Ktl-icon-tai-lieu

Biểu diễn tri thức và suy diễn

Được đăng lên bởi Bằng Trịnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biểu diễn tri thức và suy diễn

Biểu diễn tri thức và suy diễn
Bởi:
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

NHẬP MÔN
Con người sống trong môi trường có thể nhận thức được thế giới nhờ các giác quan
(tai, mắt và các giác quan khác), sử dụng các tri thức tích luỹ được và nhờ khả năng
lập luận, suy diễn, con người có thể đưa ra các hành động hợp lý cho công việc mà con
người đang làm. Một mục tiêu của Trí tuệ nhân tạo ứng dụng là thiết kế các Agent thông
minh (intelligent agent) cũng có khả năng đó như con người. Chúng ta có thể hiểu Agent
thông minh là bất cứ cái gì có thể nhận thức được môi trường thông qua các bộ cảm
nhận (sensors) và đưa ra hành động hợp lý đáp ứng lại môi trường thông qua bộ phận
hành động (effectors). Các robots, các softbot (software robot), các hệ chuyên gia,... là
các ví dụ về Agent thông minh. Các Agent thông minh cần phải có tri thức về thế giới
hiện thực mới có thể đưa ra các quyết định đúng đắn.

TRI THỨC VÀ DỮ LIỆU
Thành phần trung tâm của agent dựa trên tri thức (knowledge-based agent), còn gọi là
hệ dựa trên tri thức (knowledge-based system) hoặc đơn giản là hệ tri thức trong đó
chứa cơ sở tri thức (Knowledge Base: viết tắt tiếng Anh: KB; viết tắt tiếng Việt: CSTT).
Cơ sở tri thức là một tập hợp các tri thức được biểu diễn dưới dạng nào đó. Mỗi khi nhận
được các thông tin đưa vào, Agent cần có khả năng suy diễn để đưa ra các câu trả lời,
đưa ra các hành động hợp lý. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi bộ suy diễn-thành phần
cơ bản khác của các hệ tri thức. Như vậy, hệ tri thức bao hàm một CSTT và được trang
bị một thủ tục suy diễn. Mỗi khi tiếp nhận các sự kiện từ môi trường, thủ tục suy diễn
thực hiện quá trình liên kết các sự kiện với các tri thức trong CSTT để rút ra các câu
trả lời, hoặc các hành động hợp lý mà Agent cần thực hiện. Khi thiết kế một Agent giải
quyết vấn đề nào đó thì CSTT sẽ chứa các tri thức về đối tượng cụ thể đó. Để máy tính
có thể sử dụng, xử lý tri thức, cần biểu diễn tri thức dưới dạng thuận tiện. Đó là mục tiêu
của biểu diễn tri thức.
Tri thức là một khái niệm trừu tượng. Chúng ta không cố gắng đưa ra một định nghĩa
chính xác ở đây mà muốn so sánh nó với hai khái niệm có liên quan là thông tin và dữ
liệu. Karan Sing đã phát biểu:”Chúng ta ngập chìm trong thông biển thông tin nhưng
lại khát tri thức”.
1/3

Biểu diễn tri thức và suy diễn

Trong ngữ cảnh của khoa học máy tính “dữ liệu là nguyên liệu thô để xử lý” là các con
số, chữ cái, hình ảnh, âm thanh… Thông tin là tất cả những gì con người có thể cảm...
Biểu diễn tri thức và suy diễn
Bởi:
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
NHẬP MÔN
Con người sống trong môi trường thể nhận thức được thế giới nhờ các giác quan
(tai, mắt các giác quan khác), sử dụng các tri thức tích luỹ được nhờ khả năng
lập luận, suy diễn, con người có thể đưa ra các hành động hợp lý cho công việc mà con
người đang làm. Một mục tiêu của Trí tuệ nhân tạo ứng dụng thiết kế các Agent thông
minh (intelligent agent) cũng có khả năng đó như con người. Chúng ta có thể hiểu Agent
thông minh bất cứ cái thể nhận thức được môi trường thông qua các bộ cảm
nhận (sensors) và đưa ra hành động hợp lý đáp ứng lại môi trường thông qua bộ phận
hành động (effectors). Các robots, các softbot (software robot), các hệ chuyên gia,...
các dụ về Agent thông minh. Các Agent thông minh cần phải tri thức về thế giới
hiện thực mới có thể đưa ra các quyết định đúng đắn.
TRI THỨC VÀ DỮ LIỆU
Thành phần trung tâm của agent dựa trên tri thức (knowledge-based agent), còn gọi
hệ dựa trên tri thức (knowledge-based system) hoặc đơn giản hệ tri thức trong đó
chứa cơ sở tri thức (Knowledge Base: viết tắt tiếng Anh: KB; viết tắt tiếng Việt: CSTT).
sở tri thức một tập hợp các tri thức được biểu diễn dưới dạng nào đó. Mỗi khi nhận
được các thông tin đưa vào, Agent cần khả năng suy diễn để đưa ra các câu trả lời,
đưa ra các hành động hợp lý. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi bộ suy diễn-thành phần
cơ bản khác của các hệ tri thức. Như vậy, hệ tri thức bao hàm một CSTT được trang
bị một thủ tục suy diễn. Mỗi khi tiếp nhận các sự kiện từ môi trường, thủ tục suy diễn
thực hiện quá trình liên kết các sự kiện với các tri thức trong CSTT để rút ra các câu
trả lời, hoặc các hành động hợp Agent cần thực hiện. Khi thiết kế một Agent giải
quyết vấn đề nào đó thì CSTT sẽ chứa các tri thức về đối tượng c thể đó. Để máy tính
có thể sử dụng, xử lý tri thức, cần biểu diễn tri thức dưới dạng thuận tiện. Đó mục tiêu
của biểu diễn tri thức.
Tri thức một khái niệm trừu tượng. Chúng ta không cố gắng đưa ra một định nghĩa
chính xác đây muốn so sánh nó với hai khái niệm liên quan là thông tin và dữ
liệu. Karan Sing đã phát biểu:”Chúng ta ngập chìm trong thông biển thông tin nhưng
lại khát tri thức”.
Biểu diễn tri thức và suy diễn
1/3
Biểu diễn tri thức và suy diễn - Trang 2
Biểu diễn tri thức và suy diễn - Người đăng: Bằng Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biểu diễn tri thức và suy diễn 9 10 247