Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán quản lý học sinh sinh viên

Được đăng lên bởi Sinh Dương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6526 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Bài toán quản lý học sinh-sinh viên
I.mô tả
Bài toán “ Quản lý Học Sinh- Sinh Viên” nhằm giải quyết và đáp ứng
một cách hiệu quả các nhu cầu về mặt quản lý thông tin trong các tr ường
Đại Học. Tin học hoá trong công tác quản lý nhằm giảm bớt sức lao đ ộng
của con người, tiết kiệm được thời gian, độ chính xác cao, gọn nhẹ và tiện
lợi hơn rất nhiều so với việc làm thủ công.
Hiện nay số lượng học sinh-sinh viên tại các trường ngày càng tăng đ ể
quản lý học sinh-sinh viêm một cách tốt nhất về:thông tin sinh viên,l ịch
thi,điểm....đòi hỏi phải có một chương trình quản lý sinh viên t ốt
Mục đích chính của chương trình là quản lý quá trình học t ập của sinh
viên. Mỗi sinh viên khi trúng tuyển vào trường cần cung c ấp cho phòng
quản lý hồ sơ của hssv các thông tin như : (họ tên, ngày sinh, n ơi sinh,
giới tính, mã khoa, tên khoa và địa chỉ). Sau đó thì phân l ớp cho các sinh
viên.
bộ phận Giáo vụ sẽ cấp cho mỗi sinh viên một mã số riêng biệt gọi là mã
sinh viên . Trong quá trình học tập của sinh viên, bộ phận Giáo v ụ sẽ ghi
chép các nhận xét về sinh viên.
Trong trường có nhiều khoa, mỗi khoa có mã số để phân bi ệt, sau đó là
tên khoa, số học phần bắt buộc (số học phần tối thiểu đ ể sinh viên có th ể
được xét tốt nghiệp). Tùy theo khoa mà sinh viên sẽ theo h ọc các môn h ọc
khác nhau. Mỗi học kỳ bộ phận quản lý hồ sơ sẽ cung cấp danh sách các
môn học sẽ được dạy trong học kỳ đó theo từng khoa để sinh viên tham
khảo
Mỗi môn học cũng sẽ được phân biệt bởi mã số môn học. Các thông tin
khác liên quan đến môn học là tên môn học, số học phần c ủa môn h ọc và
giáo viên phụ trách. Sau khi dạy xong môn học thì giáo viên ph ụ trách ph ải
cung cấp cho phòng giáo vụ kết quả học tập của sinh viên bao g ồm mã
số môn học, tên môn học, mã số sinh viên, tên sinh viên và điểm ki ểm
thành phần,điểm trung bình,điểm cả năm,qua đó xếp lo ại hạnh ki ểm,h ọc

lực, in ấn và báo cáo đánh giá chất lượng về học tập,rèn luy ện,của sinh
viên.sau đó báo cáo kết quả lên phòng quản lý rèn luyện hssv.
Phòng rèn luyện qua đó đánh giá và xếp lo ại đ ược h ọc lực và h ạnh ki ểm
của học sinh-sinh viên để để xét học bổng và khen thưởng.
mỗi kỳ phòng quản lý học tập của hssv có nhiệm vụ xắp xếp lịch thi cu ối
kỳ,thi lại cuối năm học theo quy trình tổ chức và quản lý kỳ thi t ừ khâu
chuẩn bị(chọn môn thi,các lớp tham gia),xếp thí sinh vào phòng thi,d ồn túi
dập phách.xếp lịch thực tập,xét điểm tốt nghiệp của sinh viên. và x ử lý kết
quả in ấn các danh sách,báo cáo tổng hợp,đánh giá ch ất l ượng
II.nhận ...
Bài toán qu n lý h c sinh-sinh viên
I.mô t
Bài toán “ Qu n lý H c Sinh- Sinh Viên” nh m gi i quy t và đáp ng ế
m t cách hi u qu các nhu c u v m t qu n lý thông tin trong các tr ng ườ
Đ i H c. Tin h c hoá trong công tác qu n lý nh m gi m b t s c lao đ ng
c a con ng i, ti t ki m đ c th i gian, đ chính xác cao, g n nh ti n ườ ế ượ
l i h n r t nhi u so v i vi c làm th công. ơ
Hi n nay s l ng h c sinh-sinh viên t i các tr ng ngày càng tăng đ ượ ườ
qu n lý h c sinh-sinh viêm m t cách t t nh t v :thông tin sinh viên,l ch
thi,đi m....đòi h i ph i có m t ch ng trình qu n lý sinh viên t t ươ
M c đích chính c a ch ng trình là qu n lý quá trình h c t p c a sinh ươ
viên. M i sinh viên khi trúng tuy n vào tr ng c n cung c p cho phòng ườ
qu n lý h s c a hssv các thông tin nh : (h tên, ngày sinh, n i sinh, ơ ư ơ
gi i tính, mã khoa, tên khoa và đ a ch ). Sau đó thì phân l p cho các sinh
viên.
b ph n Giáo v s c p cho m i sinh viên m t mã s riêng bi t g i là mã
sinh viên . Trong quá trình h c t p c a sinh viên, b ph n Giáo v s ghi
chép các nh n xét v sinh viên.
Trong tr ng có nhi u khoa, m i khoa có mã s đ phân bi t, sau đó là ườ
tên khoa, s h c ph n b t bu c (s h c ph n t i thi u đ sinh viên có th
đ c xét t t nghi p). Tùy theo khoa mà sinh viên s theo h c các môn h cượ
khác nhau. M i h c kỳ b ph n qu n lý h s s cung c p danh sách các ơ
môn h c s đ c d y trong h c kỳ đó theo t ng khoa đ sinh viên tham ượ
kh o
M i môn h c cũng s đ c phân bi t b i mã s môn h c. Các thông tin ượ
khác liên quan đ n môn h c là tên môn h c, s h c ph n c a môn h c vàế
giáo viên ph trách. Sau khi d y xong môn h c thì giáo viên ph trách ph i
cung c p cho phòng giáo v k t qu h c t p c a sinh viên bao g m mã ế
s môn h c, tên môn h c, mã s sinh viên, tên sinh viên và đi m ki m
thành ph n,đi m trung bình,đi m c năm,qua đó x p lo i h nh ki m,h c ế
Bài toán quản lý học sinh sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán quản lý học sinh sinh viên - Người đăng: Sinh Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài toán quản lý học sinh sinh viên 9 10 115