Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo dự án : xây dựng phần mềm quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Xuân
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án : Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn
Thời gian thực hiện dự án :
 Thời gian : 2 tháng
 Ngày bắt đầu : 21/11/2013
 Ngày kết thúc : 21/01/2014

WBS
1. Họp bắt đầu dự án
1.1 Lập kế hoạch
1.2 Chuẩn bị tài nguyên và nhân lực
2. Khảo sát yêu cầu
2.1 Gặp gỡ khách hàng – Thu thập yêu cầu
2.1.1 Tìm hiểu hệ thống
2.1.2 Xác định yêu cầu cần thực hiện
2.2 Xây dựng tài liệu đặc tả theo yêu cầu khách hàng – Tổng kết yêu
cầu
2.3 Đề xuất các giải pháp
2.4 Họp tổng kết
2.4.1 Tổng kết các yêu cầu
2.4.2 Lên kế hoạch
2.4.3 Phân nhiệm vụ
3. Phân tích và thiết kế
3.1 Phân tích
3.1.1 Liệt kê và nhóm các yêu cầu
3.1.2 Phân tích chức năng
3.1.3 Vẽ use-case (nếu cần)
3.1.4 Đặc tả yêu cầu hệ thống
3.1.4.1 Tổng hợp đặc tả yêu cầu
3.1.4.2 Viết tài liệu đặc tả yêu cầu
3.1.5 Họp kiểm tra tiến độ
3.2 Thiết kế
3.2.1 Thiết kế tổng thể hệ thống
3.2.2 Thiết kế chi tiết dữ liệu

3.2.3 Thiết kế chi tiết chức năng
3.2.4 Đặc tả thiết kế
3.2.4.1 Tổng hợp mô tả thiết kế
3.2.4.2 Viết tài liệu đặc tả thiết kế
3.2.5 Mô tả khung giao diện
3.2.6 Họp kiểm tra tiến độ
3.3 Hoàn thành tài liệu phân tích thiết kế hệ thống
3.4 Thiết kế giao diện của phần mềm
3.4.1 Thiết kế giao diện chạy thử với khách hàng
3.4.2 Thiết kế giao diện các module
3.4.2.1 Thiết kế tổng quan
3.4.2.2 Thiết kế chi tiết thành phần
3.4.3 Thiết kế giao diện quản trị
3.5 Nhận ý kiến của khách hang và chỉnh sửa hoàn thiện giao diện
3.6 Họp kiểm tra tiến độ
4. Viết mã
4.1 Lập trình viết code các chức năng sản phẩm dựa trên bản phân tích
4.2 Tiến hành kiểm thử từng chức năng và thực hiện chỉnh sửa để
hoàn thiện
4.3 Họp kiểm tra tiến độ
5. Kiểm thử và khắc phục lỗi
5.1 Kiểm tra chức năng
5.1.1 Kiểm tra theo các tình huống đặt ra
5.1.2 Chỉnh sửa và khắc phục
5.2 Kiểm tra giao diện
5.2.1 Kiểm tra theo bảng thiết kế
5.2.2 Kiểm tra sự ổn định trên các trình duyệt
5.3 Kiểm tra tích hợp
5.4 Kiểm tra hệ thống
5.5 Đưa sản phẩm lên host thật
5.5.1 Đưa khách hang kiểm thử
5.5.2 Tiếp nhận lỗi và hoàn thiện sản phẩm
5.6 Hoàn thiện sản phẩm
5.6.1 Xây dựng báo cáo hoàn thiện sản phẩm
5.6.2 Tài liệu hướng dẫn quản trị và sử dụng sản phẩm
5.7 Họp cuối
6. Bàn giao
6.1 Bàn giao sản phẩm cho khách hang
6.2 Thanh lý hợp đồng

...
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án : Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn
Thời gian thực hiện dự án :
Thời gian : 2 tháng
Ngày bắt đầu : 21/11/2013
Ngày kết thúc : 21/01/2014
WBS
1. Họp bắt đầu dự án
1.1 Lập kế hoạch
1.2 Chuẩn bị tài nguyên và nhân lực
2. Khảo sát yêu cầu
2.1 Gặp gỡ khách hàng – Thu thập yêu cầu
2.1.1 Tìm hiểu hệ thống
2.1.2 Xác định yêu cầu cần thực hiện
2.2 Xây dựng tài liệu đặc tả theo yêu cầu khách hàng – Tổng kết yêu
cầu
2.3 Đề xuất các giải pháp
2.4 Họp tổng kết
2.4.1 Tổng kết các yêu cầu
2.4.2 Lên kế hoạch
2.4.3 Phân nhiệm vụ
3. Phân tích và thiết kế
3.1 Phân tích
3.1.1 Liệt kê và nhóm các yêu cầu
3.1.2 Phân tích chức năng
3.1.3 Vẽ use-case (nếu cần)
3.1.4 Đặc tả yêu cầu hệ thống
3.1.4.1 Tổng hợp đặc tả yêu cầu
3.1.4.2 Viết tài liệu đặc tả yêu cầu
3.1.5 Họp kiểm tra tiến độ
3.2 Thiết kế
3.2.1 Thiết kế tổng thể hệ thống
3.2.2 Thiết kế chi tiết dữ liệu
Báo cáo dự án : xây dựng phần mềm quản lý khách sạn - Trang 2
Báo cáo dự án : xây dựng phần mềm quản lý khách sạn - Người đăng: Nguyễn Thanh Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo dự án : xây dựng phần mềm quản lý khách sạn 9 10 329