Ktl-icon-tai-lieu

bài thực hành word 2007

Được đăng lên bởi Tran Cong Tien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong cuộc sống của loài người , đặc biệt là trong cơ sở sản xuất công
nghiệp , dầu và than đá dùng rất nhiều , do đó đã thải vào không khí trên cao
một lượng đio xit cacbon rất lớn , tăng 20% do với lượng đã có cách đây 50-60
năm trước .
Đioxit cacbon cùng với hơi nước hình

do đó, hiện tượng này gọi là hiệu ứng

thành nên một lớp mỏng bao phủ Trái

nhà kính.

đất , nó cho nhiệu lượng từ Mặt trời

Nếu nòng độ đio xit tăng gắp đôi ,

phát ra đi tới mặt đất một cách dễ

nhiệt độ không khí trung bình tại mặt

dàng , nhưng lại hấp thụ nhiêt lượng

đất liền tăng 2-3 độ C.Trong giai đoạn

từ mặt đất tán xạ vào không gian rồi

1940 đến 1965 , nhiệt độ khoong khí

lại phát đi nhiệt lượng đó xuống lại

trung bình ở vào trạng thái giảm , sau

mặt đất . Điều đó có hiệu quả giống

năm 1980 đến nay xu thế tăng lên mỗi

như nhà kính hoặc tấm chất dẻo mỏng.

năm.

SÁNG
CHIỀU

Thứ 2
Toán

Thứ 3
Văn

Lịch sử

lý

Hóa

Giảo lao
Anh văn

Thứ 4
Thứ 5
Toán
Anh văn
Giải lao
Văn
Sinh
Kỹ thuật
Lịch sử

Nghỉ

Thứ 6
Địa lý

Thứ 7

Sinh
Thể dục
Giải lao

...
Trong cuộc sống của loài người , đặc biệt là trong cơ sở sản xuất công
nghiệp , dầu và than đá dùng rất nhiều , do đó đã thải vào không khí trên cao
một lượng đio xit cacbon rất lớn , tăng 20% do với lượng đã có cách đây 50-60
năm trước .
Đioxit cacbon cùng với hơi nước hình
thành nên một lớp mỏng bao phủ Trái
đất , cho nhiệu lượng từ Mặt trời
phát ra đi tới mặt đất một cách dễ
dàng , nhưng lại hấp thụ nhiêt lượng
từ mặt đất tán xạ vào không gian rồi
lại phát đi nhiệt lượng đó xuống li
mặt đất . Điều đó hiệu quả giống
như nhà kính hoặc tấm chất dẻo mỏng.
do đó, hiện tượng này gọi hiệu ứng
nhà kính.
Nếu nòng độ đio xit tăng gắp đôi ,
nhiệt độ không khí trung bình tại mặt
đất liền tăng 2-3 độ C.Trong giai đoạn
1940 đến 1965 , nhiệt độ khoong khí
trung bình ở vào trạng thái giảm , sau
năm 1980 đến nay xu thế tăng lên mỗi
năm.
bài thực hành word 2007 - Trang 2
bài thực hành word 2007 - Người đăng: Tran Cong Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài thực hành word 2007 9 10 158