Ktl-icon-tai-lieu

Bảng lệnh Autocad 3D

Được đăng lên bởi Santy Kayadoe
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¶NG mét sè LÖNH TRONG AUTOCAD - PhÇn 3D
Tªn lÖnh

NhËp t¾t,
phÝm t¾t

T¸c dông

3D

3D

3Darray

3DA

3Dorbit

3DO

3Dcorbit

3Dcorbit

3Ddistance

3Ddistsnce

3Dface

3DF

3Dmesh

3Dmesh

3Dpan

3Dpan

3Dpoly

3DP

3Dzoom

3Dzoom

Align

Al

Background

Background

Bmout

Bmpout

Boundary

Bo,-Bo

Box

Box

Break

Br

Cal

Cal

Camera

Camera

Cone
Cylinder
Ddvpoint
Vpoint
Donut
Dview
Dxbin

Cone
Cylinder

T¹o mÆt cong l−íi c¬
së
Sao kiÓu m¶ng trong
kh«ng gian
§iÒu khiÓn 3D : Xoay,
phãng Camera
Xoay Camera liªn tôc
§iÒu khiÓn xa gÇn ®èi
t−îng trong kh«ng gian
T¹o mÆt ph¼ng 3D
T¹o m¹t l−íi ®a gi¸c
cã h×nh d¹ng tù do
KÐo ®èi t−îng 3D
VÏ ®a tuyÕn 3D víi c¸c
ph©n ®o¹n th¼ng
Phãng to, thu nhá
trong kh«ng gian 3D
Sao, xoay, thay ®æi
kÝch th−íc 2D vµ 3D
G¸n phong c¶nh nÒn
L−u theo ®Þnh d¹ng
bmp
T¹o miÒn vµ ®a tuyÕn
tõ mét vïng kÝn
T¹o solid hép chø nhËt
XÐn ®èi t−îng theo
®iÓm
¦íc l−îng biÓu thøc
§Æt vÞ trÝ Camera vµ
Target
T¹o Solid h×nh nãn
T¹o Solid h×nh trô

Vp

G¸n h−íng quan s¸t 3

Donut
Dv
Dxbin

VÏ h×nh vµnh kh¨n
Quan s¸t phèi c¶nh
NhËp file nhÞ ph©n vµo

Edge
Edgesurf
Elev

Edge
Edgesurf
Elev

Export

Exp

Extrude
Fog
Hide
ID
Image
Imagequality
Imageattach
Import
Insert

Ext
Fog
Hi
ID
Im
Imagequaliyt
Imageattach
Imp
I

Interfere

Interfere

Intersect
Layout
Light
List
Lsedit
Lslib
Lsnew

In
Layout
Light
Li
Lsedit
Lslib
Lsnew

Massprop

Massprop

Matlib

Matlib

Mirror3D

Mirror3D

Mview
Pedit
Pface
Plan
Purge
Region
Render
Rendscr

Mv
Pe
Pface
Plan
Pu
Re
Render
Rendscr

Thay ®æi hiÓn thÞ c¹nh
T¹o mÆt cong Coons
G¸n cao ®é vµ ®é dµy
XuÊt b¶n vÏ víi nhiÒu
®Þnh d¹ng kh¸c nhau
G¸n chiÒu cao
T¹o s−¬ng mï, xa mê
Che c¹nh Èn, khuÊt
Gi¸ trÞ to¹ ®é cña vÞ trÝ
Qu¶n lý h×nh ¶nh
§iÓu khiÓn chÊt l−îng
h×nh ¶nh
G¸n h×nh ¶nh
NhËp vµo b¶n vÏ
ChÌn block,file vÏ vµo
T¹o Solid míi lµ vïng
giao gi÷a c¸c Solid
kh¸c
Giao g÷a c¸c Solid
Qu¶n lý Layout
§iÒu khiÓn ¸nh s¸ng
Th«ng tin ®èi t−îng
HiÖu chØnh phong c¶nh
Th− viÖn phong c¶nh
ChÌn phong c¶nh vµo
TÝnh to¸n, hiÓn thÞ tÝnh
chÊt Solid hoÆc miÒn
Th− viÖn vËt liÖu
§èi xøng qua mÆt
ph¼ng
T¹o khung nh×n ®éng
HiÖu chØnh ®a tuyÕn
T¹o l−íi theo ®Ønh
MÆt b»ng theo UCS
Dän ®èi t−îng Ýt dïng
T¹o miÒn
T« bãng 3D
HiÓn thÞ Render cuèi

