Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thiết kế website bán hàng qua mang

Được đăng lên bởi buivanminh11081991-gmail-com
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………03
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………….......04
CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT……………………………………………………..06
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP……………………………..07

I.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ
TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI………………………………………………………………...07

I.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần máy tính và công nghệ truyền
thông Hà Nội……………………………………………………..07
I.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần máy tính và công nghệ
truyền thông Hà Nội………………………………………………08
I.1.3. Các phần mềm đang triển khai……………………………...08
CHƯƠNG II : KHẢO SÁT HỆ THỐNG CỦA ĐỀ TÀI…………………………..09
II.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI……………………………………………………09

II.1.1.Lý do chọn đề tài …………………………………………..09
II.1.2. Mục đích của đề tài………………………………………..10
II.1.3. Đối tượng ứng dụng và phạm vi nghiên cứu của đề tài……11
II.1.4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài……………………..12
II.2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CỦA ĐỀ TÀI…………………………………….12

II.2.1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ………………………………….13
II.2.2. Khảo sát hiện trạng…………………………………………14
CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG………………………15
III.1. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG………………….16
III.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU…………………………………………………17
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

III.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh……………………...20
III.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh…………………………...22
III.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh……………………...24
III.2.4. Mô hình hóa dữ liệu………………………………………..29
III.2.5. Mô hình dữ liệu vật lý……………………………………...33
III.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU………………………………………………….34
III.4. MÔ TẢ GIẢ LẬP NGÂN HÀNG ẢO………………………………………..38

III.5. CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH…………………...42
III.5.1. LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ……43

III.5.1.1 Các khái niệm cơ bản về mạng…………………...44
III.5.1.2. Ngôn ngữ lập trình JavaScript trong ASP……….46
III.6. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER…………………..52

III.6.1. Tính ưu việt của SQL Server……………………………..52
III.6.2. Cài đặt Microsoft SQL Server…………………………….53
III.7. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG………………………………………………….54
III.7.1. Sơ đồ chức năng và chương trình…………………………54

III.7.2.Một số giao diện khi thực thi chương trình………………..55
III.7.3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình……………...71
III.7.3.1. Hướng dẫn sử dụng phần dành cho khách hàng....71
III.7.3.2. Hướng dẫn sử dụng phần dành cho nhà quản ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………03
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………….......04
CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT……………………………………………………..06
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP……………………………..07
I.1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ
TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI………………………………………………………………...07
I.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần máy tính và công nghệ truyền
thông Hà Nội……………………………………………………..07
I.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần máy tính và công nghệ
truyền thông Hà Nội………………………………………………08
I.1.3. Các phần mềm đang triển khai……………………………...08
CHƯƠNG II : KHẢO SÁT HỆ THỐNG CỦA ĐỀ TÀI…………………………..09
II.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI……………………………………………………09
II.1.1.Lý do chọn đề tài …………………………………………..09
II.1.2. Mục đích của đề tài………………………………………..10
II.1.3. Đối tượng ứng dụng và phạm vi nghiên cứu của đề tài……11
II.1.4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài……………………..12
II.2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG CỦA ĐỀ TÀI…………………………………….12
II.2.1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ………………………………….13
II.2.2. Khảo sát hiện trạng…………………………………………14
CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG………………………15
III.1. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG………………….16
III.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU…………………………………………………17
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
báo cáo thiết kế website bán hàng qua mang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thiết kế website bán hàng qua mang - Người đăng: buivanminh11081991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
báo cáo thiết kế website bán hàng qua mang 9 10 215