Ktl-icon-tai-lieu

Bảng giảng form access

Được đăng lên bởi Hien Ta
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3 :
I-

THIẾT KẾ FORM (BIỂU MẪU)

GIỚI THIỆU
1 . Biểu mẫu (Form):
- Biểu mẫu cung cấp một khả năng thuận lợi để hiển thị dữ liệu, biểu mẫu
cung cấp một hình thức trình bày hết sức tiện nghi để xem, nhập và hiệu
chỉ các bản ghi trong CSDL.
- Sử dụng biểu mẫu tăng khả năng nhập dữ liệu, tiết kiệm thời gian và
ngăn ngừa các lỗi do đánh sai.
2 . Các thành phần chính của form
THÀNH PHẦN

Ý NGHĨA

Đầu biểu mẫu
(Form header)

Các điều khiển nằm trong thành phần này sẽ
xuất hiện ở đầu của form

Chi tiết (Detail)

Thể hiện nội dung chi tiết của form

Cuối biểu mẫu (form
footer)

Các điều khiển nằm trong thành phần này sẽ
xuất hiện ở bên cuối biểu mẫu.

3 . Kết cấu của biểu mẫu
Các thông tin trên biểu mẫu có thể lấy dữ liệu từ một bảng hay truy
vấn nào đó, nhưng cũng có thể độc lập đối với cả bảng lẫn truy vấn, chẳng
hạn như các đối tượng đồ họa. Dáng vẻ trình bày của biểu mẫu được thực
hiện trong quá trình thiết kế.
Tất cả các thông tin thể hiện trên biểu mẫu được chứa trong những đối
tượng gọi là điều khiển (control). Điều khiển có thể dùng để thể hiện dữ liệu
hoặc thực hiện các hàng động hoặc trang trí cho biểu mẫu.
Một số điều khiển được buộc vào với các trường của bảng hay truy
vấn, gọi là bảng cơ sở hay truy vấn cơ sở. Do đó chúng ta có thể dùng biểu
mẫu để nhập dữ liệu vào các trường hay lấy dữ liệu từ các trường đó ra để
22

xem. Ví dụ dùng Text box để nhập hay hiển thị chuỗi và số, dùng Object
frame để thể hiện hình ảnh.
Một số điều khiển khác trình bày thông tin được lưu trữ trong thiết kế
bảng. Ví dụ dùng Label (nhãn) để thể hiện thông tin có tính chất mô tả;
đường và các hình khối để tổ chức dữ liệu và làm biểu mẫu có hình thức hấp
dẫn hơn.
4 . Các Loại Form :

a - Form Dữ liệu :
Là Form luôn gắn liền với một nguồn dữ liệu (với nguồn là
Table/Query), không có nguồn Form không hiển thị hay không hoạt động
được.

b - Form Thông tin :
Là Form chứa các thông tin
để điều khiển , hay các thông tin
thông báo. Form thông tin không
cần nguồn dữ liệu.
Ví dụ 3: Frmlogin đây là
Form bảo vệ chương trình chỉ cho
phép người dùng nào có đăng ký sử
dụng với Username(tên người
dùng) va Password(mật kh u đăng nhập), lúc này được gọi là người sử
dụng giao tiếp với chương trình(máy tính).

5 . Các dạng Form dữ liệu:

a - Dạng cột (Column):
Dữ liệu trong các cột/trường
của nguồn làm Form sẽ thể hiện
trên Form theo dạng cột, tại một
23

thời điểm chỉ hiển thị thông tin của một mẫu tin(hay một dòng) dữ liệu trong
nguồn.
Lưu ý: Kiểu làm Form này thường dùng tạo Form đơn...
22
CHƯƠNG 3 : THIT K FORM (BIU MU)
I - GII THIU
1 . Biu mu (Form):
- Biu mu cung cp mt kh năng thun li để hin th d liu, biu mu
cung cp mt hình thc trình bày hết sc tin nghi để xem, nhp hiu
ch các bn ghi trong CSDL.
- S dng biu mu tăng kh năng nhp d liu, tiết kim thi gian
ngăn nga các li do đánh sai.
2 . Các thành phn chính ca form
THÀNH PHN
Ý NGHĨA
Đầu biu mu
(Form header)
Các điu khin nm trong thành phn này s
xut hin đầu ca form
Chi tiết (Detail) Th hin ni dung chi tiết ca form
Cui biu mu (form
footer)
Các điu khin nm trong thành phn y s
xut hin bên cui biu mu.
3 . Kết cu ca biu mu
Các thông tin trên biu mu th ly d liu t mt bng hay truy
vn o đó, nhưng cũng th độc lp đối vi c bng ln truy vn, chng
hn như các đối tượng đồ ha. Dáng v trình bày ca biu mu đưc thc
hin trong quá trình thiết kế.
Tt c các thông tin th hin trên biu mu đưc cha trong nhng đối
tượng gi là điu khin (control). Điu khin có th dùng để th hin d liu
hoc thc hin các hàng động hoc trang trí cho biu mu.
Mt s điu khin đưc buc vào vi các trường ca bng hay truy
vn, gi bng cơ s hay truy vn cơ s. Do đó chúng ta có th ng biu
mu để nhp d liu vào các trường hay ly d liu t các trưng đó ra để
Bảng giảng form access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng giảng form access - Người đăng: Hien Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bảng giảng form access 9 10 762