Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tin học đại cuơng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
PHẦN I – TIN HỌC CĂN BẢN
I.1. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính

I.1.1. Hệ đếm và chuyển đổi giữa các hệ đếm
Bài 1:
Thế nào là hệ đếm? Có những hệ đếm cơ bản nào trong hệ thống máy tính?
Bài 2:
Biểu diễn các số thập phân sau ở hệ nhị phân:
1210
12.687510
35.37510
Bài 3:
Biểu diễn các số nhị phân sau ở hệ thập phân:
101012
11101.112
Bài 4:
Biểu diễn các số bát phân sau ở hệ thập phân: 235.648
Bài 5:
Biểu diễn các số thập lục phân sau ở hệ thập phân:
34F5C16
Bài 6:
Biểu diễn các số thập phân sau ở dạng hệ thập lục phân:
14988

I.1.2. Biểu diễn số nguyên và thực hiện các phép toán với số nguyên
Bài 1:
Biểu diễn số nguyên không dấu sau đây bằng 8 bit:
45
156
Bài 2:
Cho các số nguyên không dấu biểu diễn bằng 8 bit như sau, hãy xác định giá trị của
chúng:
0010 1011
1001 0110
Bài 3:
Xác định giá trị của các số nguyên có dấu 8 bit sau đây:
0101 0110
1101 0010
Bài 4:
Biểu diễn các số nguyên sau với 8 bit:
+58
-80

I.1.3. Biểu diễn ký tự
Bài 1:
Đoạn mã ASCII sau biểu diễn câu gì?
0100 0100 0100 0001 0100 1001 0100 1000 0100 1111 0100 0011 0100 0010 0100 0001
0100 0011 0100 1000 0100 1011 0100 1000 0100 1111 0100 0001

1

I.2. Hệ thống máy tính
Bài 1:
Hãy nêu chức năng cơ bản của hệ thống máy tính?
Bài 2:
Cấu trúc cơ bản của CPU gồm có những đơn vị nào?
Bài 3:
Hãy nêu chức năng của bô nhớ máy tính?
Bài 4:
Hãy kể tên một số thiết bị ngoại vi mà em biết rồi phân loại chúng vào các nhóm thiết bị
vào, thiết bị ra, thiết bị nhớ, thiết bị truyền thông.
Bài 5:
Có mấy loại bus? Độ rộng của bus là gì?
I.3. Mạng máy tính
Bài 1:
Nêu khái niệm mạng máy tính
Bài 2:
Theo quy mô địa lý, người ta phân loại mạng máy tính ra làm mấy loại? Đó là gì?
Bài 3:
Khái niệm mạng Internet?
Bài 4:
Hãy kể tên một số dịch vụ chính của Internet?
I.4. Hệ điều hành
Bài 1:
Hãy nêu khái niệm hệ điều hành.
Bài 2:
Kể tên những hệ điều hành mà em biết.
PHẦN II - GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN
Bài 1:
Viết thuật toán tính tổng S của một dãy số a1, a2,…,an
Bài 2:
Cho một dãy số a1, a2,…,an và một phần tử x. Hãy viết thuật toán đếm số lần xuất hiện của
x trong dãy số đã cho.
Bài 3:
Viết thuật toán tìm ra dãy gồm các phần tử khác nhau từng đội một trong một dãy trong
một dãy hữu hạn các số nguyên cho trước.
Bài 4:
Viết thuật tóan liệt kê ra các giá trị khác nhau của một dãy số cho trước, ứng với mỗi giá
trị thì cho biết số lần xuất hiện của giá trị đó trong dãy.
Bài 5:
Viết thuật toán liệt kê ra tất cả các tập hợp con của một tập hợp hữu hạn cho trước gồm n
phần tử.
Bài 6:
Cho một ma trận có m d...
1
BÀI TP TIN HC ĐẠI CƯƠNG
PHN I – TIN HC CĂN BN
I.1. Biu din d liu trong máy tính
I.1.1. H đếm và chuyn đổi gia các h đếm
Bài 1:
Thế nào là h đếm? Có nhng h đếm cơ bn nào trong h thng máy tính?
Bài 2:
Biu din các s thp phân sau h nh phân:
12
10
12.6875
10
35.375
10
Bài 3:
Biu din các s nh phân sau h thp phân:
10101
2
11101.11
2
Bài 4:
Biu din các s bát phân sau h thp phân: 235.64
8
Bài 5:
Biu din các s thp lc phân sau h thp phân:
34F5C
16
Bài 6:
Biu din các s thp phân sau dng h thp lc phân:
14988
I.1.2. Biu din s nguyên và thc hin các phép toán vi s nguyên
Bài 1:
Biu din s nguyên không du sau đây bng 8 bit:
45
156
Bài 2:
Cho các s nguyên không du biu din bng 8 bit như sau, hãy xác định giá tr ca
chúng:
0010 1011
1001 0110
Bài 3:
Xác định giá tr ca các s nguyên có du 8 bit sau đây:
0101 0110
1101 0010
Bài 4:
Biu din các s nguyên sau vi 8 bit:
+58
-80
I.1.3. Biu din ký t
Bài 1:
Đon mã ASCII sau biu din câu gì?
0100 0100 0100 0001 0100 1001 0100 1000 0100 1111 0100 0011 0100 0010 0100 0001
0100 0011 0100 1000 0100 1011 0100 1000 0100 1111 0100 0001
Bài tập tin học đại cuơng - Trang 2
Bài tập tin học đại cuơng - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập tin học đại cuơng 9 10 475