Ktl-icon-tai-lieu

biểu đồ use case

Được đăng lên bởi Trần Sơn Chiến
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Mục tiêu
• Mô tả được mục đích và lợi ích của Biểu đồ use
case
• Nắm được các thành phần chính của Biểu đồ use
case: Actor, Use case, Relationship
• Biết cách xác định các actor, use case và
relationship
• Hiểu được mục đích và các ký hiệu sử dụng trong
Biểu đồ hoạt động

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Bài 10. Biểu đồ use case và
Biểu đồ hoạt động
Cao Tuấn Dũng- Nguyễn Thị Thu Trang

3

Nội dung
1. Tổng quan về biểu đồ use case
2. Các thành phần chính trong biểu đồ
use case
3. Biểu đồ hoạt động

Chapter 08 - Use case diagram and activity diagram

4

1.1. Tổng quan về biểu đồ use case
• Mỗi hệ thống tương tác với con người hoặc các hệ
thống khác để thực hiện nhiệm vụ
• Các hành vi của hệ thống có thể được mô tả trong
các use case.
▫ What, not How
▫ Các use case mô tả các tương tác giữa hệ thống và
môi trường của nó
Biểu đồ use case

Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang
5

6

1.2. Lợi ích của biểu đồ use case
• Giống như một bản hợp đồng giữa người phát triển
phần mềm và khách hàng.
• Là công cụ mạnh mẽ cho việc lập kế hoạch
Được
dùng trong tất cả các giai đoạn trong quy trình phát triển
hệ thống

1.1. Tổng quan về biểu đồ use case (2)
• Biểu đồ mô tả các yêu cầu chức năng của hệ
thống dưới dạng các use case.
• Bao gồm các chức năng mong đợi của hệ thống
(use case) và môi trường (actor) của nó.

▫ Khách hàng của bạn phải phê chuẩn biểu đồ use-case
▫ Sử dụng biểu đồ use case để thảo luận với khách hàng.
▫ Các thành viên tham gia vào dự án, sử dụng mô hình này để
hiểu rõ hơn về hệ thống

View Report Card

Register for Courses
Student

Login

7

8

1.2. Lợi ích của biểu đồ use case (2)
Nội dung

• Giao tiếp
• Xác định
• Kiểm chứng
Communication

End User

Domain Expert

Identification

Use Case
Verification

Users

Chapter 08 - Use case diagram and activity diagram

1. Tổng quan về biểu đồ use case
2. Các thành phần chính trong biểu đồ
use case
3. Biểu đồ hoạt động

Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang
9

10

Ví dụ về tác nhân

2.1. Tác nhân (actor)

-Tác nhân KHÔNG phải là
một phần của hệ thống!!!
- Giúp giới hạn hệ thống

Tác nhân là bất kỳ thứ gì tương tác
với hệ thống, có sự trao đổi dữ liệu
với hệ thống
– Là một lớp/loại người dùng chứ không
phải một người cụ thể
– Một người dùng cụ thể có thể đóng
vai trò là các tác nhân khác nhau, có
nghĩa là người đó có nh...
Object-Oriented Language and Theory - Nguyen Thi Thu
Trang
Chapter 08 - Use case diagram and activity diagram
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Cao Tun Dũng- Nguyn ThThu Trang
B MÔN CÔNG NGH PHN MM
ViN CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
TRƯNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
Bài 10. Biu đ use case và
Biu đ hot đng
Mc tiêu
Mô t được mc đích và li ích ca Biu đ use
case
Nm được các thành phn chính ca Biu đ use
case: Actor, Use case, Relationship
Biết cách xác đnh các actor, use case và
relationship
Hiu được mc đích và các ký hiu sdng trong
Biu đhot đng
Ni dung
1. Tng quan v biu đuse case
2. Các thành phn chính trong biu đ
use case
3. Biu đồ hoạt động
3
1.1. Tng quan vbiu đ use case
Mi hthng tương c vi con người hoc các h
thng khác để thc hin nhim v
Các hành vi ca hthng có th được mô ttrong
các use case.
What, not How
c use case mô tcác tương tác gia hthng và
môi trường ca nó
Biu đuse case
4
biểu đồ use case - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biểu đồ use case - Người đăng: Trần Sơn Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
biểu đồ use case 9 10 532