Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tin lớp 11

Được đăng lên bởi nguyenhuong1982000
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Văn Chung trường THPT Hoàng Văn Thụ Nha Trang

Bài tập pascal cơ bản đến nâng cao theo chương trình TIN HỌC
lớp 11 không phân ban
Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 11 tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Pascal một cách dễ
dàng và vận dụng vào các ngôn ngữ lập trình khác trong tin học, tôi sưu tầm và biên soạn một số
bài toán cơ bản đến nâng cao có trong chương trình của lớp 11 không phân ban. Các chương
trình nhằm mục đích tham khảo cho các bạn ham mê tin học và là tài liệu chuẩn bị cho các bài
kiểm tra về môn tin học.
Nha trang tháng 3/2011

ĐT: 0972.311.481

Trang 1

Trần Văn Chung trường THPT Hoàng Văn Thụ Nha Trang

Phần I: CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).
Program Program TIM_SO_LON_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,c,d,max: real;
BEGIN
Clrscr;
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');
Writeln('---------------------------------------------------------------');
Write('Nhap a='); Readln(a);
Write('Nhap b='); Readln(b);
Write('Nhap c='); Readln(c);
Write('Nhap d='); Readln(d); max:=a;
If b>max then max:=b; If c>max then max:=c; if d>max then max:=d;
Writeln('So lon nhat la: ',max: 4: 2);
Readln;
END.
Bài 1B: Viêt chương trình nhập ba số dương bất kỳ, kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba
cạnh của tam giác không? Nếu phải thì tính chu vi và diện tích của tam giác đó.
PROGRAM Kiem_tra_tam_giac;
Uses crt;
Var a,b,c,cv,s,p:

real;

BEGIN
Clrscr;
Writeln(‘nhap so thu nhat’); readln(a);
Writeln(‘nhap so thu hai’); readln(b);
Writeln(‘nhap so thu ba’); readln(c);
If(a+b>c) And(a+c>b) And(b+c>a) then
Begin
Cv:=a+b+c; p:=c/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln(‘ba so vua nhap la ba canh cua tam giac’);

ĐT: 0972.311.481

Trang 2

Trần Văn Chung trường THPT Hoàng Văn Thụ Nha Trang
Writeln(‘ chu vi cua tam gia la’, cv: 4: 2, ‘ dien tich cua tam giac la’, s:6:2);
End
Else Writeln(‘ba so vua nhap khong phai la ba canh cua tam giac’);
Readln
End.
Bài 1C: Viết chương trình nhập độ cao h so với mặt đất của một vật rơi tại nơi có gia tốc g,
Tính và hiển thị vận tốc của vật tại mặt đất.
Program Tinh_van_toc;
Uses crt;
Var h, v,g: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘nhap do cao cua vat’); readln(h);
Writeln(‘nhap gia toc’); readln(g);
V:=sqrt(2*g*h);
Writeln(‘van toc tai mat dat la’, v: 6: 2);
Readln
End.
Bài 2: Viết chương trình giải phương trình ax+b=0
Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,x:

real;

Begin
Clrscr;
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');
Writeln('--------------------...
Trần Văn Chung trường THPT Hoàng Văn Thụ Nha Trang
ĐT: 0972.311.481 Trang 1
Bài tập pascal cơ bản đến nâng cao theo chương trình TIN HC
lp 11 không phân ban
Nhm giúp các bn hc sinh lp 11 tiếp cn vi ngôn ng lp trình Pascal mt cách d
dàng và vn dng vào các ngôn ng lp trình khác trong tin hc, tôi sưu tầm và biên son mt s
bài toán bản đến nâng cao có trong chương trình ca lp 11 không phân ban. Các chương
trình nhm mc đích tham khảo cho các bn ham mê tin hc và là tài liu chun b cho các bài
kim tra v môn tin hc.
Nha trang tháng 3/2011
Bài tập Tin lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tin lớp 11 - Người đăng: nguyenhuong1982000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài tập Tin lớp 11 9 10 880