Ktl-icon-tai-lieu

Bản thiết kế chi tiết đề tài

Được đăng lên bởi talahata
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản thiết kế chi tiết đề tài
1. Giới thiệu đề tài
Ứng dụng 3D ngày càng rộng rã, thúc đẩy nhiều nhà khoa học đi sâu
nghiên cứu và cho ra những sản phẩm ứng dụng công nghệ 3D với chất
lượng ngày càng cao. Vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu led 3D (led cube) đặt
nền móng và giúp chúng ta hiểu hơn về công nghệ 3D. Đề tài: “THIẾT KẾ VÀ
CHẾ TẠO LED CUBE 5x5x5”
2. Thành viên nhóm:
+ Nguyễn Quang Huy
+ Vinh.
3. Mục lục.
1.

Giới thiệu đề tài 1

2.

Thành viên nhóm: ............................................................................................................................ 1

3.

Mục lục. ........................................................................................................................................... 1

4.

Mô tả đề tài ..................................................................................................................................... 2
4.1> Cấu trúc cơ bản của led cube ........................................................................................................ 2
4.2> Tổng quan quá trình hoạt động. ................................................................................................... 2

5. Yêu cầu chức năng. ............................................................................................................................. 2
6. Yêu cầu phi chức năng......................................................................................................................... 2
7. Thiết kế mạch ...................................................................................................................................... 2
7.1 > Khối nguồn. ................................................................................................................................. 2
7.2. Khối tạo dao động. ........................................................................................................................ 3
7.3. Khối reset. ..................................................................................................................................... 3
7.4. Khối báo tìn hiệu. .......................................................................................................................... 3
7.5. Khối xử lý trung tâm. ..................................................................................................................... 4
8. Led và nguyên lý.............................................................................................................
Bản thiết kế chi tiết đề tài
1. Giới thiệu đề tài
Ứng dụng 3D ngày càng rộng rã, thúc đẩy nhiều nhà khoa học đi sâu
nghiên cứu và cho ra những sản phẩm ứng dụng công nghệ 3D với chất
lượng ngày càng cao. Vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu led 3D (led cube) đặt
nền móng và giúp chúng ta hiểu hơn về công nghệ 3D. Đề tài: “THIẾT KẾ VÀ
CHẾ TẠO LED CUBE 5x5x5”
2. Thành viên nhóm:
+ Nguyễn Quang Huy
+ Vinh.
3. Mục lục.
1. Giới thiệu đề tài 1
2. Thành viên nhóm: ............................................................................................................................ 1
3. Mục lục. ........................................................................................................................................... 1
4. Mô tả đề tài ..................................................................................................................................... 2
4.1> Cấu trúc cơ bản của led cube ........................................................................................................ 2
4.2> Tổng quan quá trình hoạt động. ................................................................................................... 2
5. Yêu cầu chức năng. ............................................................................................................................. 2
6. Yêu cầu phi chức năng. ........................................................................................................................ 2
7. Thiết kế mạch ...................................................................................................................................... 2
7.1 > Khối nguồn. ................................................................................................................................. 2
7.2. Khối tạo dao động. ........................................................................................................................ 3
7.3. Khối reset. ..................................................................................................................................... 3
7.4. Khối báo tìn hiệu. .......................................................................................................................... 3
7.5. Khối xử lý trung tâm. ..................................................................................................................... 4
8. Led và nguyên lý................................................................................................................................... 4
11. Các nhiệm vụ chính ............................................................................................................................ 5
12. kế hoạch thực hiện. ............................................................................................................................ 6
Bản thiết kế chi tiết đề tài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản thiết kế chi tiết đề tài - Người đăng: talahata
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bản thiết kế chi tiết đề tài 9 10 589