Ktl-icon-tai-lieu

Beginning Ajax with ASP.NET

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Beginning

Ajax with ASP.NET
Wallace B. McClure, Scott Cate, Paul Glavich, Craig Shoemaker

Beginning

Ajax with ASP.NET

namespace-uri(nodeset), 369
nilled(node), 366
node-name(node), 366
node-set, 366
normalize-space(), 371
normalize-space(string), 371
normalize-unicode(), 372
not(blarg), 367
number(arg), 370
position(), 367
remove((item1, item2, ...),
position), 370
replace(string, pattern,
replacement), 372
resolve-uri(relative, base), 372
reverse((item1, item2, ...)), 370
root(), 369
root(node), 369
round-half-to-even(num), 370
round(num), 370
seconds-from-dateTime(datetime),
368
seconds-from-duration(datetime
duration), 368
seconds-from-time(time), 368
starts-with(string1, string2), 372
static-base-uri(), 367
string(argument), 371
string-join((string1, string2,
...), separator), 371
string-length(), 371
string-length(string), 371
string-to-codepoints(string), 371
subsequence((item1, item2, ...),
start, length), 371

substring-after(string1, string2),
372
substring-before(string1,
string2), 372
substring(string, start), 371
substring(string, start, length),
371
system-property, 366
timezone-from-date(date), 368
timezone-from-time(time), 368
tokenize(string, patternstring),
372
trace(value, label), 369
translate(string1, string2,
string3), 372
true(), 367
unordered((item1, item2, ...)), 371
unparsed-entry-uri, 366
upper-case(string), 372
year-from-date(date), 368
year-from-dateTime(datetime), 368
years-from-duration(datetime
duration), 367
XSS (Cross Site Scripting), 18
XUL (XML User Interface Language), 5

Y
year-from-date(date) function (XSLT),
368
year-from-dateTime(datetime)
function (XSLT), 368
years-from-duration(datetime
duration) function (XSLT), 367

403

Index

years-from-duration(datetimeduration) function (XSLT)

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Beginning Ajax with ASP.NET - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Beginning Ajax with ASP.NET 9 10 188