Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi nvduchieu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bài 1:
Để quản lý thông tin về một diễn đàn (Forum) trên một Website, người ta tổ chức một cơ sở
dữ liệu nhằm quản lý các tập thực thể sau:
- THANHVIEN: Tập các thành viên tham gia diễn đàn, có các thuộc tính: MATV (mã thành
viên: thuộc tính khóa), TENTV (tên thành viên) và MATMA (mật mã).
- BAIVIET: Tập các bài viết, có các thuộc tính MABV (mã bài viết: thuộc tính khóa),
TIEUDE (tiêu đề bài viết) và NOIDUNG (nội dung bài viết).
- CHUDE: Tập các chủ đề của các bài viết, có các thuộc tính MACD (mã chủ đề: Thuộc tính
khóa) và TENCD (tên chủ đề).
Ngoài ra hệ thống này còn hỗ trợ việc quản lý các mối quan hệ GOI, THUOC và THAOLUAN
với ngữ nghĩa như sau:
- (t,b)  GOI: thành viên t có gởi bài viết b.
- (b,c)  THUOC: bài viết b thuộc chủ đề c.
- (b,b’)  THAOLUAN: bài viết b thảo luận về bài viết b’.
Biết rằng:
- Mỗi bài viết phải do đúng một và chỉ một thành viên gởi lên, còn mỗi một thành viên có thể
gởi nhiều bài viết.
- Một bài viết khi được gởi lên diễn đàn chỉ thuộc một chủ đề nào đó và cũng có những chủ đề
không có bất kỳ bài viết nào.
- Mỗi bài viết có thể là một bài thảo luận cho một bài viết đã được gởi trước đó hoặc cũng có
thể không (tức là một bài viết được gởi lên để các thành viên khác tham gia thảo luận). Hiển
nhiên có thể có những bài viết được gởi lên diễn đàn nhưng không có ai tham gia thảo luận.
Bài 2:
Để hỗ trợ việc quản lý mua bán hàng hóa tại một cửa hàng, người ta xây dựng một cơ sở dữ
liệu nhằm giúp quản lý các tập thực thể sau:
- MATHANG: Tập các mặt hàng, có các thuộc tính: MH(mã mặt hàng: thuộc tính khóa),
TENHANG (tên hàng), ĐVT (đơn vị tính), SLHC (số lượng hiện có), GBHT (giá bán hiện
thời)
- PHIEUNHAP: có các thuộc tính: SP (số phiếu: thuộc tính khóa), NGAYNHAP(ngày nhập),
TENNCC (tên nhà cung cấp).
- HĐXUAT (hóa đơn xuất): có các thuộc tính sau: SOHĐ (số hóa đơn: thuộc tính khóa),
NGAYBAN (ngày bán), TENNMH (tên người mua hàng).
Ngoài ra cần quản lý các thông tin như sau:
- Mỗi phiếu nhập hàng: nhập những mặt hàng nào với số lượng và đơn giá tương ứng bao
nhiêu.
- Mỗi hóa đơn xuất hàng: xuất những mặt hàng nào với số lượng và đơn giá tương ứng là bao
nhiêu.

Bài 3:
Khoa Công nghệ thông tin cần tổ chức một cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện hành để quản lý các
phòng thực hành máy tính. Cho biết các thông tin sau đây về các tập thực thể:
- PHONGMAY: Thông tin về mỗi phòng máy bao gồm: SOPHONG (số phòng) và
NGUOIQL (tên người quản lý phòng máy).
- MAYTINH: Các máy tính được đánh số, mỗi máy có một số máy duy ...
BÀI TẬP
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bài 1:
Để quản thông tin về một diễn đàn (Forum) trên một Website, người ta tổ chức một cơ sở
dữ liệu nhằm quản lý các tập thực thể sau:
- THANHVIEN: Tập các thành viên tham gia diễn đàn, các thuộc tính: MATV (thành
viên: thuộc tính khóa), TENTV (tên thành viên) và MATMA (mật mã).
- BAIVIET: Tập các bài viết, có các thuộc tính MABV (mã bài viết: thuộc tính khóa),
TIEUDE (tiêu đề bài viết) và NOIDUNG (nội dung bài viết).
- CHUDE: Tập các chủ đề của các bài viết, các thuộc tính MACD (mã chủ đề: Thuộc tính
khóa) và TENCD (tên chủ đề).
Ngoài ra hệ thống này còn hỗ trợ việc quản các mối quan hệ GOI, THUOC THAOLUAN
với ngữ nghĩa như sau:
- (t,b)
GOI: thành viên t có gởi bài viết b.
- (b,c)
THUOC: bài viết b thuộc chủ đề c.
- (b,b’)
THAOLUAN: bài viết b thảo luận về bài viết b’.
Biết rằng:
- Mỗi bài viết phải do đúng một và chỉ một thành viên gởi lên, còn mỗi một thành viên th
gởi nhiều bài viết.
- Một bài viết khi được gởi lên diễn đàn chỉ thuộc một chủ đề nào đó và cũng có những chủ đ
không có bất kỳ bài viết nào.
- Mỗi bài viết thể một bài thảo luận cho một bài viết đã được gởi trước đó hoặc cũng
thể không (tức một bài viết được gởi lên để các thành viên khác tham gia thảo luận). Hiển
nhiên có thể có những bài viết được gởi lên diễn đàn nhưng không có ai tham gia thảo luận.
Bài 2
:
Để hỗ trợ việc quản mua n hàng hóa tại một cửa hàng, người ta xây dựng một sở dữ
liệu nhằm giúp quản các tập thực thể sau:
- MATHANG: Tập các mặt hàng, các thuộc tính: MH(mã mặt hàng: thuộc tính khóa),
TENHANG (tên hàng), ĐVT (đơn vị tính), SLHC (số lượng hiện có), GBHT (giá bán hiện
thời)
- PHIEUNHAP: các thuộc tính: SP (sphiếu: thuộc tính khóa), NGAYNHAP(ngày nhập),
TENNCC (tên nhà cung cấp).
- HĐXUAT (hóa đơn xuất): các thuộc nh sau: SOHĐ (số hóa đơn: thuộc tính khóa),
NGAYBAN (ngày bán), TENNMH (tên người mua hàng).
Ngoài ra cần quản lý các thông tin như sau:
- Mỗi phiếu nhập hàng: nhập những mặt hàng nào với số lượng đơn giá tương ứng bao
nhiêu.
- Mỗi hóa đơn xuất hàng: xuất những mặt hàng nào với số lượng đơn giá tương ứng bao
nhiêu.
Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu - Trang 2
Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu - Người đăng: nvduchieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu 9 10 871