Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập SQL

Được đăng lên bởi hanvan_ocean
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập SQL
Bài tập chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - DML
Sử dụng cơ sở dữ liệu “Management_Book”
a. Số đầu sách xuất bản bởi nhà xuất bản 'Pearson Education'
select TieuDe, NhaXB
from Sach
where NhaXB='Pearson Education'
b. Hiển thị thông tin khách hàng mua sách vào ngày 29/07/2004
select a.MaKH, TenKH, DiaChi,KhuVuc, b.NgayMua
from KhachHang a,MuaHang b
where a.MaKH=b.MaKH
and NgayMua='7/29/2004'
c. Đếm số khách hàng 'Michael Paters' mua bao nhiêu cuốn sách
select a.TenKH, sum(b.SoLuong)as [Số Lượng ]
from KhachHang a,MuaHang b
where a.MaKH=b.MaKH
and TenKH='Michael Paters'
group by a.TenKH,b.SoLuong
d. Xóa từ bảng sách những cuốn sách mua trong tháng 8 năm 2004
delete from MuaHang
where month(NgayMua)=8 and year(NgayMua)=2004
e. Đếm tổng số sách đã mua
select sum(SoLuong)as [Tổng Số Lượng Mua ]
from MuaHang
f. Đếm tổng số sách đã mua trong tháng 7 năm 2004
select sum(SoLuong)as [Tổng Số Lượng Mua ]
from MuaHang
where month(NgayMua)=7
and year(NgayMua)=2004
g. Tìm tổng số tiền của tất cả các cuốn sách
select sum(SoLuong*DonGia)as [Tổng Tiền]
from Sach
h. Tìm sách có giá trị đắt nhất rẻ nhất
select TieuDe,DonGia
from Sach
where DonGia =
( select max(DonGia) from Sach)
union
select TieuDe,DonGia
from Sach
where DonGia =
( select min(DonGia) from Sach)
1

Văn Nam

Hoặc
select TieuDe,DonGia
from Sach
where DonGia =
( select max(DonGia) from Sach)
or DonGia =
( select min(DonGia) from Sach)
i. Viết truy vấn tăng số ngày của ngày tháng hiện tại lên 1
update MuaHang
set NgayMua=NgayMua+1
j. Xóa những cuốn sách có số lượng bằng 0
delete from Sach
where SoLuong=0
k. Tăng giá trị của cuốn sách có giá lớn hơn 50 lên 10%
update Sach
set DonGia=DonGia*1.1
where DonGia>=50
l. Giản số lượng của các cuốn sách có giá trị nhỏ hơn 50 đi 1
update Sach
set SoLuong=SoLuong-1
where SoLuong<=50
4. Sử dụng cơ sở dữ liệu: ”Quanlyphongban”
a. Thể hiện thông tin hai bảng : LUONGDA, NHANVIEN
select *
from LUONGDA a,NHANVIEN b
where a.MaNV=b.MaNV
b. Thể hiện thông tin bảng : PHONGBAN
select *
from PHONGBAN
c. Hiển thị những nhân viên có giới tính ‘F’
select *
from NHANVIEN
where Gioitinh ='F’
d. Hiển thị tất cả các dự án
select MaDA,b.MaNV,TenNV,Ngaysinh,SoCMND,Diachi
from LUONGDA a inner join NHANVIEN b
on a.MaNV=b.MaNV
e. Hiển thị tổng lương của từng nhân viên
select TenNV,sum (Sotien) as [tong tien]
from NHANVIEN a inner join LUONGDA b
on a.MaNV=b.MaNV
group by TenNV
f. Hiển thị tất cả nhân viên ở một phòng ban cho trước
select MaNV,TenNV,Ngaysinh,SoCMND,Diachi,a.MaPB,Tenph...
Bài tập SQL
Bài tập chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - DML
Sử dụng cơ sở dữ liệu “Management_Book”
a. Số đầu sách xuất bản bởi nhà xuất bản 'Pearson Education'
select TieuDe, NhaXB
from Sach
where NhaXB='Pearson Education'
b. Hiển thị thông tin khách hàng mua sách vào ngày 29/07/2004
select a.MaKH, TenKH, DiaChi,KhuVuc, b.NgayMua
from KhachHang a,MuaHang b
where a.MaKH=b.MaKH
and NgayMua='7/29/2004'
c. Đếm số khách hàng 'Michael Paters' mua bao nhiêu cuốn sách
select a.TenKH, sum(b.SoLuong)as [S Lưng ]
from KhachHang a,MuaHang b
where a.MaKH=b.MaKH
and TenKH='Michael Paters'
group by a.TenKH,b.SoLuong
d. Xóa từ bảng sách những cuốn sách mua trong tháng 8 năm 2004
delete from MuaHang
where month(NgayMua)=8 and year(NgayMua)=2004
e. Đếm tổng số sách đã mua
select sum(SoLuong)as [Tng S Lưng Mua ]
from MuaHang
f. Đếm tổng số sách đã mua trong tháng 7 năm 2004
select sum(SoLuong)as [Tng S Lưng Mua ]
from MuaHang
where month(NgayMua)=7
and year(NgayMua)=2004
g. Tìm tổng số tiền của tất cả các cuốn sách
select sum(SoLuong*DonGia)as [Tng Tin]
from Sach
h. Tìm sách có giá trị đắt nhất rẻ nhất
select TieuDe,DonGia
from Sach
where DonGia =
( select max(DonGia) from Sach)
union
select TieuDe,DonGia
from Sach
where DonGia =
( select min(DonGia) from Sach)
1
Văn Nam
Bài tập SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập SQL - Người đăng: hanvan_ocean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập SQL 9 10 88