Replay
Revolve
Revsurf
Rmat
Rotate3D
Rpref
Rulesurf
Saveimg
Scene

Replay
Rev
Revsurf
Rmat
Rotate3D
Rpref
Rulesurf
Saveimg
Scene

Section

Sec

Setuv
Shade,
Shademode
Slice
Solid
Solidedit
Solprof

Setuv

HiÓn thÞ h×nh ¶nh
T¹o Solid trßn xoay
T¹o mÆt trßn xoay
G¸n vËt liÖu
Xoay ®èi t−îng 3D
§Þnh th«ng sè ...
B¶NG mét sè LÖNH TRONG
AUTOCAD
- PhÇn 3D
Tªn lÖnh
NhËp t¾t,
phÝm t¾t
T¸c dông
3D
3D
T¹o mÆt cong l−íi c¬
3Darray
3DA
Sao kiÓu m¶ng trong
kh«ng gian
3Dorbit
3DO
§iÒu khiÓn 3D : Xoay,
phãng Camera
3Dcorbit
3Dcorbit
Xoay Camera liªn tôc
3Ddistance
3Ddistsnce
§iÒu khiÓn xa gÇn ®èi
t−îng trong kh«ng gian
3Dface
3DF
T¹o mÆt ph¼ng 3D
3Dmesh
3Dmesh
T¹o m¹t l−íi ®a gi¸c
cã h×nh d¹ng tù do
3Dpan
3Dpan
KÐo ®èi t−îng 3D
3Dpoly
3DP
VÏ ®a tuyÕn 3D víi c¸c
ph©n ®o¹n th¼ng
3Dzoom
3Dzoom
Phãng to, thu n
trong kh«ng gian 3D
Align
Al
Sao, xoay, thay ®æi
kÝch th−íc 2D vµ 3D
Background
Background
G¸n phong c¶nh nÒn
Bmout
Bmpout
L−u theo ®Þnh d¹ng
bmp
Boundary
Bo,-Bo
T¹o miÒn vµ ®a tuyÕn
tõ mét vïng kÝn
Box
Box
T¹o solid hép chø nhËt
Break
Br
XÐn ®èi t−îng theo
®iÓm
Cal
Cal
¦íc l−îng biÓu thøc
Camera
Camera
§Æt vÞ trÝ Camera vµ
Target
Cone
Cone
T¹o Solid h×nh nãn
Cylinder
Cylinder
T¹o Solid h×nh trô
Ddvpoint
Vpoint
Vp
G¸n h−íng quan s¸t 3
Donut
Donut
VÏ h×nh vµnh kh¨n
Dview
Dv
Quan s¸t phèi c¶nh
Dxbin
Dxbin
NhËp file nhÞ ph©n vµo
Edge
Edge
Thay ®æi hiÓn thÞ c¹nh
Edgesurf
Edgesurf
T¹o mÆt cong Coons
Elev
Elev
G¸n cao ®é vµ ®é dµy
Export
Exp
XuÊt b¶n vÏ víi nhiÒu
®Þnh d¹ng kh¸c nhau
Extrude
Ext
G¸n chiÒu cao
Fog
Fog
T¹o s−¬ng mï, xa mê
Hide
Hi
Che c¹nh Èn, khuÊt
ID
ID
Gi¸ trÞ to¹ ®é cña vÞ trÝ
Image
Im
Qu¶n lý h×nh ¶nh
Image-
quality
Image-
qualiyt
§iÓu khiÓn chÊt l−îng
h×nh ¶nh
Image-
attach
Image-
attach
G¸n h×nh ¶nh
Import
Imp
NhËp vµo b¶n vÏ
Insert
I
ChÌn block,file vÏ vµo
Interfere
Interfere
T¹o Solid míi lµ vïng
giao gi÷a c¸c Solid
