Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Pascal

Được đăng lên bởi thcstranhungdao-dq
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘);
Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
Readln;
End.
Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Program HINHTRON;
Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
Writeln('------------------------------------------------------');
Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
Readln;
End.
Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba
cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh cua mot tam
giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Program TAMGIAC;
Uses crt;
Var a,b,c,s,p : real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);
Writeln('---------------------------------');
Write('nhap a =');readln(a);
Write ('nhap b =');readln(b);
Write('nhap c =');readln(c);
If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
Begin
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ;
Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
End
Else
Trang

1

End.

Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ;
Readln;

Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)
Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Var a,b,x:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
Writeln('------------------------------------------------------------');
Write ('Nhap a= '); readln(a);
Write ('Nhap b= ');readln(b);
If(a=0) then
If(b=0) then
Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')
Else
writeln(' Phuong tring vo nghiem')
Else
Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2);
Readln;
End.
Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b • 0)
Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0');
Writeln('----------------------------------------------------------------------');
Write('nhap a=');readln(a);
Write('nhap b=');readln(b);
If a<>0 then
If a>0 then Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>='...
B à i 1:
Nhập vào 2
cạnh
của
mộ
t hình chữ
nhật. In
ra
màn
hình diện
tích
chu vi của
nó.
Program
HINH_CHU_NHAT;
Uses
Crt;
Var a,b,s,c:
real;
Begin
End.
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘);
Write('Nhap
chieu
dai=');
readln(a);
Write('Nhap
chieu
rong=');readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln('Dien
tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
Writeln('Chu
vi hinh
chu nhat:',c:6:2);
Readln;
B à i 2:
Nhập vào bán
kính
của hình tròn. In
ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Program
HINHTRON;
Uses Crt;
Var
r,dt,cv:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TINH DIEN TICH &
CHU VI HINH TRON:');
Writeln('------------------------------------------------------');
Write ('Nhap
ban kinh
R=');readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln('Dien
tich
hinh
tron
la:',dt:6:2);
Writeln('Chu
vi hinh
tron
la:',cv:6:2);
Readln;
End.
B à i 3 :
Tính tam
giác: Nụâp vào
ba
s a,b,c bất kì
. Kim
tra xem thể
độ
dài ba
cạnh hay
không,
nếu
không
thì in
ra
màn
hình
' Khong la ba
canh cua
mot tam
giac'. Ngược
li
, thì in diện tích, chu vi của tam giác
ra màn
nh.
Program
TAMGIAC;
Uses crt;
Var a,b,c,s,p : real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘BAI TOAN TAM
GIAC:’);
Writeln('---------------------------------');
Write('nhap a
=');readln(a);
Write
('nhap b
=');readln(b);
Write('nhap c
=');readln(c);
If
((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b)
then
Begin
Else
End
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln('Chu
vi
tam giac:',2*p:4:2)
;
Writeln('Dien
tich
tam
giac:',s:4:2);
Trang
1
Bài tập Pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Pascal - Người đăng: thcstranhungdao-dq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài tập Pascal 9 10 540