Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thiết kế rôbot

Được đăng lên bởi Thiệu Đặng
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên Tự Động Hóa & Hiện Đại Hóa hòa mình
cùng thế giới để phát triển. Việc xây dựng các hệ thống điều khiển ứng dụng trong
các quá trình công nghệ vào công nghiệp tự động hóa của nước nhà là điều vô cùng
quan trọng. Trên cơ sở tiếp thu tri thức của nhân loại để phục vụ cho việc đi tắt, đón
đầu là một vấn đề vô cùng cấp thiết. Đề tài hướng vào việc tìm hiểu và khám phá
lĩnh vực điều khiển chính xác để phục vụ cho yêu cầu điều khiển thực tế.
Với mong muốn nắm vững kiến thức về lĩnh vực tay máy, ứng dụng trong
công nghiệp, phục vụ cho yêu cầu giảng dạy của nhà trường, yêu cầu công việc của
bản thân. Nhóm đề xuất đề tài nghiên cứu “THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO
VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU”

N

m tác giả

2

CHƢƠNG 1: DẪN NHẬP
1.1 Lý do c ọn đề tài
Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong
sự phát triển đó không thể thiếu sự có mặt của các tay máy tự động phục vụ trong
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghiệp và cả giải trí.
Ở Việt Nam, chưa có nhiều địa chỉ sản xuất và chuyển giao tay máy công
nghiệp, ngoại trừ ĐHBK Tp HCM đã thực hiện thành công và chuyển giao các tay
máy dạng này.
Công ty sản xuất gạch ngói Bình Phú đề nghị việc thiết kế chuyển giao tay máy
hỗ trợ việc bốc gạch từ băng chuyển xuống xe goong.
Với những lý do trên, cộng thêm mong muốn nắm vững kiến thức về lĩnh vực
tay máy, ứng dụng trong công nghiệp, phục vụ cho yêu cầu giảng dạy của nhà
trường, yêu cầu công việc của bản thân. Nhóm nghiên cứu đề xuất đề tài nghiên cứu
“THIẾT KẾ TAY MÁY BÁM THEO VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU”.
Mục tiêu nhóm nghiên cứu muốn thực hiện đề tài, làm mô hình giải trình cho đề án
chuyển giao công nghệ cho Công ty sản xuất gạch ngói Bình Phú.
1.2 Mục đíc ng iên cứu
 Thiết kế, điều khiển tay máy 3 trục TTT, lựa chọn phân loại vật được vận
chuyển trên băng chuyền dùng camera trong không gian hai chiều tọa độ
Decac, đặt vào ballet theo hình dạng định trước.
1.3 Đối tƣợng và p ạm vi ng iên cứu.
 Đối tượng nghiên cứu :
 Nghiên cứu, tính toán, lựa chọn, thiết kế, chế tạo tay máy TTT 3
trục.
 Nghiên cứu mô phỏng điều khiển định vị động cơ dùng MatLab,
làm cơ sở mô phỏng điều khiển định vị tay máy theo phương trình
động học ngược.

3

 Mô phỏng dùng Easy-rob định vị tay máy trong không gian 3
chiều kiểm chứng phương trình động học thuận – nghịch vận tốc
và vị trí.
 Nghiên cứu định vị sử dụng camera trong không gian 3 chiều XYZ
xác định vị trí vật dùng máy tính.
 Lập trình điều khiển ta...
1

Việt Nam đang bước vào knguyên Tự Động Hóa & Hin Đi Hóa hòa mình
ng thế gii để phát trin. Việc y dựng các hệ thống điều khiển ng dụng trong
các quá trình ng nghệ vào ng nghiệp tự động hóa của nước nlà điu vô ng
quan trọng. Tn cơ sở tiếp thu tri thức ca nhân loại để phục vụ cho việc đi tắt, đón
đầu là một vn đề vô cùng cấp thiết. Đề tài ng vào việc m hiu và khám phá
lĩnh vực điều khiển chính xác để phục vụ cho yêu cầu điều khin thực tế.
Với mong mun nm vng kiến thức v lĩnh vực tay máy, ng dụng trong
ng nghiệp, phục vụ cho yêu cầu ging dạy ca ntrường, yêu cầu ng việc của
bn thân. Nhóm đề xuất đề i nghiên cứu “THIẾT K TAY MÁY BÁM THEO
VẬT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIU

Báo cáo thiết kế rôbot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thiết kế rôbot - Người đăng: Thiệu Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo cáo thiết kế rôbot 9 10 245