kh¸c
Intersect
In
Giao g÷a c¸c Solid
Layout
Layout
Qu¶n lý Layout
Light
Light
§iÒu khiÓn ¸nh s¸ng
List
Li
Th«ng tin ®èi t−îng
Lsedit
Lsedit
HiÖu chØnh phong c¶nh
Lslib
Lslib
Th− viÖn phong c¶nh
Lsnew
Lsnew
ChÌn phong c¶nh vµo
Massprop
Massprop
TÝnh to¸n, hiÓn thÞ tÝnh
chÊt Solid hoÆc miÒn
Matlib
Matlib
Th− viÖn vËt liÖu
Mirror3D
Mirror3D
§èi xøng qua mÆt
ph¼ng
Mview
Mv
T¹o khung nh×n ®éng
Pedit
Pe
HiÖu chØnh ®a tuyÕn
Pface
Pface
T¹o l−íi theo ®Ønh
Plan
Plan
MÆt b»ng theo UCS
Purge
Pu
Dän ®èi t−îng Ýt dïng
Region
Re
T¹o miÒn
Render
Render
T« bãng 3D
Rendscr
Rendscr
HiÓn thÞ Render cuèi
Replay
Replay
HiÓn thÞ h×nh ¶nh
Revolve
Rev
T¹o Solid trßn xoay
Revsurf
Revsurf
T¹o mÆt trßn xoay
Rmat
Rmat
G¸n vËt liÖu
Rotate3D
Rotate3D
Xoay ®èi t−îng 3D
Rpref
Rpref
§Þnh th«ng sè t« bãng
Rulesurf
Rulesurf
T¹o mÆt kÎ
Saveimg
Saveimg
L−u ¶nh t« bãng ra file
Scene
Scene
Qu¶n lý c¸c c¶nh
Section
Sec
T¹o miÒn giao tuyÕn
mÆt ph¼ng, mÆt cong
Setuv
Setuv
G¸n ho¹ ®å vËt liÖu
Shade,
Shademode
Sha
T« mµu ®èi t−îng
Slice
Sl
C¾t Solid bëi 1 m.p
Solid
So
T¹o Solid
Solidedit
Solidedit
HiÖu chØnh Solid
Solprof
Solprof
T¹o biªn cho 3D Solid
Solview
Solview
T¹o khung nh×n ®éng
lµ c¸c h×nh chiÕu
Sphere
Sphere
T¹o Solid h×nh cÇu
Stats
Stats
HiÓn thÞ sè liÖu thèng
Subtract
Su
Trõ c¸c Solid, miÒn
Tabsurf
Tabsurf
T¹o mÆt trô
Torus
Torus
T¹o Solid khèi xuyÕn
Trans-
parency
Trans-
parency
§iÓu khiÓn ®é trong
suèt cña ®èi t−îng
UCS
UCS
Qu¶n lý UCS
UCSicon
UCSicon
BiÓu t−îng cña UCS
UCSman
UCSman
Qu¶n lý UCS ®· t¹o
Union
Uni
Hîp c¸c Solid, miÒn
View
V
Qu¶n lý c¸c quan s¸t
Vplayer
Vplayer
HiÖn thÞ líp trªn Layer
Vports
Vports
Chia c¸c viewport
Wedge
Wedge
T¹o Solid h×nh nªm
Dispsilh
Dispsilh
Xo¸ ®−êng sinh
Bảng lệnh Autocad 3D - Trang 2
Bảng lệnh Autocad 3D - Người đăng: Santy Kayadoe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng lệnh Autocad 3D 9 10 582