Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản lí đề án công ty (kèm lời giải)

Được đăng lên bởi vuan111
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7721 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Bài tập Quản Lý Đề Án Công Ty
1. Mô tả Cơ sở dữ liệu
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý đề án công ty như sau:

Tên thuôc tính
HoNV
TenLot
TenNV
MaNV
NgaySinh
DiaChi

Bảng mô tả các thuộc tính:
Diễn giải
Họ của nhân viên
Tên lót của nhân viên
Tên của nhân viên
Mã số nhân viên
Ngày tháng năm sinh nhân viên
Địa chỉ cư ngụ của nhân viên

Phai
Luong
MaNQL
TenPhong
Phong, MaPhong
TruongPhong
NgayNhamChuc
DiaDiem

Giới tính
Lương nhân viên
Mã người quản lý
Tên phòng ban
Mã phòng ban
Mã người trưởng phòng
Ngày nhận chức trưởng phòng
Địa điểm của phòng ban

Kiểu dữ liệu
Chuỗi (15)
Chuỗi (15)
Chuỗi (15)
Chuỗi (9)
Ngày (mm/dd/yy)
Chuỗi (30)
Chuỗi (3) ( Nam,
Nữ)
Số thực
Chuỗi (9)
Chuỗi (15)
Số nguyên
Chuổi (9)
Ngày (mm/dd/yy)
Chuổi (15)

TenTN
QuanHe
MaDA
TenDA
DiaDiemDA
Phong
ThoiGian
STT
TenCV

Tên thân nhân của nhân viên
Mối quan hệ với nhân viên
Mã số đề án Nguyên
Tên đề án
Địa điểm diễn ra đề án
Mã số phòng ban phụ trách đề án
Thời gian làm việc 1 đề án của 1
nhân viên trong 1 tuần
Số thứ tự công việc trong một đề

Một thể hiện của cơ sở dữ liệu:
NhanVien

PhongBan

ThanNhan

DeAn

Chuỗi (15)
Chuỗi (15)
Số nguyên
Chuỗi (15)
Chuỗi (15)
Số nguyên
Số thực
Số nguyên
Chuỗi (50)

DiaDiemPhong

CongViec

PhanCong

2 Các câu truy vấn
2.1 TRUY VẤN CƠ BẢN
2.1.1 Truy vấn đơn giản
1. Tìm các nhân viên làm việc ở phòng số 4
2. Tìm các nhân viên có mức lương trên 30000
3. Tìm các nhân viên có mức lương trên 25,000 ở phòng 4 hoặc các nhân
viên có mức lương trên 30,000 ở phòng 5
4. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên ở TP HCM
5. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên có họ bắt đầu bằng ký tự 'N'
6. Cho biết ngày sinh và địa chỉ của nhân viên Dinh Ba Tien
7. Cho biết các nhân viên có năm sinh trong khoảng 1960 đến 1965
8. Cho biết các nhân viên và năm sinh của nhân viên
9. Cho biết các nhân viên và tuổi của nhân viên
2.1.2 Truy vấn có sử dụng phép kết
10. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng
11. Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban
12. Tìm tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên của phòng "Nghiên cứu".
13. Với mỗi đề án ở Hà Nội, cho biết tên đề án, tên phòng ban, họ tên và ngày nhận
chức của trưởng phòng của phòng ban chủ trì đề án đó.
14. Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ
15. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lý trực tiếp của
nhân viên đó
16. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên đó, họ tên người trưởng
phòng và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.
17. Tên n...
Bài tp Quản Lý Đề Án Công Ty
1. Mô t sở d liu
Cho lược đồ sở d liu quản lý đề án công ty như sau:
Bng mô t các thuc tính:
Tên thuôc tính
Diễn giải
Kiểu dữ liệu
HoNV
Họ của nhân viên
Chuỗi (15)
TenLot
Tên lót của nhân viên
Chuỗi (15)
TenNV
Tên của nhân viên
Chuỗi (15)
MaNV
Mã snhân viên
Chuỗi (9)
NgaySinh
Ngày tháng năm sinh nhân viên
Ngày (mm/dd/yy)
DiaChi
Địa chỉ cư ngụ của nhân viên
Chuỗi (30)
Phai
Giới tính
Chuỗi (3) ( Nam,
Nữ)
Luong
Lương nhân viên
Số thực
MaNQL
Mã người quản lý
Chuỗi (9)
TenPhong
Tên phòng ban
Chuỗi (15)
Phong, MaPhong
Mã phòng ban
Số nguyên
TruongPhong
Mã người trưởng phòng
Chuổi (9)
NgayNhamChuc
Ngày nhận chức trưởng phòng
Ngày (mm/dd/yy)
DiaDiem
Địa điểm của phòng ban
Chuổi (15)
Bài tập quản lí đề án công ty (kèm lời giải) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quản lí đề án công ty (kèm lời giải) - Người đăng: vuan111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập quản lí đề án công ty (kèm lời giải) 9 10 964