
3. Xây dựng mô phỏng và phân tích các gói tin dùng OPNET
- Xây dựng kịch bản mô phỏng gồm các nút mang cùng phương tiện truyền sao cho
hệ thống mạng có thể thể hiện được đầy đủ giao thức trình bày
Phân tích gói tin theo đề kèm hình minh họa lấy từ việc chạy chương trình
OPNET theo yêu cầu cho từng đề.
4. Kết luận
1
BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH KSTN - Trang 2
BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH KSTN - Người đăng: Tâm Tòng Tọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH KSTN 9 10 46