Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011

Được đăng lên bởi Tun Ngã Tũn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC
BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC
THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011

Tháng 6/2012

0

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO
Đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng
công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011
Thực hiện công tác đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin
điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan
nhà nước, năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát, đánh
giá xếp hạng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (22 đơn vị) và 63 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
Về đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên
Website/Portal:
Việc cung cấp thông tin lên Website/Portal, công tác kiểm tra đánh giá
được thực hiện trên Website/Portal chính thức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với dịch vụ
công trực tuyến, công tác kiểm tra được thực hiện đối với tất cả các dịch vụ
được cung cấp trên Website/Portal chính thức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Website/Portal
của các cơ quan thuộc, trực thuộc (tổng cục, cục, sở, ban ngành, quận, huyện).
Công tác kiểm tra, đánh giá Website/Portal thực tế được thực hiện đồng bộ trong
khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2012.
Công tác khảo sát, đánh giá việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực
tuyến trên Website/Portal của cơ quan nhà nước năm 2011 tiếp tục tập trung theo
hướng lấy người dân làm trung tâm: đề cao tính thuận tiện, dễ tìm, dễ sử dụng và
thuận lợi cho tất cả mọi người sử dụng. Bên cạnh đó năm 2011, công tác đánh giá
Website/Portal có mở rộng kiểm tra đánh giá đối với việc đảm bảo an toàn thông
tin đối với hệ thống và đối với thông tin cá nhân của người dân và doanh nghiệp
khi tham gia dịch vụ công trực tuyến và công tác tổ chức quản trị Website/Portal.
Mức độ cung cấp thông tin được kiểm tra, đánh giá trên Website/Portal của
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu chí
đánh giá về cung cấp thông tin được xác định theo các quy định của Luật Công
nghệ thông tin, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin
1

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và bổ su...
B THÔNG TIN V TRUYN THÔNG
0
Tháng 6/2012
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TRANG/CNG THÔNG TIN ĐIN T
VÀ MC ĐNG DỤNG CÔNG NGHTHÔNG TIN CỦA CÁC
B, CƠ QUAN NGANG B VÀ C TNH, THÀNH PHTRỰC
THUC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 - Người đăng: Tun Ngã Tũn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 9 10 121