Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về javascript

Được đăng lên bởi Pham Hai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 3 lần
JAVASCRIPT
Là ngôn ngữ kịch bản phổ biến nhất hiện nay trên trình duyệt web
Biến của Javascript:
Cách đặt tên a->z, 0->9, _ ký tự đầu của biến bắt buộc là chữ cái
var variableName :
var variable_name

chữ cái đầu viết thường chữ sau viết hoa
: phân cách bằng dấu _

Tên biến phân biệt hoa thường.
Kiểu số : number
Kiểu chữ : string
Kiểu boolean
Kiểu null

Tóan tử
Operator

Description

Example

Result

+

Addition

x=y+2

x=7

-

Subtraction

x=y-2

x=3

*

Multiplication

x=y*2

x=10

/

Division

x=y/2

x=2.5

%

Modulus (division remainder)

x=y%2

x=1

++

Increment

x=++y

x=6

--

Decrement

x=--y

x=4

Operator

Example

Same As

Result

=

x=y

+=

x+=y

x=x+y

x=15

-=

x-=y

x=x-y

x=5

*=

x*=y

x=x*y

x=50

/=

x/=y

x=x/y

x=2

%=

x%=y

x=x%y

x=0

Gán
x=5

So sánh
Operator

Description

Example

==

is equal to

x==8 is false

===

is exactly equal to (value and type)

x===5 is true
x==="5" is false

!=

is not equal

x!=8 is true

>

is greater than

x>8 is false

<

is less than

x<8 is true

>=

is greater than or equal to

x>=8 is false

<=

is less than or equal to

x<=8 is true

Operator

Description

Example

&&

and

(x < 10 && y > 1) is true

||

or

(x==5 || y==5) is false

!

not

!(x==y) is true

Logic

Các cú pháp
if (condition){
code to be executed if condition is true
}
else{
code to be executed if condition is not true
}
switch(n){
case 1:
execute code block 1
break;
case 2:
execute code block 2
break;
default:
code to be executed if n is different from case 1 and 2
}
for (var=startvalue;var<=endvalue;var=var+increment){
code to be executed
}
while (var<=endvalue){
code to be executed
}

JavaScript String Object
Obj.indexOf("abc") == vị trí, nếu bằng -1 sẽ false
Obj.charAt(5) trả về ký tự vị trí số 5
Obj.length : độ dài

Bẻ chuỗi
var b = 'I am a JavaScript beginner.'
var temp = new Array();
temp = b.split(' ');
Giá trị
temp[0]
temp[1]
temp[2]
temp[3]
temp[4]

trả về
= 'I';
= 'am';
= 'a';
= 'JavaScript';
= 'beginner.';

Cắt chuỗi

var a = 'Hello world!';
document.write(a.substring(4,8));
Trả về : “o wo”
var a = 'Hello world!';
document.write(a.substring(4));
Trả về : “o world!”

Cắt chuỗi

Substr: Tham số đầu vị trí, tham số 2 là số lượng ký tự cần lấy
var a = 'Hello world!';
document.write(a.substr(4,8));

JavaScript Array Object
Khai báo array
var abc = new Array();
abc[index] = value;

Đếm số phần tử của array

Obj.length : Số phần tử của array

Join 2 array : ghép 2 array
var arr = new Array(3);
arr[0] = "Jani";
arr[1] =...
JAVASCRIPT
Là ngôn ngữ kịch bản phổ biến nhất hiện nay trên trình duyệt web
Biến của Javascript:
Cách đặt tên a->z, 0->9, _ ký tự đầu của biến bắt buộc là chữ cái
var variableName : chữ cái đầu viết thường chữ sau viết hoa
var variable_name : phân cách bằng dấu _
Tên biến phân biệt hoa thường.
Kiểu số : number
Kiểu chữ : string
Kiểu boolean
Kiểu null
Bài tập về javascript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về javascript - Người đăng: Pham Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập về javascript 9 10 268