Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đê tài quản lý cửa hàng bán xe máy

Được đăng lên bởi daovtan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
máy

Đề tài Quản lý cửa hàng xe

Mục lục
Mục lục 2
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4
Chương 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5
2.1 . Sơ đồ phân cấp chức năng 5
2.1.1 . Chức năng quản lí hàng: 5
2.2. Xác định cơ sở dữ liệu bài toán: 7
2.2.1 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 7
2.2.2 Ý nghĩa và mục đích sử dụng của các bảng trong mô hình
CSDL của bài toán. 8
Chương 3 . CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 12
3.1 Giao diện và sử dụng chương trình
12
3.1.1 Giao diện chính chương trình 12
Chương 4. KẾT LUẬN. 43

Sinh viên thực hiên: Đào Văn Tấn
Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
máy

Đề tài Quản lý cửa hàng xe

LỜI NÓI ĐẦU
Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin,
Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ đã tạo điều kiện cho em
thực hiện chương trình này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong khoa Công nghệ
thông tin đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến
thức cần thiết trong suốt quá trình học tập tại trường, và cũng xin cảm
ơn đến tất cả các bạn đã giúp đỡ trong quá trình học tập vừa qua.

Sinh viên thực hiên: Đào Văn Tấn
Trang 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
máy

Đề tài Quản lý cửa hàng xe

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1 . Giới thiệu đề tài và lí do chọn đề tài
Hiện nay, sự phát triển của Công nghệ Thông tin ở nước ta đang
bước vào thời kì mới với việc triển khai rộng rãi các ứng dụng tin học
cho các tổ chức và xã hội. Không ai còn nghi ngờ gì về vai trò của
Công nghệ Thông tin trong đời sống, trong khoa học kỹ thuật, kinh
doanh, cũng như trong mọi mặt của xã hội, ngay cả đối với một cá
nhân.
Trong công việc kinh doanh, Công nghệ thông tin đóng 1 vai trò
không nhỏ trong việc hỗ trợ quản lí, tính toán .... , mang lại hiệu quả
cao cho các cửa hàng, công ty ... Như việc quản lí 1 cửa hàng cũng sẽ
cần quản lí các loại hàng hóa, hóa đơn, nhập xuất ... và nhiều thứ
khác. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Xây dựng chương trình quản lí mua
bán cho một cửa hàng bán xe”.
Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic và sử
dụng hệ cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
2 . Phạm vi đề tài
Phân tích bài toán quản lí mua bán của 1 cửa hàng bán xe.
Cài đặt 1 số chức năng cơ bản của chương trình quản lí cửa hàng.
Các chức năng cần đạt được:
Thao tác trực tiếp trên cơ sở dữ liệu.
Truy vấn từ các bảng đã có để quản lí bài toán quản lí mua bán.
Tìm kiếm dữ liệu từ các bảng.
Báo cáo, thống kê.

Sinh viên thực hiên: Đào Văn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề tài Quản lý ca hàng xe
máy




 
!!"#$%&'%()
!!!()*+,-.
!!/0#1234567+8.69:0
!!;<234567+*+=7
!!>?=@.A#-2B4C=08,9D:A;<
"EC=8.69:0!
F!GH"IEJKLMN 
F!6=:467@.2B49D< 
F!!6=:467-9D< 
O!P! 
Sinh viên thực hiên: Đào Văn T%n
Trang 1
Báo cáo đê tài quản lý cửa hàng bán xe máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đê tài quản lý cửa hàng bán xe máy - Người đăng: daovtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo đê tài quản lý cửa hàng bán xe máy 9 10 32