Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành số 3: Lập trình pipe

Được đăng lên bởi dungvstrang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thực hành số 3
Lập trình pipe
Ghi chú:



File nộp bài đặt tên là: lab3.tar.bz2 (sử dụng lệnh make pack)



Hạn chót nộp bài:11:59pm 05/08/2010



SV có thể chỉnh sửa source code mẫu nếu thấy cần thiết



1

Sinh viên nộp bài tại trang web: www.cse.hcmut.edu.vn/portal

Mọi gian lận sẽ nhận điểm KHÔNG nếu bị phát hiện

Giới thiệu

1.1 Mục tiêu
Viết một chương trình C trên Linux để chạy các lệnh trên Linux sử dụng kĩ thuật lập trình pipe.

1.2 Kiến thức cần biết


Lập trình C trên Linux



Lập trình multiprocess



Lập trình pipe



Makefile

1.3 Mô tả chương trình
Đầu vào (Input) của chương trình:


Các lệnh cần chạy

Đầu ra (Output) của chương trình:


Kết quả chạy được của các lệnh đó.



Lỗi khi chạy chương trình.

Chương trình khi chạy sinh ra 2 process: process cha và process con. Process cha có nhiệm vụ đọc các lệnh từ
file input, sau đó gửi các lệnh này sang cho process con bằng cách sử dụng pipe. Process con sau khi nhận
được lệnh sẽ chạy lệnh đó và xuất kết quả vào file output, xuất lỗi vào file error. Trước khi chạy một lệnh nào
đó, process con ghi thông tin số thứ tự của dòng lệnh vào file output và file error. Process con sử dụng kỹ
thuật chuyển hướng xuất nhập để xuất kết quả vào file output và file error.

1.4 Ý tưởng hiện thực chương trình


Tạo 2 pipe để thực hiện việc truyền dữ liệu giữa process con và process cha. Một pipe phục vụ việc
truyền dòng lệnh process cha đọc được sang process con. Pipe còn lại để process con thông báo cho
process cha biết nó đã thực thi xong dòng lệnh hiện tại và yêu cầu process cha truyền dòng lệnh tiếp
theo.



Khi hai process được tạo, process cha đọc các lệnh trong file input, và truyền lệnh này sang process
con. Process con nhận được lệnh này và thực thi nó.



Trước khi thực thi lệnh, process con chuyển hướng xuất của việc thực thi lệnh sang file output và
chuyển hướng lỗi của việc thực thi lệnh sang file errror.



Trước khi xuất kết quả và lỗi vào file output và file error, process con ghi thông tin dòng lệnh vào hai
file này.



Khi thực thi xong một lệnh, process con gửi thông báo sang process cha để yêu cầu process cha gửi
sang lệnh tiếp theo.

1.5 Một số kỹ thuật lập trình
1.5.1 Xử lý thông số nhập vào từ chương trình
Một chương trình tốt thường cho phép người dùng thiết lập một vài thông số khi chạy chương trình, chẳng hạn
khi thực hiện lệnh:
$ ls -R
người dùng đã truyền vào thông số -R để liệt kê các file và thư mục không chỉ trong thư mục hiện hành mà
còn cả những thư mục con ...
i thc hành s3
Lp trình pipe
Ghi chú:
Sinh viên nộp bài tại trang web: www.cse.hcmut.edu.vn/portal
File nộp bài đặt tên là: lab3.tar.bz2 (sử dụng lệnh make pack)
Hạn chót nộp bài:11:59pm 05/08/2010
SV có thể chỉnh sửa source code mẫu nếu thấy cần thiết
Mọi gian lận sẽ nhận điểm KHÔNG nếu bị phát hiện
1 Giới thiệu
1.1 Mc tiêu
Viết một chương trình C trên Linux để chy các lnh trên Linux s dụng kĩ thuật lp trình pipe.
1.2 Kiến thc cn biết
Lập trình C trên Linux
Lập trình multiprocess
Lập trình pipe
Makefile
1.3 Mô tả chương trình
Đầu vào (Input) của chương trình:
Các lệnh cần chạy
Đầu ra (Output) của chương trình:
Kết quả chạy được của các lệnh đó.
Lỗi khi chạy chương trình.
Chương trình khi chạy sinh ra 2 process: process cha và process con. Process cha có nhiệm vụ đọc các lệnh từ
file input, sau đó gửi các lệnh này sang cho process con bằng cách sử dụng pipe. Process con sau khi nhận
được lệnh sẽ chạy lệnh đó và xuất kết quả vào file output, xuất lỗi vào file error. Trước khi chạy một lệnh nào
đó, process con ghi thông tin số thứ tự của dòng lệnh vào file output file error. Process con sử dụng kỹ
thuật chuyển hướng xuất nhập để xuất kết quả vào file output và file error.
1.4 Ý ng hin thực chương trình
Tạo 2 pipe để thc hin vic truyn d liu gia process con process cha. Mt pipe phc v vic
truyn dòng lệnh process cha đọc được sang process con. Pipe còn lại để process con thông báo cho
process cha biết đã thực thi xong dòng lnh hin ti yêu cu process cha truyn dòng lnh tiếp
theo.
Bài thực hành số 3: Lập trình pipe - Trang 2
Bài thực hành số 3: Lập trình pipe - Người đăng: dungvstrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài thực hành số 3: Lập trình pipe 9 10 238