Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành môn HQTCSDL

Được đăng lên bởi Ong Apple
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài thực hành môn HQTCSDL

1

Hướng dẫn thực hành môn QTCSDL
Thực hiện khai báo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị sử dụng rule
B1: Tạo rule
CREATE RULE r_MACT
AS @MaCT IN ('CT1','CT2')

B2: Gắn rule vào một thuộc tính của bảng. Khi thực hiện bắt buộc rule phải được
tạo trước.
SP_BINDRULE 'r_MaCT', 'ChuongTrinh.MaCT'

Để thực hiện đồng thời B1 và B2. Thêm GO vào giữa.
CREATE RULE r_MACT
AS @MaCT in ('CT1','CT2')
GO
SP_BINDRULE 'r_MaCT', 'ChuongTrinh.MaCT'

-

Gỡ bỏ rule khỏi thuộc tính của bảng.
SP_UNBINDRULE 'ChuongTrinh.MaCT'

-

Hủy rule.
Khi dùng bắt buộc rule phải được gỡ bỏ khỏi tất cả các thuộc tính của bảng mà nó
đã được gắn vào.
DROP RULE r_MACT

1. So sánh việc dùng rule và check constraint
o Constraint gắn đặc thù với một thuộc tính cụ thể của một bảng
o Rule có thể áp dụng cho nhiều thuộc tính của nhiều bảng khác nhau có cùng
RBTV về miền giá trị Sử dụng Rule khi có nhiều RBTV về miền giá trị
giống nhau trong CSDL.
CREATE RULE r_SoTietToiDa
AS @SoTiet <= 120
GO
SP_BINDRULE 'r_SoTietToiDa', 'GiangKhoa.SoTiet_LT'
GO
SP_BINDRULE 'r_SoTietToiDa', 'GiangKhoa.SoTiet_TH'

Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm TpHCM

1

Bài thực hành môn HQTCSDL

2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Stored procedure & Triggers
Mục đích:
–

Xây dựng các stored procedure và trigger để thực hiện các chức năng của
hệ thống.

Hướng dẫn:

1. Stored procedure:
Khi chúng ta tạo một ứng dụng với Microsoft SQL Server, ngôn ngữ lập
trình Transact-SQL là ngôn ngữ chính giao tiếp giữa ứng dụng của chúng ta
và database của SQL Server. Khi chúng ta tạo các chương trình bằng
Transact-SQL, hai phương pháp chính có thể dùng để lưu trữ và thực thi
cho các chương trình là: Chúng ta có thể lưu trữ các chương trình cục bộ và
tạo các ứng dụng để gởi các lệnh đến SQL Server và xử lý các kết quả, hoặc
chúng ta có thể lưu trữ những chương trình như các stored procedure trong
SQL Server và tạo những ứng dụng để thực thi các stored procedure và xử
lý các kết quả.
Stored procedure trong SQL Server cũng giống như các thủ tục trong
các ngôn ngữ lập trình khác. Chúng có các đặc tính sau:
Chấp nhận những tham số vào và trả về những giá trị được chứa
trong các tham số ra để gọi những thủ tục hoặc xử lý theo lô.
Chứa các lệnh của chương trình để thực hiện các xử lý trong
database, bao gồm cả lệnh gọi các thủ tục khác thực thi.
Trả về các trạng thái giá trị để gọi những thủ tục hoặc thực hiện
các xử lý theo lô để cho biết việc thực hiện thành công hay thất bại,
nếu thất bại thì lý do vì sao thất bại.
Chúng ta...
Bài thc hành môn HQTCSDL 1
Khoa Công ngh thông tin, trường Đại hc Sư phm TpHCM 1
Hướng dn thc hành môn QTCSDL
Thc hin khai báo ràng buc toàn vn min giá tr s dng rule
B1: To rule
CREATE RULE r_MACT
AS @MaCT IN ('CT1','CT2')
B2: Gn rule vào mt thuc tính ca bng. Khi thc hin bt buc rule phi được
to trước.
SP_BINDRULE 'r_MaCT', 'ChuongTrinh.MaCT'
Để thc hin đồng thi B1 và B2. Thêm GO vào gia.
CREATE RULE r_MACT
AS @MaCT in ('CT1','CT2')
GO
SP_BINDRULE 'r_MaCT', 'ChuongTrinh.MaCT'
- G b rule khi thuc tính ca bng.
SP_UNBINDRULE 'ChuongTrinh.MaCT'
- Hy rule.
Khi dùng bt buc rule phi được g b khi tt c các thuc tính ca bng mà nó
đã được gn vào.
DROP RULE r_MACT
1. So sánh vic dùng rule và check constraint
o Constraint gn đặc thù vi mt thuc tính c th ca mt bng
o Rule có th áp dng cho nhiu thuc tính ca nhiu bng khác nhau có cùng
RBTV v min giá tr S dng Rule khi có nhiu RBTV v min giá tr
ging nhau trong CSDL.
CREATE RULE r_SoTietToiDa
AS @SoTiet <= 120
GO
SP_BINDRULE 'r_SoTietToiDa', 'GiangKhoa.SoTiet_LT'
GO
SP_BINDRULE 'r_SoTietToiDa', 'GiangKhoa.SoTiet_TH'
Bài thực hành môn HQTCSDL - Trang 2
Bài thực hành môn HQTCSDL - Người đăng: Ong Apple
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thực hành môn HQTCSDL 9 10 543