Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý thư viện

Được đăng lên bởi Ngo Quang Tien
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2133 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐỀ TÀI:

Thiết kế Phần mềm
quản lí thư viện

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay,cùng với sự phát triển cuả khoa học kỹ thuật,nhu cầu ứng dụng tin học trong
công tác quản lí cũng ngày càng gia tăng.Việc xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng
nhu cầu trên là rất cần thiết.Quản lí thư viện cũng không phải là ngoại lệ. Phần mềm quản lí
thư viện ra đời sẽ giúp cho các thủ thư đỡ mất công tìm kiếm thủ công trong mớ tài liệu đồ
sộ,giúp việc quản lí sách và độc giả dễ dàng,thuận tiện hơn và đạc biệt là giúp cho độc giả tiện
hơn tron việc tra cứu sách.
Em xin cảm ơn các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin đặc biệt là thầy Nguyễn Gia
Tuấn Anh đã tận tình dạy dỗ,giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập.Kính gởi đến thầy
lời chúc sức khỏe.

Sinh viên thực hiện

LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
I. Mục tiêu , phạm vi đề tài
1 Mục tiêu
2 Phạm vi
II. Khảo sát
III. Phân tích
1 Phát hiện thực thể
2 Mô hình ERD
3 Mô tả thực thể
4 Mô hình DFD
5 Mô tả tô xử lý, kho dữ liệu
V. Thiết kế dữ liệu, xữ lý
1 Mô hình dữ liệu mức logic
2 Chuẩn hoá các quan hệ
3 Giải thuật cho các ô xử lý
4 Phát hiện các ràng buộc dữ liệu
VI. Thiết kế giao diện
1 Thiết kế menu
2 Thiết kế form
3 Thiết kế report
VII. Đánh gía ưu, khuyết điểm
1 Ưu điểm
2 Khuyết điểm

I. Mục tiêu, phạm vi đề tài
1. Mục tiêu : phân tích thiết kế phần mềm quản lý thư viện
Yêu cầu :
 Lập thẻ độc giả
 Nhập sách mới
 Lập phiếu mượn
 Lập phiếu trả sách
 Lập báo cáo tháng
o Báo cáo tình hình nhập sách
o Báo cáo tình hình mượn sách
Tần suất giao dịch :
 Lập thẻ độc giả : xảy ra thường xuyên
 Nhập sách mới : xảy ra thường xuyên
 Lập phiếu mượn : xảy ra thường xuyên
 Lập phiếu trả sách : xảy ra thường xuyên
Khối lượng độ phức tạp dữ liệu : dữ liệu dạng text, dạng hình, dạng số
Độ chính xác, thời gian đáp ứng :
2. Phạm vi :
Phạm vi nằm trong giới hạn của môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin và các
mục tiêu trên
II. Khảo sát : Mỗi độc giả chỉ được mượn 1 số sách nhất định trong 1 khoảng thời gian nhất
định
III. Phân tích
1.Phát hiện thực thể
1 : DOCGIA
 Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 độc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư
viện
 Các thuộc tính : MaDocGia,HoTen,NgaySinh,DiaChi,Email,NgayLapThe,
NgayHetHan,SoSachDangMuon,TinhTrangThe,GioiTinh
2 : LOAIDOCGIA
 Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 loại độc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư
viện
 Các thuộc tính : MaLoaiDocGia, TenLoaiDocGia
3 : PHIEUMUON
 Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 phiếu mượn
 Các thuộc tính : MaPhieuMuon, NgayMuon, NgayTraDuKien
4 : CHITIETPHIEUMUON
 ...
ĐỀ TÀI:
Thiết kế Phần mềm
quản lí thư viện
Báo cáo thực tập Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý thư viện - Người đăng: Ngo Quang Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo thực tập Đề tài Thiết kế phần mềm quản lý thư viện 9 10 139