Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án quản lý Nhân sự

Được đăng lên bởi phamhuykhoi
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài: Quản Lý Nhân Sự

1

GVHD: Nguyễn Văn Tưởng

LỜI NÓI ĐẦU
Trong cuộc sống ngày nay công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Nó
có thể giúp con người trong học tập,lao động, làm việc, có thể trao đổi thông tin với
nhau từ những nơi cách xa nhau hàng nghìn km theo địa lý, có thể giúp con người
giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng...Đặc biệt là công nghệ thông tin có thể
giúp cho các doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn. Có thể nói nó đã trở thành một
phần tất yếu của cuộc sống.
Như chúng ta đã biết song song với việc phát triển công nghệ thông tin là sự
phát triển vượt bậc của các doanh nghiêp.Chính vì vậy mà càng ngày càng cần
nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp. Quản lý nhân sự
cũng là một phần tất yếu quan trọng cần phải quản lý.quản lý tốt nguồn nhân lực là
một vấn đề mang tính sống còn với các doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến
hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của tổ chức. Đó không những là đòi
hỏi cho các doanh nghiệp lớn, các tổng công ty hay các công ty đa quốc gia mà còn
cho cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng bài bản và chuyên nghiệp hơn.
Ứng dụng CNTT trong quản lý nhân sự tại Việt Nam không phải là một bài toán
mới. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một hệ thống chuyên biệt hoặc tích hợp, nổi
tiếng hay vô danh, đóng gói sẵn hay tự xây dựng, tuỳ theo ngân sách và yêu cầu
đặc thù của họ. Chính vì vậy sẽ không có một giải pháp nào là tối ưu cho mọi
doanh nghiệp.Nó có thể giúp các doanh nghiệp theo dõi nhân viên tốt hơn, đáp ứng
yêu cầu công việc một cách cao hơn,tối ưu hơn trong quản lý cũng như trong kinh
doanh. Đặc biệt nó có thể giúp quản lý toàn bộ nhân viên trong một công ty, tính
tiền lương hàng tháng cho mỗi nhân viên theo chức vụ,…
Chính vì những lý do trên mà em đã chọn cho mình đề tài quản lý nhân sự.
Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Nguyễn Văn Tưởng đã tận
tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này.
Trần Nam Sơn – 43CT1

Đề tài: Quản Lý Nhân Sự

2

GVHD: Nguyễn Văn Tưởng

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TẾ
1.1. Giới thiệu về bài toán quản lý nhân sự:
Phần mềm quản lý nhân sự gồm 3 modul chính đó là quản lý thông tin chung,
quản lý lương và quản lý chính sách.
Mỗi cá nhân khi trở thành nhân viên của công ty cần phải nhập đầy đủ thông tin
theo sơ yếu lý lịch bao gồm: thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, dân
tộc, tôn giáo,địa chỉ,số chứng minh thư, số điện thoại, email, nơi sinh,Thành phần
bản thân, Tình trạng hô...

 !"

 !"#$#$%#&'
()*+,-.%/0$1# !
23)!$%45678$
+9$%2*:;<%
=>?
 ;8>'+$@
+ A8"?+9B:3-"%=
CD9E2$19F2$1G@
H$%=>=22$12$1IG$@$
%C%3'+9-2 <@>>
2.9@+8C)?&D6.)$
J+9$'#+&+%
2+9(J882B*
K9E:2$1G@LM%.2$%8+
%'N$@%B873A#&
>9#O@,G9@#P/G+B=
7Q?:3-"R.%2+$%
9+9/9SGB*#+D
B=%+*#*2$1H .
96782$18GB%#3
C$ *+%TGB/DE#U
:3-)$19B%/%;%-C2$1G@
V%,G2%*+B '9WXYM4 <;"
- '9WLC./%C
#$%&'()*+,
Z
Báo cáo đồ án quản lý Nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án quản lý Nhân sự - Người đăng: phamhuykhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Báo cáo đồ án quản lý Nhân sự 9 10 960