Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (đồ án VISUAL BASIC)

Được đăng lên bởi huongit02-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mô tả công việc.............................................................................................................11
Công việc:Lập phiếu thuê phòng....................................................................................11

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VISUALBASIC

Họ tên sinh viên : Trần Văn Hướng
Mã sinh viên

: 12300177

Lớp

: 9LTTD-IT5

Tên đồ án

: PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hà Nội - 2013

2

Mục Lục
I. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN...................4
1.1.1 Mô tả thực trạng của hệ thống cũ.......................................................................4
1.1.2.Yêu cầu của hệ thống mới ...................................................................................4
1.1.3 Mô tả quá trình hoạt động của hệ thống...........................................................5
1.1.4 Quá trình thuê phòng bao gồm :........................................................................5
1.1.5 Quá trình trả phòng bao gồm:.............................................................................5
1.1.6 Phiếu thu bao gồm:...............................................................................................6
1.1.7 Quản lý nhân viên trong khách sạn....................................................................6
1.1.8 Lương của nhân viên:...........................................................................................7
1.1.9 Tổng kết................................................................................................................7
II.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (ĐỀ TÀI QUẢN LÝ KHÁCH SẠN ).........8
2.1.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG..............................................................8
2.1.2 Kế hoạch phỏng vấn ..........................................................................................8
2.1.3.Phiếu phỏng vấn....................................................................................................9
2.1.4 Lưu đồ công việc (lưu khi phỏng vấn)............................................................11
Tên dữ liệu: Phiếu thuê phòng.......................................................................................11
2.1.5 Bảng mô tả chi tiết công việc:...........................................................................12
Mô tả công việc.............................................................................................................12
Công việc:Lập phiếu thuê phòng.........
Mô tả công việc.............................................................................................................11
Công việc:Lập phiếu thuê phòng....................................................................................11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỒ ÁN MÔN HỌC VISUALBASIC
Họ tên sinh viên : Trần Văn Hướng
Mã sinh viên : 12300177
Lớp : 9LTTD-IT5
Tên đồ án : PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Hà Nội - 2013
Báo cáo PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (đồ án VISUAL BASIC) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (đồ án VISUAL BASIC) - Người đăng: huongit02-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo cáo PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (đồ án VISUAL BASIC) 9 10 665