Ktl-icon-tai-lieu

BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ

Được đăng lên bởi boyvjfpro
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2902 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ
Mặc dù việc thiết kế trang web đòi hỏi phải có nhiều khả năng về mỹ thuật, tuy nhiên vẫn có thể
đưa ra một quá trình thiết kế để có thể giúp bạn tăng khả năng tạo ra các trang web hiệu quả và ấn
tượng. Có thể nhiều người sẽ cho rằng việc đưa ra các bước trong quá trình thiết kế sẽ làm mất đi
quá trình sáng tạo, điều này có lẽ đúng đối với những nhà thiết kế giỏi, những người có quá trình
thiết kế và sáng tạo của riêng họ. Nhưng với những người không được đào tạo bài bản và thực hành
nhiều thì việc nghiên cứu xem người khác thiết kế và ứng dụng các bước đó như thế nào có thể sẽ
giúp ích rất nhiều cho họ.
Bước 1 : Phân tích người dùng và tự đánh giá chính mình
Nếu bạn không biết người dùng dự định là ai, thì tất cả việc thiết kế, cho dù có được thực hiện kĩ
lưỡng đến đâu cũng chỉ dẫn đến thất bại. Bạn cần phải biết các thông tin về người dùng như trình
độ, sở thích, các lĩnh vực quan tâm, cấu hình trang thiết bị, phần mềm, … để tránh đưa ra một trang
web vô tích sự.
Bạn cũng cần phải phân tích các mối quan tâm và khả năng của chính bạn. Bạn có khả năng thiết kế
các trang web có hiệu quả và ấn tượng không? Bạn có đủ trình độ chuyên môn để tạo ra được các
trang có lượng thông tin phong phú dựa trên các tài nguyên sẵn có không?
Sau đây là một số kĩ thuật giúp cho bước này :
1. Mô tả mục tiêu: Hãy xác định chính xác mục tiêu của trang này một cách ngắn gọn. Mục
tiêu cần được mô tả một cách súc tích, rõ ràng, không quá rườm rà, chi tiết.
2. Xác định vấn đề giải quyết: Từ mô tả mục tiêu ở bước trên, nêu ra các vấn đề cần giải quyết
để đạt được mục tiêu, tóm tắt phương pháp giải quyết, ...
3. Xác định người dùng: Liệt kê các đặc điểm của khách hàng như tuổi tác, nghề nghiệp, giới
tính, thu nhập, trình độ, vùng cư trú, cấu hình trang thiết bị, phần mềm, … vào một danh
sách để phân tích và xử lí sau này.
4. Liệt kê các nguồn tài nguyên: Bạn có sẵn những gì để hoàn thành công việc cả về mặt trang
thiết bị, công cụ phần mềm, … và cả về trình độ chuyên môn ? Bạn có thể làm được những
gì, và bạn sẽ nhờ giúp đỡ những gì ?
5. Xây dựng bảng tiến độ thực hiện: Xác định thời gian cần để hoàn thành sản phẩm với các tài
nguyên sẵn có, thời gian cần để thực hiện từng bước của quá trình, …
Bước 2 : Thiết kế các chức năng và cấu trúc trang
Có thể lúc này bạn rất muốn ngồi ngay vào máy và bắt tay vào việc xây dựng trang web nhưng
đừng vội! Hãy dành thời gian cho việc thiết kế các chức năng và cấu trúc của các trang chính, vì

PDF pro...
BY BƯỚC THIT K TRANG WEB N TƯỢNG VÀ HIU QU
Mc dù vic thiết kế trang web đòi hi phi có nhiu kh năng v m thut, tuy nhiên vn có th
đưa ra mt quá trình thiết kế để có th giúp bn tăng kh năng to ra các trang web hiu qun
tượng. Có th nhiu người s cho rng vic đưa ra các bước trong quá trình thiết kế s làm mt đi
quá trình sáng to, điu này có l đúng đối vi nhng nhà thiết kế gii, nhng người có quá trình
thiết kế và sáng to ca riêng h. Nhưng vi nhng người không được đào to bài bn và thc hành
nhiu thì vic nghiên cu xem người khác thiết kếng dng các bước đó như thế nào có th s
giúp ích rt nhiu cho h.
Bước 1 : Phân tích người dùng và t đánh giá chính mình
Nếu bn không biết người dùng d định là ai, thì tt c vic thiết kế, cho dù có được thc hin kĩ
lưỡng đến đâu cũng ch dn đến tht bi. Bn cn phi biết các thông tin v người dùng như trình
độ, s thích, các lĩnh vc quanm, cu hình trang thiết b, phn mm,để tránh đưa ra mt trang
web vô tích s.
Bn cũng cn phi phân tích các mi quan tâm và kh năng ca chính bn. Bn có kh năng thiết kế
các trang web có hiu qun tượng không? Bn có đủ trình độ chuyên môn để to ra được các
trang có lượng thông tin phong phú da trên các tài nguyên sn có không?
Sau đây là mt s kĩ thut giúp cho bước này :
1. Mô t mc tiêu: Hãy xác định chính xác mc tiêu ca trang này mt cách ngn gn. Mc
tiêu cn được mô t mt cách súc tích, rõ ràng, không quá rườm rà, chi tiết.
2. Xác định vn đề gii quyết: T mô t mc tiêu bước trên, nêu ra các vn đề cn gii quyết
để đạt được mc tiêu, tóm tt phương pháp gii quyết, ...
3. Xác định người dùng: Lit kê các đặc đim ca khách hàng như tui tác, ngh nghip, gii
tính, thu nhp, trình độ, vùng cư trú, cu hình trang thiết b, phn mm, … vào mt danh
sách để phân tích và x lí sau này.
4. Lit kê các ngun tài nguyên: Bn có sn nhng gì để hoàn thành công vic c v mt trang
thiết b, công c phn mm, …c v trình độ chuyên môn ? Bn có th làm được nhng
gì, và bn s nh giúp đỡ nhng gì ?
5. Xây dng bng tiến độ thc hin: Xác định thi gian cn để hoàn thành sn phm vi các tài
nguyên sn có, thi gian cn để thc hin tng bước ca quá trình, …
Bước 2 : Thiết kế các chc năng và cu trúc trang
Có th lúc này bn rt mun ngi ngay vào máy và bt tay vào vic xây dng trang web nhưng
đừng vi! Hãy dành thi gian cho vic thiết kế các chc năng và cu trúc ca các trang chính, vì
PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com
BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ - Người đăng: boyvjfpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
BẢY BƯỚC THIẾT KẾ TRANG WEB ẤN TƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ 9 10 296