Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mẫu CSDL

Được đăng lên bởi Cu Ta Ta Quay
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeà taøi : Xaây döïng CSDL quaûn lyù caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
moät sieâu thò.
Phuï luïc cuûa giaùo trình : Knowledge Discovery from Database
Giaùo vieân : Nguyeãn Duy Nhaát – nhatnd@hcm.fpt.vn
Baøi giaûi
Caùc yeâu caàu taùc nghieäp
(1.2) Laäp danh saùch haøng hoùa ñöôïc mua trong hoùa ñôn coù maõ laø 1. Danh saùch goàm
caùc thuoäc tính : maõ haøng, teân haøng, soá löôïng baùn, giaù baùn.
SELECT CTHD.MaHang, HH.TenHang, CTHD.SoLuong, CTHD.DonGia
FROM (ChiTietHoaDon as CTHD inner join HoaDon as HD on
HD.MaHD=CTHD.MaHD) inner join HangHoa as HH on
CTHD.MaHang=HH.MaHang
WHERE HD.MaHD=1
(1.3) Laäp danh saùch muïc haøng maø khaùch haøng coù maõ laø 3242 ñaõ mua trong naêm
1998. Danh saùch goàm caùc thuoäc tính : maõ haøng, teân haøng, toång soá löôïng ñaõ mua,
toång giaù trò.
SELECT CTHD.MaHang, HH.TenHang, Sum(CTHD.SoLuong) as TongSoLuong,
Sum(CTHD.SoLuong*CTHD.DonGia) as TongGiaTri
FROM (ChiTietHoaDon as CTHD inner join HoaDon as HD on
HD.MaHD=CTHD.MaHD) inner join HangHoa as HH on
CTHD.MaHang=HH.MaHang
WHERE (HD.MaKH=3242) and (Year(HD.NgayLap)=1998)
GROUP BY CTHD.MaHang, HH.TenHang
Thöû nghieäm caâu truy vaán vôùi CSDL Walmart, keát quaû traû veà goàm 70 doøng coù daïng
(1.4) Tính toång doanh thu cuûa doanh nghieäp (töùc toång soá tieàn thu veà do baùn haøng)
trong thaùng 1 naêm 1998.
SELECT Sum(HD.TongGiaTri) as DoanhThu
FROM HoaDon as HD
WHERE Month(HD.NgayLap)=1 and Year(HD.NgayLap)=1998
1
Bài tập mẫu CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mẫu CSDL - Người đăng: Cu Ta Ta Quay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập mẫu CSDL 9 10 429