Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi Hà Giang
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO THỰC HÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Giang-lớp 11T1

MỤC LỤC

1

SVTH: Trần Thị

BÁO CÁO THỰC HÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Giang-lớp 11T1

SVTH: Trần Thị

BÁO CÁO THỰC HÀNH
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
PHẦN I: GIẢI THUẬT 10 BÀI
Câu 1: Trò chơi 8 quân cờ (Cờ ta canh)
Tám (8) quân cờ được chỉ ra trong hình, gồm một bảng kích thước 3x3 với 8 quân cờ
dược đánh số từ 1 đến 8 và một ô trống. Một quân cờ đứng cạnh ô trống có thể đi vào ô
trống. Mục tiêu là luôn luôn tiến tới vị trí các quân cờ như ở trong hình bên phải (trạng
thái đích).

Trạng thái đầu

Trạng thái đích

1

2

3

4

5

6

7

8

Hãy trình bày thuật toán và viết chương trình demo để di chuyển các quân cờ sao cho
số bước di chuyển là thấp nhất (tối ưu). Dữ liệu được đọc từ file là ma trận vuông 3x3.

2

BÁO CÁO THỰC HÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Giang-lớp 11T1

SVTH: Trần Thị

Thuật giải A*
Begin

Tập Open<kiểu Matrix>= , Close<kiểu Matrix> = 
Tính giá trị lượng giá Heuristic của ma trận hiện tại
Thêm phần tử hiện tại vào Open
While Open ≠
Lấy phần tử đầu tiên K của Open
If là trạng thái đích thì dừng
Else
Loại bỏ K khỏi Open và nối vào Close
Sinh các nước đi mới từ vị trí hiện tại
Nếu node con thuộc Close thì bỏ qua
Đánh giá hàm lượng giá heuristic rồi chèn vào Open
EndIf
EndWhile

End

3

BÁO CÁO THỰC HÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Giang-lớp 11T1

Bắt đầu

OPEN = Ø; CLOSE = Ø
Tính hàm lượng giá Heuristic

OPEN thêm phần tử hiện tại

S
OPEN ≠ Ø

Đ
K= phần tử đầu tiên của OPEN

S
K ! = tt đích

Đ
OPEN loại K; CLOSE thêm K
Sinh ra các bước mới
Đánh giá hàm lượng giá => OPEN

4
Kết thúc

SVTH: Trần Thị

BÁO CÁO THỰC HÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Giang-lớp 11T1

Áp dụng thuật toán A* cho bài toán ô 8 số.
Hàm lượng giá
f(x) = g(x) + h(x);
Trong đó: g(x) là khoảng cách từ đỉnh xuất phát đến x
h(x) là khoảng cách ước lượng từ x đến đich
Demo:

5

SVTH: Trần Thị

BÁO CÁO THỰC HÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Giang-lớp 11T1

SVTH: Trần Thị

Câu 2: Trò chơi viết số
Hai người chơi với nhau trò chơi như sau: với 1 số a đang có sẵn, đến lượt mình chơi,
người đó sẽ viết số a+1 hay 2a với điều kiện số mới viết này không vượt qua số nguyên
dương N cho trước. Với số bắt đầu là 1, ai viết được số N trước thì xem như thắng.
Xem như máy là người đi sau. Trình bày thuật toán và viết chương trình mô tả trò
chơi sao cho khả năng thắng của máy cao. Dữ liệu được đọc từ bàn phím.


Sử dụng thuật toán MiniMax

-

Hàm MinVal: Cách viết số làm giảm khả năng thắng của người, tăng khả năng
thắng của máy. Hàm MaxVal: Cách viết số làm tăng khả năng thắng của người,
giảm khả năn...
O CÁO THỰC HÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SVTH: Trần Thị
Giang-lớp 11T1
MỤC LỤC
1
Báo cáo thực hành trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành trí tuệ nhân tạo - Người đăng: Hà Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo thực hành trí tuệ nhân tạo 9 10 208